אישור הנספחים על ידי ממונה מחוזי לקראת כניסה לפעילות חדשה

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.02.09-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. עם סיום הכנת 5 נספחים לקווים, נדרש המפעיל להעביר את כלל הנספחים לבדיקת הממונה המחוזי ולאישורו.
  2. אישור הממונה המחוזי לנספחים מהווה תנאי לקבלת רישיונות קווים.

  2. מטרה

  1. הסדרת תהליך אישור הנספחים על ידי הממונה המחוזי לקראת כניסה לפעילות חדשה.

  3. הגדרות

  1. מפרטי קווים (להלן: "מפרטים") - מאפייני הקו, כפי שמופיעים במסמכי המכרז לבחירת זכיין להפעלת אשכול תחבורה ציבורית.
  2. מפת רישוי (להלן: "מפה") - תמונת מצב עדכנית לתאריך נתון של רישיונות קווים תקפים, על כל נספחיהם ותנאיהם.
  3. נספח 1 לרישיון קו (להלן: "נספח 1") - תיאור כללי של המאפיינים של כל מזהה בקו.
  4. נספח 2 לרישיון קו (להלן: "נספח 2") - תיאור מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, באמצעות שמות מוקדים לאורכו.
  5. נספח 3 לרישיון קו (להלן: "נספח 3") - רשימת התחנות לאורך מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, בצירוף מאפייניהן.
  6. נספח 4 לרישיון קו (להלן: נספח 4") - לוח זמנים מפורט, בחלוקה לכיווני הקו, לפי ימים ושעות.
  7. נספח 5 לרישיון קו (להלן: "נספח 5") - מחירון הקו, הכולל קודי מחיר בין תחנות נבחרות המופיעות בנספח 3 (ראה סעיף ‏3.5).
  8. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  9. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  10. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. טרם הפעלת קווי תחבורה ציבורית חדשים, נדרש המפעיל להכין 5 נספחים ולהגישם לאישור הממונה המחוזי הרלוונטי באמצעות הזנתם למערכת המידע הגיאוגרפית ולמערכת הרישוי (ראה נוהל "הכנת נספחי הרישיון ואישורם לקראת כניסה לפעילות חדשה" מס' 01.02.01).
  2. עם קבלת הנספחים מהמפעיל, יבדוק הממונה המחוזי את תקינותם ושלמותם, ויוודא כי הם תואמים את כל הסיכומים שנעשו בינו לבין המפעיל ושעוגנו בפרוטוקולים, בתקופה שבה הועברה אל המפעיל הזכות להפעלת הקווים ועד לתקופה של הכנת הנספחים במערכת המידע.
  3. לצורך אישור הנספחים יערוך הממונה המחוזי בדיקות ב-2 שלבים:
   1. בדיקת הנספחים אל מול מפרטי הקווים.
   2. בדיקת הנספחים על פי עקרונות להכנת נספחים של פרק זה ובהתאם לאמור בפרוטוקולים, ככל שקיימים.
  4. בדיקת הנספחים
   1. הממונה המחוזי יוודא, כי כל 5 הנספחים אשר הגיש המפעיל לכל קו גובשו בהתאם למפרטי הקווים אשר פורסמו על ידי המפקח על התעבורה.
   2. במקרה שבו אחד מפרטי הנספחים אינו תואם את דרישות המפקח על התעבורה ו/או את המפרטים אשר הועברו למפעיל, יבחן הממונה המחוזי האם מקור אי ההתאמה הינו בטעות או בשינוי הדורש את אישורו.
   3. במקרים שבהם מקור אי ההתאמה הינו בטעות - יחזיר הממונה המחוזי למפעיל את הנספחים לצורך ביצוע התיקונים הנדרשים בהם תוך שבועיים מיום קבלת הנספחים. לאחר קבלת הנספחים המתוקנים מהמפעיל יעביר הממונה המחוזי את החלטתו שבוע מיום קבלתם.
   4. במקרים שבהם אי ההתאמה נובעת משינוי שבוצע על ידי המפעיל ושדורש אישור ממונה מחוזי, יבחן הממונה המחוזי את השינוי בנספחים אל מול הפרוטוקול הרלוונטי המאשר את השינוי.
    1. אם לא נמצא פרוטוקול רלוונטי המאשר את השינוי - יבדוק הממונה המחוזי מול המפעיל את מקור השינוי, וימלא פרוטוקול המנמק את החלטתו לגביו.
    2. הממונה המחוזי יוודא כי כל שינוי בנספחים שקיבל את אישורו בוצע בהתאם לעקרונות הכנת נספחים המפורטים בהוראות עבודה בפרק "גיבוש נספחים לצורך קבלת רישיון קו" מס' 01.02.
   5. במקרה שבו באחד הנספחים מופיעים פרטים אשר אינם מופיעים במפרטי הקווים (אשכול, מפעיל, מחוז, תוקף), וגובשו רק לאחר בחירת מפעיל, יוודא הממונה המחוזי את נכונות פרטים אלה.
  5. אישור הנספחים
   1. הנספחים יאושרו אך ורק לאחר שהממונה המחוזי בדק את כל פרטי הקווים ומצא כי הם תקינים.
   2. עם סיום בחינת הנספחים על ידי ממונה מחוזי וקבלת החלטה לאישורם, הממונה המחוזי ישלח למפעיל אישור כתוב, המודיע על החלטה זו. במקביל, יישלח למפעיל באופן אוטומטי דואר אלקטרוני המודיע על אישור הנספחים במערכת הרישוי.
   3. הממונה המחוזי יאשר את הנספחים עד חודש לפני כניסת המפעיל לפעילות החדשה.