הגדרת שינויים לא מהותיים

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.03.03-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1.  השינויים בנספחי הרישיון מצריכים קבלת אישור מהממונה המחוזי הרלוונטי, טרם ביצועם. מערכת הרישוי מזהה שינויים אלה כשינויים מהותיים. עם זאת, ישנם שינויים לא מהותיים, שבמסגרת גמישות תכנונית אינם מצריכים אישור מוקדם מממונה מחוזי.
  2. ככלל, שינויים בנספחי הרישיון נערכים במסגרת שינוי תקופתי או במסגרת שינוי שוטף. הוראה זו מתייחסת הן לשינוי תקופתי (ראה נוהל "ייזום שינוי תקופתי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01) והן לשינוי שוטף (ראה נוהל "ייזום שינוי שוטף בנספחי הרישיון" מס' 01.03.02).

  2. מטרה

  1. הגדרת השינויים בנספחי הרישיון, אשר אינם דורשים אישור מוקדם של ממונה מחוזי.

  3. הגדרות

  1. אשכול - אוסף קווים (ראה סעיף ‏3.8) בעלי מכנה תחבורתי ו/או גיאוגרפי ו/או מגזרי משותף, והמהווים יחידה תפעולית אחת.
  2. גמישות תכנונית - שינוי בלוח הזמנים של מזהה קו, המתבצע על ידי המפעיל, והמוגדר כשינוי שאינו מחייב אישור ממונה מחוזי.
  3. חלופת בסיס - מסלול של קו, שבו מבוצע מספר הנסיעות השבועי הגבוה ביותר מכל החלופות הקיימות בקו.
  4. חלופת קו (להלן: "חלופה") - התוויה שונה של מסלול ו/או מיקום של התחנות ומאפייניהן בהשוואה לחלופת הבסיס (ראה סעיף ‏3.3).
  5. מפה תקופתית - מפה המייצגת פעילות שבועית שגרתית של התחבורה הציבורית, התקפה בתאריך תחילת כל תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.15).
  6. מפת רישוי (להלן: "מפה") - תמונת מצב עדכנית לתאריך נתון של רישיונות קווים תקפים, על כל נספחיהם ותנאיהם.
  7. נספח 4 לרישיון קו (להלן: נספח 4") - לוח זמנים מפורט, בחלוקה לכיווני הקו, לפי ימים ושעות.
  8. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  9. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  10. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  11. שינוי לא מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר אינו דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  12. שינוי מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  13. שינוי שוטף - שינוי, המבוצע במהלך תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.15).
  14. שינוי תקופתי - שינוי, המבוצע בתחילתה של תקופה קלנדארית (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01-01).
  15. תקופה קלנדארית - אחת מ-5 התקופות במהלך השנה, אשר תחומות בתאריך התחלה וסיום, שבהן משתנים הרגלי הנסיעה של הציבור (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01-01).
  16. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. מפעיל המבקש לערוך שינוי בנספחי הרישיון, יפנה לממונה המחוזי הרלוונטי לצורך קבלת אישורו טרם ביצוע השינוי.
  2. על אף האמור בסעיף ‏5.1, ישנם שינויים שניתן לבצע בלוח הזמנים בנספח 4 ללא קבלת אישור לכך מהממונה המחוזי. שינויים אלה מוגדרים במערכת הרישוי כשינויים לא מהותיים. בעת הזנתם המפעיל יגדיר את מועד תחילת התוקף של השינוי אשר יחול לכל הפחות 72 שעות לאחר ההזנה.
  3. מפעיל יהיה רשאי לבטל שינויים לא מהותיים, אשר בוצעו במערכת אך טרם נכנסו לתוקף, ללא קבלת אישור מהממונה המחוזי.
  4. שינויים אשר אינם דורשים אישור מוקדם של הממונה המחוזי (שינויים לא מהותיים)
   1. שינוי בלוח זמנים של חלופה בשעה שבה מבוצעות 1-4 נסיעות לצורך הפעולות הבאות:
    1. הוספת נסיעה לחלופה ללא שינוי שעת היציאה הקיימת.
    2. שינוי מועד המוצא ביצוע הנסיעה, כך שלאחר השינוי ההפרש בין שתי נסיעות עוקבות באותה שעה לא יעלה על 60/N דקות (N=מספר נסיעות נוכחי בשעה).
   2. שינוי בלוח הזמנים של חלופה קיום במקרים שמבוצעות 5-7 נסיעות לצורך הפעולות הבאות:
    1. הוספת נסיעה לחלופה.
    2. דחיית מועד המוצא ביצוע הנסיעה ב-5 דקות לכל היותר.
   3. קיום במקרים שבהם מבוצעות במזהה קו מעל 7 נסיעות בשעה, ניתן להקדים את מועד יציאה של חלופה ובלבד שתשמר כמות הנסיעות בכוללת באותה שעה ובתנאי שהזמן המירבי בין 2 נסיעות עוקבות לא יעלה על 10 דקות.
   4. שינוי בלוח הזמנים של חלופה ביום שישי ובמוצאי שבת באותה תקופה קלנדארית:
    1. שינוי אשר אינו גורם להקטנת מספר הנסיעות, שנקבע למפעיל ברישיון הקו, ביום שישי בין השעה 12:00 ועד שעת סיום השירות בטרם כניסת השבת, או במוצאי שבת מצאת השבת ועד מועד סיום השירות.
    2. לאורך כל התקופה הקלנדארית יישמר אחוז קבוע של נסיעות שתבוצענה בשעתיים האחרונות לפני תום השירות, כפי שהוגדר במפה התקופתית של אותה תקופה קלנדרית.
   5. ב-3 סוגי השינויים המפורטים בסעיפים ‏5.4.1, ‏5.4.2, ו-‏5.4.4 לעיל, לא תתאפשר הקדמה של מועד הנסיעה או ביטול נסיעה ללא אישור ממונה מחוזי.
   6. דיווח על השינויים הנ"ל, לצורך ידיעה בלבד, יועבר לממונה המחוזי על פי דרישתו.
   7. טבלה המפרטת את השינויים שאינם דורשים אישור ממונה מחוזי - טבלת שינויים אשר אינם דורשים אישור ממונה מחוזי.
  5. שינויים נוספים
   1. כל שינוי אחר מלבד השינויים המפורטים בהוראת עבודה זו ייחשבו כשינויים מהותיים.
   2. מפעיל אשר מתכנן לבצע שינוי כלשהו בקווי האשכול, אך אינו יודע האם שינוי זה דורש אישור ממונה מחוזי - יתייחס לשינוי כאל שינוי הדורש אישור ממונה מחוזי ויגיש לממונה המחוזי בקשה לאישור השינוי (ראה נוהל "ייזום שינוי תקופתי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01) ונוהל "ייזום שינוי שוטף בנספחי הרישיון" מס' 01.03.02).