הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.01.00-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. תהליך רישוי תחבורה ציבורית הוא תהליך מורכב, הכולל מגוון מושגים מתחום הרישוי והתחבורה הציבורית כמפורט בנוהל זה.
  2. המושגים מופיעים בסדר א'-ב'.

  2. מטרה

  1. הגדרת המושגים העיקריים הקשורים לתהליך רישוי תחבורה ציבורית.

  3. הגדרות

  1. אירוע קבוע - פרק זמן, התחום בתאריך התחלה ובתאריך סיום, החוזר על עצמו מידי שנה ו/או כלול בלוח השנה הרשמי של מדינת ישראל.
  2. אישור עקרוני - אישור, המגובה בפרוטוקול במערכת הרישוי, הניתן על ידי הממונה המחוזי לצורך ביצוע שינוי בנספח קו במערכת הרישוי, טרם הגשתו לאישור סופי.
  3. אשכול - אוסף קווים (ראה סעיף ‏3.26) בעלי מכנה תחבורתי ו/או גיאוגרפי ו/או מגזרי משותף, והמהווים יחידה תפעולית אחת.
  4. גמישות תכנונית - שינוי בלוח הזמנים של מזהה קו (ראה סעיף ‏3.8), המתבצע על ידי המפעילואינו מחייב אישור ממונה מחוזי.
  5. חלופת בסיס - מסלול של קו, שבו מבוצע מספר הנסיעות השבועי הגבוה ביותר מכל החלופות הקיימות בקו.
  6. חלופת קו (להלן: "חלופה") - התוויה שונה של מסלול ו/או מיקום של התחנות ומאפייניהן בהשוואה לחלופת הבסיס (ראה סעיף ‏3.5).
  7. מוקד במערכת רישוי (להלן: "מוקד") - נקודת מעבר שהקו מבצע לאורך מסלולו מרחוב אחד לרחוב אחר, או בשינוי שם רחוב, או בצומת לאורך המסלול.
  8. מזהה קו - חלופה (ראה סעיף ‏3.6) בכיוון מוגדר.
  9. ממונה ארצי - בעל תפקיד באגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה, האחראי על תכנון תחבורה ציבורית ועל תהליך הרישוי בכל הארץ.
  10. ממונה מחוזי - בעל תפקיד באגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה, האחראי על תכנון תחבורה ציבורית ועל תהליך הרישוי במרחב (שטח גיאוגרפי/אשכולות/מקבץ קווים) כפי שהוגדר לו על ידי הממונה הארצי.
  11. מנהל תשתיות - בעל תפקיד מטעם משרד התחבורה, האחראי על ניהול ועדכון מקבצי תחנות של קווי תחבורה ציבורית.
  12. מספר קו - ייצוג נומרי בין 1 ל-3 ספרות המבדיל בין הקו לשאר הקווים הפועלים בקרבתו.
  13. מערכת מידע גיאוגרפית - מערכת מידע המבוססת על מפה ממוחשבת.
  14. מפעיל תחבורה ציבורית (להלן: "מפעיל") - בעל רישיון תקף להפעלת תחבורה ציבורית, שניתן לו על ידי המפקח על התעבורה.
  15. מפקח על התעבורה - מי ששר התחבורה מינה אותו, בהודעה ברשומות, מפקח על התעבורה לכל שטח המדינה או לחלק ממנו, לרבות מי שהמפקח על התעבורה אצל לו, בהודעה ברשומות, מסמכותו לכל שטח המדינה או לחלק ממנו, לעניין פלוני או לסוגי עניינים.
  16. מפה תקופתית - מפה המייצגת פעילות שבועית שגרתית של התחבורה הציבורית, התקפה בתאריך תחילת כל תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.45).
  17. מפרטי קווים (להלן: "מפרטים") - נספחי רישיון הקו, כפי שמופיעים במסמכי המכרז לבחירת זכיין להפעלת אשכול תחבורה ציבורית.
  18. מפת רישוי (להלן: "מפה") - תמונת מצב עדכנית לתאריך נתון של רישיונות קווים תקפים, על כל נספחיהם ותנאיהם.
  19. מקבץ תחנות - קבוצת תחנות בודדות הממוקמות בטווח של 70 מטר בין התחנה הראשונה לאחרונה במקבץ, הממוקמת באותו צד של הכביש, ושאינה נחצית על ידי קטע כביש.
  20. נספח 1 לרישיון קו (להלן: "נספח 1") - תיאור כללי של המאפיינים של כל מזהה בקו (ראה סעיף ‏3.8).
  21. נספח 2 לרישיון קו (להלן: "נספח 2") - תיאור מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, באמצעות שמות מוקדים לאורכו.
  22. נספח 3 לרישיון קו (להלן: "נספח 3") - רשימת התחנות לאורך מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, בצירוף מאפייניהן.
  23. נספח 4 לרישיון קו (להלן: נספח 4") - לוח זמנים מפורט, בחלוקה לכיווני הקו, לפי ימים ושעות.
  24. נספח 5 לרישיון קו (להלן: "נספח 5") - מחירון הקו, הכולל קודי מחיר בין תחנות נבחרות המופיעות בנספח 3 (ראה סעיף ‏3.22).
  25. סוג שירות - מאפיין שנקבע לצרכי תכנון של דרגות היררכיה בכל רשת תחבורה ציבורית מורכבת.
  26. קו אזורי - קו שכולו או בחלקו עובר במרחב לא עירוני, נוסע בעיקר בדרכים אזוריות וראשיות. הקו מאופיין בכך שנקודת קצה אחת שלו או שתיהן אינן נמצאות בשטח מוניציפאלי של רשות מקומית או עירייה.
  27. קו בינעירוני - קו המספק קשר בין ערים שאין ביניהן רצף בנוי, נוסע בעיקר בדרכים בינעירוניות במהירויות גבוהות ומשרת נוסעים למרחקים גדולים. הקו מאופיין בכך שכל נקודת קצה שלו נמצאת בשטח מוניציפאלי של רשות מקומית או עירייה אחרת, שאין ביניהן קשר גיאוגרפי.
  28. קו ישיר - קו היוצא מתחנת מוצא אחת ויכול לאסוף נוסעים בעיר המוצא מ-4 תחנות לכל היותר. הקו מבצע נסיעה ישירה לעיר היעד ומוריד נוסעים ב-4 תחנות בעיר היעד לכל היותר.
  29. קו מאסף - קו העוצר ברוב התחנות לאורך המסלול ומקיים פעילות איסוף והורדת נוסעים בהתאם למגבלות שנקבעו ברישיון הקו.
  30. קו מהיר - קו עם מספר קטן של תחנות, הסמוכות לתחנות המוצא והיעד, ומספר תחנות ביניים בודדות. לרוב קו מהיר, מעלה נוסעים בתחנות המוצא, מוריד נוסעים בתחנות היעד, ומעלה ומוריד נוסעים בתחנות הביניים.
  31. קו עירוני - קו העובר ברצף בנוי הנמצא בתחום עיר/רשות מקומית או מספר ערים/רשויות מקומיות המקיימות רצף בנוי.
  32. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  33. קוד מחיר - מספר המופיע במחירון הקו המיצג תעריף נסיעה מוגדר (ראה סעיף ‏3.26).
  34. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  35. שילוט קו (להלן: "שילוט") - הצגה של מספר הקו (ראה סעיף ‏3.12) על גבי האוטובוס, המופיע בחלקו הקדמי, האחורי ובצד הפונה לכיוון המדרכה.
  36. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  37. שינוי לא מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר אינו דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  38. שינוי מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  39. שינוי שוטף - שינוי, המבוצע במהלך תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.45).
  40. שינוי תקופתי - שינוי, המבוצע לקראת תחילת תקופה קלנדארית (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי ברישיון" מס' 01.03.01-01).
  41. תחנת ביניים - תחנה במסלול הקו, שאינה תחנת מוצא או תחנת יעד.
  42. תחנת יעד - תחנה אחרונה במסלול הקו, שבה מתבצעת הורדת נוסעים בלבד.
  43. תחנת מוצא - תחנה ראשונה במסלול הקו, שבה מתבצע איסוף נוסעים בלבד.
  44. תעריף נסיעה - מחיר נסיעה מלא עבור כל אחד מקודי הנסיעה באשכול הנקוב בשקלים, כקבוע בצו הפיקוח על המחירים.
  45. תקופה קלנדארית - אחת מ-5 התקופות במהלך השנה, אשר תחומות בתאריך התחלה וסיום שבהן משתנים הרגלי הנסיעה של הציבור (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי ברישיון" מס' 01.03.01-01).

  5. שיטה

  1. הגורמים השונים המעורבים בתהליך הרישוי יפעלו בהתאם להגדרות המפורטות בהוראה זו.