הכנת נספחי רישיון ואישורם לקראת כניסה לפעילות חדשה

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.02.01-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. מעת לעת, מחליט המפקח על התעבורה להחליף את מפעיל קווי השירות באשכול או להעניק רישיון להפעלת קו/קווים חדשים.
  2. לקראת כניסה לפעילות חדשה, במפרטי הקווים (להלן: "מפרטים"), אשר מגובשים על ידי המפקח על התעבורה ומועברים למפעיל, מוגדרים מאפייני הקווים, כגון מסלולם, תחנותיהם, לוחות הזמנים להפעלתם, מחירון וכל תנאי נוסף שקבע המפקח על התעבורה.
  3. לצורך קבלת רישיון להפעלת אשכול/קווים חדשים נדרש המפעיל להכין 5 נספחים על סמך המוגדר במפרטי הקווים ובהתאם לעקרונות נוספים המפורטים בפרק זה.

  2. מטרה

  1. פירוט השלבים בתהליך הכנת הנספחים על ידי המפעיל ואישורם על ידי הממונה המחוזי.

  3. הגדרות

  1. אשכול - אוסף קווים (ראה סעיף ‏3.11) בעלי מכנה תחבורתי ו/או גיאוגרפי ו/או מגזרי משותף, והמהווים יחידה תפעולית אחת.
  2. חלופת קו (להלן: "חלופה") - התוויה שונה של מסלול ו/או מיקום של התחנות ומאפייניהן בהשוואה לחלופת הבסיס.
  3. מזהה קו - חלופה (ראה סעיף ‏3.2) בכיוון מוגדר.
  4. מפרטי קווים (להלן: "מפרטים") - נספחי רישיון הקו, כפי שמופיעים במסמכי המכרז לבחירת זכיין להפעלת אשכול תחבורה ציבורית.
  5. מפת רישוי (להלן: "מפה") - תמונת מצב עדכנית לתאריך נתון של רישיונות קווים תקפים, על כל נספחיהם ותנאיהם.
  6. נספח 1 לרישיון קו (להלן: "נספח 1") - תיאור כללי של המאפיינים של כל מזהה בקו (ראה סעיף ‏3.3).
  7. נספח 2 לרישיון קו (להלן: "נספח 2") - תיאור מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, באמצעות שמות מוקדים לאורכו.
  8. נספח 3 לרישיון קו (להלן: "נספח 3") - רשימת התחנות לאורך מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, בצירוף מאפייניהן.
  9. נספח 4 לרישיון קו (להלן: נספח 4") - לוח זמנים מפורט, בחלוקה לכיווני הקו, לפי ימים ושעות.
  10. נספח 5 לרישיון קו (להלן: "נספח 5") - מחירון הקו, הכולל קודי מחיר בין תחנות נבחרות המופיעות בנספח 3 (ראה סעיף ‏3.8).
  11. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף נסיעה מאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  12. קוד מחיר - מספר המופיע במחירון הקו המיצג תעריף נסיעה מוגדר (ראה סעיף ‏3.11).
  13. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  14. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  15. שינוי לא מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר אינו דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  16. שינוי מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  17. תעריף נסיעה - מחיר נסיעה מלא עבור כל אחד מקודי הנסיעה באשכול הנקוב בשקלים, כקבוע בצו הפיקוח על המחירים.
  18. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. הכנת נספחים לקראת כניסה לפעילות חדשה
   1. טרם הפעלת אשכול/קווים חדשים, יגיש המפעיל בקשה לקבלת רישיון, שתכלול 5 נספחים לכל קו (לפירוט 5 הנספחים ראה סעיפים ‏5.1.4-‏5.1.8) כמפורט להלן:
    1. בנספחים יופיע המידע זהה לקיים במפרטים. אין המפעיל רשאי לשנות את המידע הנ"ל ללא אישור לכך מהממונה המחוזי.
    2. הממונה המחוזי יהיה רשאי לדרוש תוספת למוגדר במפרטי הקווים, לגרוע מהמוגדר או לשנות את הדרישות בהתאם לשיקול דעתו.
    3. מאפיינים נוספים של הקווים, אשר אינם מופיעים במפרטים, ונדרשים להופיע בנספחים, והורה עליהם הממונה המחוזי, יושלמו על ידי המפעיל בהתאם לעקרונות הכנת הנספחים המפורטים בהוראות עבודה של פרק זה.
    4. המפעיל יהיה מחויב להכין את הנספחים בהתאם להנחיות הממונה המחוזי, ללא תלות בכל שיקול אחר.
   2. כחודשיים טרם מועד תחילת הפעלת הקווים, יזין המפעיל למערכת המידע הגיאוגרפית ולמערכת הרישוי את כלל הנספחים בשלמותם. לאחר מכן יעבירם המפעיל לבדיקת הממונה המחוזי הרלוונטי לצורך קבלת אישורו לתקינותם ושלמותם.
    1. במקרים חריגים ישקול הממונה הארצי מתן אישור לקיצור פרק הזמן האמור לעיל.
   3. להלן יובא פירוט של 5 הנספחים, המגובשים לכל קו.
   4. נספח 1
    1. נספח זה מהווה אסמכתה להפעלת קווי תחבורה ציבורית באוטובוסים. הנספח יוכן לכל קו, ויכלול תיאור כללי של מאפייני הקו לפי חלופות וכיוונים.
    2. עקרונות להכנת נספח 1 ראה בהוראת עבודה "עקרונות להכנת נספח 1" מס' 01.02.01-03.
   5. נספח 2
    1. נספח זה יוכן לכל חלופה בכל קו, ויכלול תיאור של מסלול הנסיעה בחלופה באמצעות ציון מוקדים.
    2. נספח זה יופק באופן אוטומטי על ידי מערכת הרישוי בהתאם למסלול החלופה, אשר הוזן על ידי המפעיל במערכת המידע הגיאוגרפית.
    3. עקרונות להכנת נספח 2 ראה בהוראת עבודה "עקרונות להכנת נספח 2" מס' 01.02.01-04.
   6. נספח 3
    1. נספח זה יוכן לכל חלופה בכל קו, ויכלול פירוט של התחנות ומאפיינהן לאורך מסלול נסיעת החלופה.
    2. בנספח זה יצויינו רק התחנות הקיימות במאגר מקבץ התחנות במערכת הרישוי. הנחיות בנוגע להזנת תחנה למאגר מקבץ התחנות ראה בנוהל "פעילות מנהל תשתיות" מס' 01.06.01.
    3. עקרונות להכנת נספח 3 ראה בהוראת עבודה "עקרונות להכנת נספח 3" מס' 01.02.01-05.
   7. נספח 4
    1. נספח זה יוכן לכל כיוון של קו, ויכלול פירוט של לוח הזמנים של פעילות קו בכיוון מסוים על כל חלופותיו.
    2. עקרונות להכנת נספח 4 ראה בהוראת עבודה "עקרונות להכנת נספח 4" מס' 01.02.01-06.
   8. נספח 5
    1. נספח זה יוכן לכל קו, ויכלול פירוט של קוד המחיר בקו על ידי הצגת הקוד במקטעי הדרך בין תחנות.
    2. נספח זה יופיע במערכת רישוי כקובץ סרוק.
    3. עקרונות להכנת נספח 5 ראה בהוראת עבודה "עקרונות להכנת נספח 5" מס' 01.02.01-07.
  2. אישור הנספחים לקראת כניסה לפעילות חדשה
   1. עם קבלת הנספחים מהמפעיל, יבצע הממונה המחוזי את הבדיקות הנדרשות. הממונה המחוזי יקבל החלטה האם לאשר את הנספחים בגרסתם הנוכחית או האם נדרש לבצע בהם תיקונים.
    1. במקרה שבבדיקות הממונה המחוזי נמצא כי יש לבצע תיקונים בנספחים, יעביר הממונה המחוזי את הערותיו למפעיל תוך שבועיים מקבלת הנספחים לבדיקה.
    2. המפעיל יידרש לבצע את התיקונים תוך שבוע מיום קבלת הערות הממונה המחוזי ולהגיש את הנספחים המתוקנים לבדיקה חוזרת.
    3. הממונה המחוזי יידרש לאשר את הנספחים המתוקנים תוך שבוע מיום קבלתם.
    4. לפירוט בנושא הליך אישור הנספחים ראה הוראת עבודה "אישור מפה על ידי ממונה מחוזי" מס' 01.02.01-08.
   2. הממונה המחוזי יאשר את הנספחים חודש לכל המאוחר לפני המועד המשוער של תחילת הפעלת הקווים, וזאת לצורך היערכות לפרסום על אודות הפעילות החדשה לציבור הנוסעים טרם ההפעלה.
   3. לאחר אישור הנספחים ותחילת הפעלת הקווים, יהיה המפעיל, רשאי לערוך שינויים תקופתיים ושינויים שוטפים בנספחים בהתאם למפורט בהוראות פרק "שינויים תקופתיים ושוטפים במערך הרישוי" מס' 01.03 ובאישור הממונה המחוזי.