הזמנת מקומות מראש בקווי תחבורה ציבורית

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.07.00-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1.  קיימים קווי אוטובוסים המאופיינים בביקושים משתנים ולא צפויים במהלך תקופות ואירועים שונים או במהלך פעילות שוטפת. מתן מענה לביקושים משתנים בתחבורה ציבורית מצריך תכנון מקדים. 
  2. על מנת לאפשר לציבור הנוסעים להזמין מקומות מראש לנסיעות, נדרשת היערכות מתאימה במערך הכרטוס החכם.

  2. מטרה

  1.  להנחות את המפעילים בתהליך בתפעול קווי השירות בתחבורה הציבורית בהזמנת מקומות מראש, ובביצוע כרטוס.

  3. הגדרות

  1. הזמנת מקומות מראש - הזמנת מקומות מראש בקווי תחבורה ציבורית בהתאם לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, ובאמצעות מערכת ממוחשבת. 
  2.  מפעיל (Operator) - גוף המעניק שרותי הסעת נוסעים בתחבורה הציבורית.

  5. שיטה

  1. תעריפי הנסיעה בהזמנת מקומות מראש יהיו בהתאם לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון), תש"ע-2009 470
  2. במערכות התנועתיות יודגש לנהג בסידור העבודה כל נסיעה בה מקום שמור.
  3. מכירה מוקדמת לא תקצה מקומות ישיבה מסומנים.
  4. רשימת מספרי ההזמנות תעודכן במכשירי הכרטוס מבעוד מועד.
  5. הפעלה
   הזמנת מקומות מראש תתאפשר בקווים בין-עירוניים ארוכים שאושרו על ידי המפקח על התעבורה.
   בהנחה שהמפעיל משלב את השירות באמצעות הזמנת המקומות מראש בשירות הקו הקיים, מחויב הוא להסיע את כל הנוסעים המבקשים לנסוע בקו שהוא מפעיל ואשר לא הזמינו מקומות מראש. לשם כך, יחזיק המפעיל רזרבה תפעולית שתאפשר לספק מענה הולם לביקושים. הרזרבה התפעולית לא תפחת מ-10% מסך הנסיעות שמבצע המפעיל בקו - בהתייחס לצי הרכב המתוכנן להפעלה באמצעות הזמנת מקומות ומעבר לכלל תפעול הקו הרגיל ע"פ הלו"ז.
   1. הזמנת מקומות מראש תופעל :
    1. במסגרת פעילות שוטפת בקווים שבהם לא ניתן לצפות את הביקושים מראש.
    2. בהפעלת קווים יעודיים, על מנת לאפשר רמת שירות אופטימאלית בהתאם לביקושים ממוקדים.
    3. בקווים קיימים שבהם מתווספת חלופה ששונה מחלופת הבסיס במסלולה או בפעילות איסוף והורדה בתחנות.
   2. הזמנת מקומות מראש תחול, לגופו של עניין, על קווים בעלי רישיון קו,
    ללא פגיעה בשירות סדיר לנוסעים ובאישור משרד התחבורה.
   3. בכל מקרה, בהזמנת מקומות מראש יימכרו כרטיסים למקומות ישיבה
    בלבד, ולא יימכרו כרטיסים לנסיעה בעמידה.
   4. הזמנת מקומות מראש תתאפשר באופנים הבאים:
    1. במסגרת פעילות שוטפת של קווים שבהם לא ניתן לצפות את הביקושים מראש בעת פעילות שוטפת - בקווים אלו בלו"ז רישיון הקו קיימות הן נסיעות רגילות בהן אין הזמנת מקומות מראש והן נסיעות בהן קיים הסדר הזמנת מקומות מראש.
     בקווים אלו, מספר המקומות המוזמנים מראש יאושר על ידי המפקח על התעבורה ולא יעלה על 35 מקומות ישיבה שמורים באוטובוס. יתרת המקומות בנסיעה תישמר עבור נוסעים מזדמנים. אם אכן התמלאה מכסת ההזמנות מראש (35 מקומות לנסיעה) כפי שנקבע ברישיון הקו, יהיה המפעיל מחוייב להוסיף נסיעה נוספת באותו מועד.
    2. בקווים יעודיים - נסיעות בקווים אלו מתבצעות רק בהסדר נוהל הזמנת מקומות מראש (ולא קיים במקביל קו שירות). המפעיל מחוייב להכין לוח זמנים מינימאלי לפעילות הקו, שיעוגן ברישיון. במידה ובנסיעה מסויימת הוזמנו מראש כל מקומות הישיבה, יידרש המפעיל להוסיף נסיעת/נסיעות תגבור באותה שעה (באופן שיענה במלואו על הביקושים). נסיעות התגבור לא תשולבנה ברישיון הקו.
    3. בקווים קיימים שבהם מתווספת חלופה ששונה מחלופת הבסיס במסלולה או בפעילות איסוף והורדה בתחנות - גם במקרה זה לוח הזמנים של החלופות בהן קיים הסדר הזמנת מקומות מראש, מחוייב להיכלל ברישיון הקו (בהתאם לאמור בסעיף 5.5.5.1).
     בקווים אלו, מספר המקומות המוזמנים מראש יאושר על ידי המפקח על התעבורה ולא יעלה על 35 מקומות ישיבה שמורים באוטובוס. יתרת המקומות בנסיעה תישמר עבור נוסעים מזדמנים.
  6. קבלת אישור להפעלת שירות הזמנת מקומות מראש
   1. המפעיל יהיה רשאי להפעיל שירות הזמנת מקומות מראש רק לאחר
    שקיבל אישור לכך ממשרד התחבורה.
   2. מפעיל אשר מעוניין להפעיל שירות של הזמנת מקומות מראש בקווי
    תחבורה ציבורית יעביר בקשה למשרד התחבורה ויציין בה את הפרטים הבאים:
    1. מהות השירות אשר יינתן והצורך שלשמו הוא נועד,
     ובין השאר, ציון האם המדיניות תופעל במקרה של אירוע חד פעמי, של אירועים התחומים בזמן או כשירות מתמשך לציבור הנוסעים ללא הגבלת זמן.
    2. הוכחת מוכנות תפעולית - יכולת ביצוע הזמנות
     באמצעות אתר האינטרנט של המפעיל ומרכז ההזמנות טלפוני פעיל ומאוייש. המפקח על התעבורה רשאי לדרוש הצבת מכשירים אוטומטיים לצורך רכישת כרטיסי נסיעה והפקתם.
   3. האישור להפעלת השירות יינתן באופן פרטני לקו ולתקופת הפעלת "שירות ההזמנה מראש".
  7. אופן מכירת הכרטיסים המוקדמת
   1. מכירת כרטיסים מוקדמת תתאפשר עד 12 שעות לפני מועד הנסיעה.
   2.  במקרים מיוחדים תתאפשר הזמנת מקומות מראש בנקודות מכירה
    מוגדרות (אחת או יותר) במועד סמוך יותר לנסיעה ובכפוף לאישור המפקח על התעבורה .
  8. הקדמת נסיעה
   1. בקשת הנוסע להקדמת מועד הנסיעה תתאפשר רק על בסיס מקום פנוי
    עד 5 שעות לפני מועד הנסיעה המבוקש. ראה סעיף 5.12 להלן.
  9. פרסום
   1. המפעיל יהיה אחראי לפרסום תמידי ושוטף של מגוון האפשרויות לביצוע
    מכירת כרטיסים מוקדמת.
   2. על המפעיל לפרסם את פירוט הנסיעות שהוא מבצע בקו מסויים שבהן
    חלה הזמנת מקומות מראש, הן נסיעות הכלולות ברישיון הקו והן נסיעות נוספות המתוכננות מעבר ללוח הזמנים הידוע והכלול ברישיון.
   3. המפעיל יפרסם מידע, במועד הפעלת שירות ייעודי, גם באמצעות פרסום
    קהילתי קבוע במסגרות כגון: מידעונים מסוגים שונים (דפי הקהילה של דפי זהב, מידעוני חינם וכדומה).
  10. אופן ביצוע ההזמנה
   1. ההזמנה תבוצע באחד מהאופנים הבאים:
    1. באמצעות טלפון :
     1. דרך מרכז שירות לקוחות טלפוני מאויש.
     2. רך מענה קולי המופעל על ידי מערכת ממוחשבת.
    2. באמצעות אתר האינטרנט של המפעיל.
    3. בעמדת שירות (של המפעיל, של כרטוס חכם או עמדת מכירה מרוכזת).
   2. הזמנה באתר האינטרנט או באמצעות המענה הטלפוני מחייבת שימוש
    בכרטיס אשראי. בעמדת השרות של כרטוס חכם ניתן לבצע הזמנה/רכישה גם באמצעות כרטיס חכם "רב-קו".
   3. הזמנת מקומות באמצעות כרטיס אשראי תתבצע על פי ההוראות וההסכם
    בין המפעיל לחברת האשראי.
   4. מספר כרטיס אשראי של הלקוח הנמסר בעת ביצוע ההזמנה ישמש
    כעירבון עד לקיום הנסיעה. יודגש בפני הלקוח בשלב זה כי במקרים שבהם לא יגיע לנסיעה ולא יודיע על ביטולה (כמפורט בסעיף ‏5.9), יחויב כרטיס האשראי בסכום הנסיעה.
   5. בעת תהליך הזמנת הכרטיס (בטלפון או באינטרנט), יישאל הנוסע האם
    מתלווים אליו נוסעים מתחת לגיל 5 (שאינם חייבים בתשלום) וזאת לצורך קבלת מידע מקדים על אודות ביקושים נוספים הפטורים מתשלום שיש לקחתם בחשבון.
   6. לכל הזמנה יוקצה מספר הזמנה חד-חד-ערכי אשר יימסר למזמין.
   7. שימוש בכרטיס חכם "רב-קו"
    1. ניתן יהיה לבצע חיוב ב"ערך צבור" עבור הזמנה מראש
     לנסיעה בכיוון אחד ("הלוך") בלבד ולנוסעים נלווים ללא תשלום. לנוסע המבקש לעשות שימוש ב"ערך צבור" בכיוון "חזור" של הנסיעה, תינתן הנחת הלוך-ושוב בעת התשלום עבור החזרה.
    2. בעת אימות ה"רב-קו" במכשיר הכרטוס, ועל פי בקשת הנוסע,
     ניתן לחייב "ערך צבור" בהתאם ויופק תדפיס עבור כל נוסע הכלול בהזמנה (כולל נוסעים הזכאים לנסיעה ללא תשלום).
  11. הפקת תדפיס ואישור הנסיעה
   1. במקרים שבהם מופק תדפיס , יודפס על גבי התדפיס "מקום שמור עד 5
    דקות לשעת היציאה".
   2. נוסע שמתלווה אליו ילד מתחת לגיל 5, יפיק תדפיס גם עבור הילד המתלווה.
   3. הפקת תדפיס תתבצע באחת מהדרכים הבאות:
    1. בפנייה לעמדת השירות/מכירה של המפעיל: לצורך הפקת
     תדפיס אישור הנסיעה יידרש הנוסע להציג את כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות שנמסרו בטלפון או באתר האינטרנט בעת ביצוע ההזמנה.
     1. במידה והנוסע ביצע את הזמנתו בעמדת שירות/מכירה של המפעיל ושילם עבור הנסיעה במזומן, יופק התדפיס לנוסע במעמד התשלום.
    2. באמצעות מכשיר אוטומטי: לצורך הפקת תדפיס אישור
     הנסיעה הנוסע יידרש להכניס את כרטיס האשראי שנמסר בעת ביצוע ההזמנה למכשיר האוטומטי, או כרטיס ה"רב-קו", ולהקיש את מספר תעודת הזהות.
   4. הנחיות בעת העלייה לאוטובוס
    1. יש להנחות את הנוסע להציג את תדפיסי אישור הנסיעה
     לצורך ביקורת.
    2. אימות באמצעות "רב-קו" - מכשיר הכרטוס יבדוק כברירת
     מחדל את כל הפרטים ויפיק תדפיסים כנדרש.
    3. אם לא מתאפשר אימות באמצעות "רב-קו", יש להפנות את
     הנוסע לפקח או מבקר הנמצאים במקום מבעוד מועד, אשר יוודאו תקפות מספר ההזמנה ויפיקו תדפיסי אישור נסיעה כנדרש.
    4. נוסע שיעלה בתחנה שאינה תחנת העלייה שנקבעה על פי
     ההזמנה, ישלם את מחיר כרטיס הנסיעה ויופנה על ידי הנהג למחלקת פניות הציבור של המפעיל הרלוונטי לטיפול בזיכוי על הפרש המחירים.
   5. מועד הפקת תדפיסי אישור הנסיעה
    1. במכשירים אוטומטיים - יוצג על גבי צגי המכשירים משך הזמן לפני הנסיעה שבו ניתן להפיק תדפיס אישור נסיעה.
    2. באמצעים אחרים - ניתן יהיה להפיק את התדפיסים כאמור לעיל, מרגע קבלת אישור קליטת ההזמנה.
  12. טיפול בהקדמת נסיעה
   1. המפעיל ינחה את הנוסע אשר ברצונו להקדים את מועד הנסיעה לפעול
    כמפורט להלן:
    1. נוסע ייגש לעמדת השירות/מכירה לעדכון מועד הנסיעה.
     הנוסע יקבל מנציג המפעיל תדפיס אישור נסיעה מעודכן.
    2. חלופין, נוסע יהיה רשאי להקדים את מועד הנסיעה בטלפון
     ויקבל מספר הזמנה חדש.
   2. הנוסע לא יידרש לשלם דמי טיפול בגין הקדמת הנסיעה.
  13. טיפול באיחורים
   1. המפעיל ינחה נוסע, אשר איחר לנסיעה, לגשת לעמדת שירות ולפעול
    כמפורט להלן:
    1. במקרים שבהם הופק תדפיס אישור נסיעה - הנוסע יציג את
     תדפיס אישור הנסיעה המקורי או את מספר ההזמנה. הנציג יפיק תדפיס אישור נסיעה מעודכן, אותו ימסור הנוסע לנהג.
     במקרים שבהם לא הופק תדפיס אישור נסיעה - יקבל מהנציג תדפיס אישור נסיעה חדש, אותו יציג לנהג.
    2. הנוסע לא יידרש לשלם דמי טיפול בגין הטיפול במקרה של  איחור.
  14. ביטולים
   1. ביטול נסיעה והחזר בגין נסיעה יתאפשרו עד 6 שעות לכל היותר
    לפני מועד הנסיעה. נוסע ישלם דמי ביטול הנעים בין 5-10% מדמי הנסיעה. דמי הביטול ייקבעו לכל קו באופן פרטני ועל פי קביעת המפקח על התעבורה.
   2. במקרים שבהם הוזמן מקום לנוסעים נילווים (שאינם חייבים בתשלום) ואלו
    לא הגיעו לנסיעה ולא הודיעו על ביטולה, יתבצע חיוב נסיעה רגיל שייגבה ממזמין הנסיעה.