ביצוע השינוי בנספחי הרישיון

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.03.09-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. עם קבלת אישור עקרוני מהממונה המחוזי לביצוע שינוי בנספחי רישיון הקו, מבצע המפעיל שינויים בנספחים הרלוונטיים באמצעות אחת מ-2 מערכות המידע - המערכת הגיאוגרפית או מערכת הרישוי, כמפורט בנוהל זה.

  2. מטרה

  1. הנחיית המפעיל בדבר ביצוע השינוי בנספחי רישיון הקו.

  3. הגדרות

  1. אישור עקרוני - אישור, המגובה בפרוטוקול במערכת הרישוי, הניתן על ידי הממונה המחוזי לצורך ביצוע שינוי בנספח קו במערכת הרישוי טרם הגשתו לאישור סופי.
  2. גמישות תכנונית - שינוי בלוח הזמנים של מזהה קו, המתבצע על ידי המפעיל, והמוגדר כשינוי שאינו מחייב אישור ממונה מחוזי.
  3. נספח 1 לרישיון קו (להלן: "נספח 1") - תיאור כללי של המאפיינים של כל מזהה קו.
  4. נספח 2 לרישיון קו (להלן: "נספח 2") - תיאור מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, באמצעות שמות מוקדים לאורכו.
  5. נספח 3 לרישיון קו (להלן: "נספח 3") - רשימת התחנות לאורך מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, בצירוף מאפייניהן.
  6. נספח 4 לרישיון קו (להלן: נספח 4") - לוח זמנים מפורט, בחלוקה לכיווני הקו, לפי ימים ושעות.
  7. נספח 5 לרישיון קו (להלן: "נספח 5") - מחירון הקו, הכולל קודי מחיר בין תחנות נבחרות המופיעות בנספח 3 (ראה סעיף ‏3.5).
  8. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  9. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  10. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  11. שינוי לא מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר אינו דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  12. שינוי מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  13. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. המפעיל יהיה רשאי לבצע שינויים בנספחי הרישיון אך ורק לאחר קבלת אישור עקרוני לביצוע השינוי מהממונה המחוזי ולאחר שהזין הממונה המחוזי את הפרוטוקול למערכת הרישוי (ראה הוראת עבודה "הפקת פרוטוקול" מס' 01.03.03-02). יש להבהיר כי אישור עקרוני אין משמעו אישור ליישום השינוי בפועל אלא אישור לביצוע השינוי במערכות המידע.
   1. במקרה שבו ביצוע השינוי בנספח 4 הינו במסגרת גמישות תכנונית כמפורט בהוראת עבודה "הגדרת שינויים לא מהותיים" מס' 01.03.01-02, לא יידרש אישור מוקדם של ממונה מחוזי והמפעיל יהיה רשאי לבצע את השינוי על פי שיקול דעתו.
  2. ביצוע שינוי בנספחים יהיה שונה בין נספחים 1-3 לבין נספחים 4 ו-5 כמפורט בהוראת עבודה "עקרונות לביצוע שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.04-01. ביצוע השינוי יחל במערכת הגיאוגרפית וימשיך במערכת הרישוי.
  3. המפעיל יהיה אחראי על תקינות הנתונים המוזנים על ידו למערכות המידע: בטרם העברת הנספחים לאישור/ידיעת הממונה המחוזי, יפעל המפעיל לתיקון כל הליקויים אשר בוצעו בעת הזנת השינויים לנספח בהתאם להתרעת המערכות.
  4.  לאחר שווידא את תקינות הנתונים, יעביר המפעיל את הנתונים ממערכת המידע הגיאוגרפית למערכת הרישוי, שבה ישלים במידת הצורך נתוני לוחות זמנים, לצורך בדיקתם על ידי הממונה המחוזי.
  5. לאחר המרת הנספחים ממערכת המידע הגיאוגרפית למערכת הרישוי, המפעיל יבצע בדיקה של פרטי הנספחים במערכת הרישוי ויוודא כי ההמרה בוצעה בהצלחה.
   1. במקרה שבו חלה תקלה טכנית בעת הזנת הנתונים למערכת המידע הגיאוגרפית, יפנה המפעיל לחברה האחראית על ניהול התשתיות, אשר תוגדר על ידי המפקח על התעבורה, לצורך טיפול בתקלה.
   2. במקרה שבו חלה תקלה טכנית בעת הזנת הנספחים למערכת הרישוי, יפנה המפעיל לחברה המספקת שירותי תמיכה מחשובית ותשתיתית.
   3. ב-2 המקרים האמורים לעיל, המפעיל יידע את הממונה המחוזי על אודות התקלה לצורך קבלת אישורו לדחיית מועד הגשת הנספחים המעודכנים.
  6. על המפעיל להעביר לבדיקתו של הממונה המחוזי את השינוי המבוקש בנספחים לא יאוחר מ-7 ימי עבודה לפני כניסת השינוי לתוקף במקרה של שינוי תקופתי, ובמקרה של שינוי שוטף או לקראת אירוע קבוע - לא יאוחר מ-6 ימי עבודה לפני כניסת השינוי לתוקף.
  7. השינויים הנ"ל ייכנסו לתוקף רק לאחר בדיקתם במערכת הרישוי וקבלת אסמכתה מהממונה המחוזי כמפורט בהוראת עבודה "השוואת מפות חדשות למפות קודמות במערכת הרישוי" מס' 01.03.05-01.