בדיקת השינוי בנספחי הרישיון ואישורו

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.03.11-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. שינויים מהותיים אשר הוזנו למערכת הרישוי נבחנים על ידי הממונה המחוזי הרלוונטי, ונכנסים לתוקף רק לאחר קבלת אישורו הסופי. שינויים לא מהותיים אינם מצריכים בדיקה ואישור של ממונה מחוזי (במסגרת גמישות תכנונית) ונכנסים לתוקף במועד אותו קבע המפעיל.
  2. לצורך התרעה על השינויים אשר ביצע המפעיל בנספחי הרישיון במערכת הרישוי, מבצעת המערכת באופן אוטומטי השוואה בין מפת הקו הנוכחית לבין מפות קודמות שהוזנו במערכת כמפורט בנוהל זה.
  3. נוהל זה מתייחס הן לבדיקת שינוי תקופתי והן לבדיקת שינוי שוטף בנספחי הרישיון.

  2. מטרה

  1. פירוט העקרונות להשוואה בין מפות תקופתיות המבוצעת לצורך התרעה על שינויים תקופתיים/שוטפים.

  3. הגדרות

  1. אישור עקרוני - אישור, המגובה בפרוטוקול במערכת הרישוי, הניתן על ידי הממונה המחוזי לצורך ביצוע שינוי בנספח קו במערכת הרישוי טרם הגשתו לאישור סופי.
  2. מפה תקופתית - מפה המייצגת פעילות שבועית שגרתית של התחבורה הציבורית, התקפה בתאריך תחילת כל תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.11).
  3. מפת רישוי (להלן: "מפה") - תמונת מצב עדכנית לתאריך נתון של רישיונות קווים תקפים, על כל נספחיהם ותנאיהם.
  4. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  5. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  6. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  7. שינוי לא מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר אינו דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  8. שינוי מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  9. שינוי שוטף - שינוי, המבוצע במהלך תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.11).
  10. שינוי תקופתי - שינוי, המבוצע לקראת תחילת תקופה קלנדארית (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01-01).
  11. תקופה קלנדארית - אחת מ-5 התקופות במהלך השנה, אשר תחומות בתאריך התחלה וסיום שבהן משתנים הרגלי הנסיעה של הציבור (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01-01).
  12. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. עם ביצוע שינוי מהותי בנספחי הרישיון על ידי המפעיל, יקבל הממונה המחוזי את המפה הכוללת את הנספחים הרלוונטיים לשינוי, לצורך בדיקתה וקבלת החלטה על אישור השינוי או דחייתו.
  2. על הממונה המחוזי להתחיל בתהליך בדיקת המפה התקופתית במסגרתה בוצע שינוי תקופתי באחד מנספחי הרישיון לא יאוחר מ-4 ימי עבודה מיום קבלת ההתרעה ממערכת הרישוי, ובמקרה של שינוי שוטף או לקראת אירוע קבוע- לא יאוחר מ-3 ימי עבודה מיום קבלת ההתרעה.
  3. השינויים המהותיים אשר בוצעו בנספחים יזוהו על ידי מערכת הרישוי באמצעות השוואה, אשר תיערך באופן אוטומטי ותאתר הבדלים בין המפה בה בוצע השינוי לבין מפות קודמות אשר הוזנו למערכת הרישוי (ראה בהוראת עבודה "השוואת מפות חדשות למפות קודמות במערכת הרישוי" מס' 01.03.05-01).
  4. ההשוואה תיערך באופן שונה במסגרת שינוי תקופתי ובמסגרת שינוי שוטף.
  5. השוואת מפות במסגרת שינוי תקופתי
   1. בעת הגשת מפה תקופתית לאחת מ-5 התקופות הקלנדאריות המפורטות בהוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01-01, תבצע מערכת הרישוי השוואה בין המפה אשר הוגשה לתקופה קלנדארית לבין המפה של התקופה הקלנדארית אשר קדמה לה (לדוגמה, בעת הגשת מפה לתקופת כניסת שעון קיץ, המערכת תבצע השוואה בינה לבין מפת שעון חורף (מחצית שנייה)).
   2. בנוסף לאמור בסעיף ‏5.3.1, במקרה שבו הוגשה מפה תקופתית בגין תקופת חופשת קיץ או תחילת לימודים תבצע המערכת גם השוואה בין המפה התקופתית אשר הוגשה לבין המפה התקופתית של אותה תקופה קלנדארית בשנה הקודמת (לדוגמה, בעת הגשת מפה לתקופת תחילת לימודים, המערכת תבצע השוואה בינה לבין מפת תחילת לימודים של השנה הקודמת ולבין מפת חופשת קיץ המהווה את המפה האחרונה התקפה ברישוי).
    1. במקרה הנ"ל, רק שינויים אשר זוהו במערכת ב-2 הבדיקות (מול תקופה קלנדארית קודמת ומול אותה תקופה קלנדארית בשנה קודמת) יזוהו על ידי המערכת כשינויים מהותיים.
    2. להלן טבלה המפרטת את ההשוואות שמבצעת המערכת בין המפות של התקופות הקלנדאריות:
      

     תקופה קלנדארית

     השוואה למפה קודמת

     השוואה לאותה מפה בשנה קודמת

     סוג השינוי

     שעון חורף (מחצית שנייה)

     כניסת שעון חורף לתוקף (מחצית ראשונה)

      

     שינוי מהותי

     כניסת שעון קיץ לתוקף

     שעון חורף (מחצית שנייה)

      

     שינוי מהותי

     חופשת קיץ

     כניסת שעון קיץ לתוקף

     חופשת קיץ

     רק שינוי אשר נמצא ב-2 הבדיקות יזוהה כשינוי מהותי

     תחילת לימודים

     חופשת קיץ

     תחילת לימודים

     רק שינוי אשר נמצא ב-2 הבדיקות יזוהה כשינוי מהותי

     כניסת שעון חורף לתוקף (מחצית ראשונה)

     תחילת לימודים

      

     שינוי מהותי

  6. השוואת מפות במסגרת שינוי שוטף
   1. במקרים של ביצוע שינויים שוטפים במפה תקופתית, תבצע המערכת השוואה בין המפה הרלוונטית המאושרת במערכת טרם הזנת השינוי לבין אותה מפה לאחר הזנת השינוי.