בדיקות לצורך קבלת החלטה על אישור השינוי בנספחי הרישיון

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.03.06-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. שינוי בנספחי הרישיונות של קווי האשכול יכול להתבצע במסגרת שינוי תקופתי או במסגרת שינוי שוטף, ולרוב הוא מותנה באישור הממונה המחוזי הרלוונטי.
  2. לצורך קבלת החלטה על אישור השינוי ברישיונות הקווים עורך הממונה המחוזי בדיקות שונות לבחינת נחיצות השינוי כמפורט בהוראה זו.

  2. מטרה

  1. פירוט הבדיקות לצורך קבלת החלטה על אישור שינוי בנספחי הרישיון.

  3. הגדרות

  1. אישור עקרוני - אישור, המגובה בפרוטוקול במערכת הרישוי, הניתן על ידי הממונה המחוזי לצורך ביצוע שינוי בנספח קו במערכת הרישוי טרם הגשתו לאישור סופי.
  2. אשכול - אוסף קווים (ראה סעיף ‏3.15) בעלי מכנה תחבורתי ו/או גיאוגרפי ו/או מגזרי משותף, והמהווים יחידה תפעולית אחת.
  3. גמישות תכנונית - שינוי בלוח הזמנים של מזהה קו (ראה סעיף ‏3.6), המתבצע על ידי המפעיל, והמוגדר כשינוי שאינו מחייב אישור ממונה מחוזי.
  4. חלופת בסיס - מסלול של קו, שבו מבוצע מספר הנסיעות השבועי הגבוה ביותר מכל החלופות הקיימות בקו.
  5. חלופת קו (להלן: "חלופה") - התוויה שונה של מסלול ו/או מיקום של התחנות ומאפייניהן בהשוואה לחלופת הבסיס (ראה סעיף ‏3.4).
  6. מזהה קו - חלופה (ראה סעיף ‏3.5) בכיוון מוגדר.
  7. מספר קו - ייצוג נומרי של קו.
  8. מפקח על התעבורה - מי ששר התחבורה מינה אותו, בהודעה ברשומות, מפקח על התעבורה לכל שטח המדינה או לחלק ממנו, לרבות מי שהמפקח על התעבורה אצל לו, בהודעה ברשומות, מסמכותו לכל שטח המדינה או לחלק ממנו, לעניין פלוני או לסוגי עניינים.
  9. מפה תקופתית - מפה המייצגת פעילות שבועית שגרתית של התחבורה הציבורית, התקפה בתאריך תחילת כל תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.23).
  10. מפת רישוי (להלן: "מפה") - תמונת מצב עדכנית לתאריך נתון של רישיונות קווים תקפים, על כל נספחיהם ותנאיהם.
  11. נספח 1 לרישיון קו (להלן: "נספח 1") - תיאור כללי של המאפיינים של כל מזהה בקו (ראה סעיף ‏3.6).
  12. נספח 2 לרישיון קו (להלן: "נספח 2") - תיאור מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, באמצעות שמות מוקדים לאורכו.
  13. נספח 3 לרישיון קו (להלן: "נספח 3") - רשימת התחנות לאורך מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, בצירוף מאפייניהן.
  14. נספח 4 לרישיון קו (להלן: נספח 4") - לוח זמנים מפורט, בחלוקה לכיווני הקו, לפי ימים ושעות.
  15. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  16. רישיון קו (להלן: "הרישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  17. שילוט קו (להלן: "שילוט") - הצגה של מספר הקו (ראה סעיף ‏3.7) על גבי האוטובוס, המופיע בחלקו הקדמי, האחורי ובצד הפונה לכיוון המדרכה.
  18. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  19. שינוי לא מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר אינו דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  20. שינוי מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  21. שינוי שוטף - שינוי, המבוצע במהלך תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.23).
  22. שינוי תקופתי - שינוי, המבוצע לקראת תחילת תקופה קלנדארית (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01-01).
  23. תקופה קלנדארית - אחת מ-5 התקופות במהלך השנה, אשר תחומות בתאריך התחלה וסיום שבהן משתנים הרגלי הנסיעה של הציבור (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01-01).
  24. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. בקשות לביצוע שינויים בנספחי הרישיון יוגשו ביוזמתו של אחד מהגורמים הבאים: משרד התחבורה, המפעיל, הרשות המקומית או ציבור הנוסעים.
  2. בעת טיפול בבקשה לביצוע שינוי בנספח הרישיון, יערוך הממונה המחוזי בדיקות שמטרתן איסוף המידע הרלוונטי וניתוחו לצורך קבלת החלטה מושכלת על אישור השינוי או על דחייתו. בכל מקרה יש לבצע את הבדיקות המפורטות בסעיף ‏5.3 ואת הבדיקות הנוספות בהתאם לסוג השינוי המבוקש.
  3. סוגי הבדיקות
   1. במסגרת טיפול בכל בקשה לשינוי יוודא הממונה המחוזי כי אישור השינוי לא עומד בסתירה עם העקרונות לגיבוש נספחים 1-5 המפורטים בפרק "גיבוש נספחים לצורך קבלת רישיון קו" מס' 01.02.
   2. הממונה המחוזי יבחן את ההשפעות הרוחביות של השינוי המבוקש [השפעה על סוג השירות במזהה קו (מהיר, ישיר ומאסף), על אורך מסלול מזהה הקו, על תחנות מזהה הקו, על לוח הזמנים של מזהה הקו, על תעריפי נסיעה, על ממשק עם מפעילים אחרים], ולצורך כך יתחשב בהנחיות תכנוניות ובשיקולים, לרבות הנושאים הבאים:
    1. שמירה על כמות נסיעות מספקת לצורך מתן רמת שירות נאותה.
    2. שמירה על תדירות מינימאלית של הנסיעות בהתחשב באזור הפעילות.
    3. שמירה על נגישות שהקו מספק למוקדים מרכזיים.
    4. הנחיות להגדרות סוג שירות, כמפורט בהוראת עבודה "סוגי קווים וסוגי שירות" מס' 01.02.01-01.
    5. חפיפה בפעילות המפעילים השונים בקטע דרך המדובר (לרבות בדיקת מגבלות איסוף והורדה, חפיפה של קודי תעריף).
   3. כמו כן יתחשב הממונה המחוזי בתנאים גיאוגרפיים, טופוגרפיים ודמוגרפיים של השטח בו עובר הקו, לרבות:
    1. שמירה על נגישות לאזורים מבודדים או אזורים המאופיינים בתנאים טופוגרפיים קשים.
    2. מיקום מיטבי של התחנות וקביעת מרחקן אחת מהשנייה, בהתייחס לשטח ואזור הפעילות (התחשבות במרחקי הליכה לתחנה וממנה, קושי הגעה לתחנה וממנה).
   4. הממונה המחוזי יבחן פניות ו/או תלונות אשר התקבלו במשרד התחבורה בנושא תחבורה ציבורית באיזור הרלוונטי לשינוי.
   5. במקרה שבו הקו משרת ציבור נוסעים באתר מרכזי ביישוב (לדוגמה: הקו עובר בסמוך לאוניברסיטה, למוזיאון, למרכז מסחרי וכדומה), מומלץ לממונה המחוזי להתייעץ עם גורמי הרשות המקומית הרלוונטית ועם נציגי האתר בדבר ביצוע השינוי טרם קבלת החלטתו.
   6. הממונה המחוזי יוודא כי לא אושר שינוי באותו מרכיב בנספח במהלך אותה תקופה הקלנדארית.
   7. בסעיפים ‏5.4-‏5.10 יפורטו בדיקות נוספות לפי סוגי השינויים השכיחים כמפורט להלן.
  4. הוספת קו/חלופה
   1. לצורך קבלת החלטה על הוספה של קו/חלופה, יתחשב הממונה המחוזי בנוסף לבדיקות הבסיסיות המצוינות בסעיף ‏5.3 גם בשירותי תחבורה ציבורית הנוספים, הניתנים לציבור הנוסעים באזור פעילות הקו המדובר (של המפעיל ושל מפעילים אחרים).
  5. ביטול קו/חלופה
   1. טרם קבלת ההחלטה בנוגע לביטול קו/חלופה, יבחן הממונה המחוזי אפשרויות לשינויים אשר ניתן לבצע בקוחלופה, ובכך למנוע את ביטולם (לדוגמה: במקרה שסיבת הבקשה לביטול קו/חלופה היא רמת ביקושים נמוכה של נוסעים, ישקול הממונה המחוזי לערוך שינויים במסלול קו/חלופה או בלוח הזמנים שלהם במקום לבטלם).
   2. לצורך קבלת החלטה על ביטול קו/חלופה, יתחשב הממונה המחוזי בנוסף לבדיקות המצוינות בסעיף ‏5.3 גם בתוצאות של ספירות נוסעים שיבוצעו בקוחלופה.
    1. במקרה שבו תוצאות ספירת הנוסעים אינן מייצגות/אינן מאפשרות קבלת החלטה, יהיה הממונה המחוזי רשאי לדרוש מהמפעיל לבצע ספירות חדשות או להיעזר בחברת סקרים חיצונית בביצוע ספירות נוסעים נוספות בקוחלופה הרלוונטיים.
   3. במקביל לבחינת תוצאות ספירת הנוסעים, יוודא הממונה המחוזי כי במקרה שבו יבוטלו הקוחלופה, יינתן לציבור הנוסעים שירות חלופי מספק.
    1. במקרה שבו בבדיקת הממונה המחוזי עלה, כי בעת ביטול הקוחלופה לא ניתן לנוסעים שירות חלופי מספק אחר, בקשת השינוי תועבר לבדיקתו של הממונה הארצי.
  6. שינוי מסלול
   1. ישנם 2 סוגים של שינויים אשר עשויים להתבצע במסלול הנסיעה של חלופה:
    1. שינוי בנספח 2 בלבד, כלומר שינוי מסלול שאינו כרוך בשינוי תחנות.
    2. שינוי בנספח 3, כלומר שינוי מסלול הכרוך בשינוי תחנות.
   2. במקרה שבו שינוי המסלול המוצע בנספח 2 על ידי המפעיל אינו כרוך בשינוי תחנות, יהיה הממונה המחוזי רשאי לאשר את השינוי על פי שיקול דעתו.
   3. במקרה שבו שינוי המסלול המוצע על ידי המפעיל כרוך בשינוי בנספח 3 - שינוי בתחנות, בקשת השינוי תיחשב כבקשה להוספה/ביטול תחנה והיא תיבחן על פי המפורט בסעיף ‏5.7.
  7. ביטול תחנה
   1. לצורך קבלת החלטה על ביטול תחנה, בנוסף לבדיקות המצוינות בסעיף ‏5.3 יתחשב הממונה המחוזי גם בשיקולים הבאים:
    1. השלכות השינוי על סוג הקו וסוג השירות.
    2. קיומו של שירות נוסף/חלופי מספק עבור ציבור הנוסעים אשר עושים שימוש בתחנה.
    3. תוצאות של ספירת נוסעים עולים/יורדים מהקו בתחנה אשר עתידה להתבטל.
  8. הוספת תחנה
   1. לצורך קבלת החלטה על הוספת תחנה, בנוסף לבדיקות המצוינות בסעיף ‏5.3 יתחשב הממונה המחוזי גם בשיקולים הבאים:
    1. השלכות השינוי על סוג הקו וסוג השירות.
    2. קיומו של שירות נוסף/חלופי מספק עבור ציבור הנוסעים אשר עושים שימוש בתחנה.
    3. שיקולי בטיחות בשטח המיועד להקמת התחנה.
    4. פעילות המפעילים הנוספים, אם קיימת באזור, שבו תתווסף התחנה.
    5. במקרה שבו הבקשה מתייחסת לתחנה חדשה אשר אינה קיימת פיסית, יתחשב הממונה המחוזי גם בשיקולים הבאים:
     1. מיקום התחנה: התחשבות בקירבה לצומת, בקירבה למעברי חצייה, בכבישים מהירים במסלול הנסיעה, קיומה של תשתית מספקת המאפשרת כניסה ויציאה ממתחם התחנה, מגבלות של שילוב האוטובוס בתוואי הנסיעה, מיקום התחנה באנטי-מפרץ.
     2. סביבת התחנה: מיקום התחנה ייקבע כך שלא תחסום את המדרכה להולכי רגל.
     3. איזור כיסוי וסוג הקו: מיקום התחנה ייקבע בהתחשב בנגישות ציבור הנוסעים לתחנה, ובהתחשב במרחק מהישוב, בסוג הקו ובסוג השירות.
     4. במקרה שבו החליט הממונה המחוזי לאשר את הבקשה להוספת תחנה לקו, הוא יפנה למפקח על התעבורה המחוזי ולרשות המקומית הרלוונטית לצורך קבלת אישור להקמת התחנה הפיסית.
  9. שינוי פעילות הקו בתחנה
   1. ניתן להגדיר פעילות קו בתחנה כאיסוף בלבד, הורדה בלבד או כאיסוף והורדה כמפורט בהוראת עבודה "סוגי קווים וסוגי שירות" מס' 01.02.01-01
   2. ככלל, בנוסף לבדיקות המצוינות בסעיף ‏5.3, בכל בקשה לשינוי פעילות הקו בתחנה יבדוק הממונה המחוזי, האם השינוי יוצר חפיפה בין פעילות הקו שברצונו לשנות לבין פעילות של קווים אחרים שמופעלים באמצעות מפעילים אחרים באותה תחנה.
    1. במקרה של חפיפה בפעילות של מפעילים, יעביר הממונה המחוזי את הבקשה לאישורו של הממונה ארצי.
   3. במקרה שבו ביקש המפעיל לשנות את פעילות הקו בתחנה ל"הורדה בלבד"/"איסוף בלבד", יבחן הממונה המחוזי האם לאחר השינוי יינתן מענה לפעילות המבוטלת בתחנה (איסוף/להורדה) על ידי קו אחר (של אותו מפעיל או של מפעיל אחר).
  10. שינוי בלוח הזמנים של חלופה
   1. לצורך קבלת החלטה על שינוי בלוח הזמנים שלא במסגרת גמישות תכנונית (ראה הוראת עבודה "הגדרת שינויים לא מהותיים" מס' 01.03.01-02), בנוסף לבדיקות המצוינות בסעיף ‏5.3, יוודא הממונה המחוזי כי ביצוע השינוי לא יפגע בעיקרון הקובע כי כל תוספת נסיעה אשר בוצעה במזהה קו בתקופת הקלנדארית התקפה, תישאר על כנה חודשיים לכל הפחות.
   2. הממונה מחוזי יבדוק כי סך כל הנסיעות בקו לא צומצם בהשוואה למפה הקודמת. ככלל, אין ממונה מחוזי רשאי לאשר למפעיל לצמצם את מספר הנסיעות בקו. בדרך כלל, בכל שינוי של לוח זמנים אשר כרוך בביטול נסיעה בחלופה, יהיה על המפעיל להשלים את הנסיעות שבוטלו באמצעות הוספתן לחלופות הפעילות האחרות.
    1. במקרים חריגים שבהם שוכנע הממונה המחוזי כי קיימת הצדקה לצמצום מספר הנסיעות בקו (ספירות נוסעים, ממצאי תצפיות וכו'), יעביר הממונה המחוזי את המלצתו לממונה הארצי לצורך אישורו.
   3. במקרה שבו נבחן שינוי בלוח הזמנים של הנסיעה הראשונה או האחרונה של חלופה, בנוסף לאמור בסעיף ‏5.10.1, יבחן הממונה המחוזי את תוצאות ספירות הנוסעים אשר שיבוצעו בקו/בחלופת קו.
    1. במקרה שבו תוצאות ספירת הנוסעים אינן מייצגות/אינן מאפשרות קבלת החלטה, יהיה הממונה המחוזי רשאי לדרוש מהמפעיל לבצע ספירות חדשות או להיעזר בחברת סקרים חיצונית בביצוע ספירות נוסעים נוספות בקו/חלופת קו הרלוונטיים.
   4. במקרה שבו נבחן שינוי בלוח הזמנים של יום שישי או מוצאי שבת יתחשב הממונה המחוזי בעקרונות הבאים:
    1. ביום שישי הנסיעה האחרונה תגיע לתחנת היעד כחצי שעה לפני כניסת השבת, לכל המאוחר.
    2. במוצאי שבת הנסיעה הראשונה תצא כחצי שעה לאחר יציאת השבת, לכל המוקדם.
    3. בכל תקופה קלנדארית יישמר מספר הנסיעות אשר נקבע ברישיון הקו בין השעה 12:00 ועד כניסת השבת ביום שישי, ומצאת השבת ועד סיום השירות באותו יום.
  11. ככלל, יהיה הממונה המחוזי רשאי לקבוע כי לצורך קבלת החלטה על אישור/דחיית השינוי בנספחי הרישיון יש לבצע בדיקות נוספות, מעבר לבדיקות המפורטות בהוראה זו.