החלטה בדבר אישור לבצע שינוי בנספחי הרישיון

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.03.05-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. כחלק משיגרת ההפעלה של קווי תחבורה ציבורית עולות יוזמות לביצוע שינויים בנספחי הרישיון. עם העלאת יוזמה לשינוי, בוחן הממונה המחוזי את מהות השינוי והשלכותיו ומקבל החלטה האם לאשר את השינוי או לדחותו כמפורט בנוהל זה.

  2. מטרה

  1. הנחיית הממונה המחוזי בדבר קבלת החלטה לגבי ביצוע שינוי בנספחי הרישיון.

  3. הגדרות

  1. אישור עקרוני - אישור, המגובה בפרוטוקול במערכת הרישוי, הניתן על ידי הממונה המחוזי לצורך ביצוע שינוי בנספח קו במערכת הרישוי טרם הגשתו לאישור סופי.
  2. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  3.  רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  4. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  5. שינוי שוטף - שינוי, המבוצע במהלך תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.7).
  6. שינוי תקופתי - שינוי, המבוצע לקראת תחילת תקופה קלנדארית (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01-01).
  7. תקופה קלנדארית - אחת מ-5 התקופות במהלך השנה, אשר תחומות בתאריך התחלה וסיום שבהן משתנים הרגלי הנסיעה של הציבור (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01-01).
  8. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. בכדי לבחון יוזמה לביצוע שינוי בנספח הרישיון (פירוט תהליך ייזום שינוי ראה בנוהל "ייזום שינוי תקופתי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01 ובנוהל "ייזום שינוי שוטף בנספחי הרישיון" מס' 01.03.02) המפעיל והממונה המחוזי יקיימו דיון במסגרת פגישה, שיחה טלפונית או התכתבות באמצעות דואר אלקטרוני. הדיון יעסוק בבחינת מהות השינוי ונחיצותו על בסיס מסמכים רלוונטיים כמפורט בהוראת עבודה "בדיקות לצורך קבלת החלטה על אישור השינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03-01.
  2. במהלך הדיון יתעד הממונה המחוזי את פרטי השינוי המוצע בנספחי הרישיון בפרוטוקול ממוחשב במערכת הרישוי, כמפורט בהוראת עבודה "הפקת פרוטוקול" מס' 01.03.03-03.
  3. לצורך קבלת החלטה בדבר אישור עקרוני/דחייה של השינוי, יערוך הממונה המחוזי בדיקות לבחינת נחיצות השינוי המוצע, כמפורט בהוראת עבודה "בדיקות לצורך קבלת החלטה על אישור השינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03-01.
   1. במקרה שבו על פי שיקול דעת הממונה המחוזי ביצוע השינוי אינו מצריך בדיקה מקיפה מעבר למסגרת הדיון כאמור בסעיף ‏5.1, יהיה הממונה המחוזי רשאי לקבל את ההחלטה כבר במהלך אותו הדיון.
  4. במקרה של שינוי תקופתי, לאחר עריכת הבדיקות הנחוצות, ולא יאוחר מ-7 ימי עבודה ממועד קיום הדיון בדבר ביצוע השינוי, יקבל הממונה המחוזי החלטה בדבר ביצוע השינוי ויעדכנה בפרוטוקול בהתאם למפורט בהוראת עבודה "הפקת פרוטוקול" מס' 01.03.03-03. במקרים שבהם הבדיקות עורכות זמן ממושך בשל התלות בגורמים חיצוניים למשרד התחבורה, יהיה רשאי הממונה המחוזי לקבל החלטה גם לאחר פרק זמן האמור לעיל.
  5. במקרה של שינוי שוטף או באירוע קבוע יש לקבל את ההחלטה לא יאוחר מ-3 ימי עבודה ממועד קיום הדיון.
  6. החלטת הממונה המחוזי עשויה להיות אחת מ-3 ההחלטות הבאות:
   1. אישור עקרוני.
   2. לא מאושר.
   3. המשך בדיקה.
  7. אישור עקרוני
   1. החלטה זו מהווה אישור למפעיל להתחיל בהליך ביצוע השינוי בנספחי הרישיון במערכת המידע כמפורט בנוהל "ביצוע השינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.04.
    1. השינוי ייכנס לתוקפו רק לאחר בדיקת הנספחים על ידי הממונה המחוזי וקבלת אישור סופי כמפורט בנוהל "בדיקת השינוי בנספחי הרישיון ואישורו" מס' 01.03.05.
  8. לא מאושר
   1. החלטה זו מהווה דחייה של יוזמת ביצוע השינוי בנספחי הרישיון.
    1. במקרה זה יפרט הממונה המחוזי על גבי הפרוטוקול את נימוקיו לדחיית הבקשה.
  9. המשך בדיקה
   1. החלטה זו מהווה העלאת צורך לבחינה מקיפה יותר של מהות השינוי ושל השלכותיו.
   2. הממונה המחוזי יגדיר למפעיל מהן הפעולות שעליו לבצע לצורך הליך הבדיקה ואת לוח הזמנים לביצוען (לדוגמה הגשת מסמכי ספירות נוסעים, מיפוי תחבורה ציבורית באיזור הקו, איסוף פניות הציבור וכדומה). בנוסף, יגדיר הממונה המחוזי מהן הפעולות אשר יבוצעו על ידו.
   3. עם סיום הבדיקות הנוספות יקבל הממונה המחוזי החלטה סופית בדבר ביצוע השינוי בנספח - "אישור עקרוני" כמפורט בסעיף ‏5.7 או "לא מאושר" כמפורט בסעיף ‏5.8.
  10. כל החלטה של הממונה המחוזי תובא לידיעת המפעיל באמצעות פרסומה בפרוטוקול המתייחס ליוזמה כמפורט בהוראת עבודה "הפקת פרוטוקול" מס' 01.03.03-03.
  11. ככלל, יהיה הממונה המחוזי רשאי לשנות את סטטוס החלטתו בפרוטוקול במידת הצורך ועל פי שיקול דעתו (לדוגמה במקרה של החלטה על המשך בדיקה תחילה יוזן בסעיף החלטת הממונה "המשך בדיקה" ולאחר מכן תוזן ההחלטה הסופית - "אישור עקרוני" או "לא מאושר").