הפעלת קו ניסיוני

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.04.01-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. במקרים מיוחדים הממונה המחוזי מחליט אילו קווים יופעלו לתקופת ניסיון (להלן: "קו ניסיוני") במטרה לבחון סוג שירות, רמת שירות, תדירות וביקושים בקו זה.
  2. משך תקופת ההפעלה של קו ניסיוני יהיה 4 חודשים לכל הפחות.
  3. בטרם הפעלת קו ניסיוני מוגדרים מדדי הצלחה שעל פיהם, במהלך תקופת הניסיון, יהיה ניתן לבחון את הצרכים, רמת השירות ולקבל החלטות מושכלות לגבי המשך הפעלת הקו.

  2. מטרה

  1. הסדרת תהליך הפעלת קו ניסיוני.

  3. הגדרות

  1. חלופת בסיס - מסלול של קו, שבו מבוצע מספר הנסיעות השבועי הגבוה ביותר מכל החלופות הקיימות בקו.
  2. חלופת קו (להלן: "חלופה") - התוויה שונה של מסלול ו/או מיקום של התחנות ומאפייניהן בהשוואה לחלופת הבסיס (ראה סעיף ‏3.1).
  3. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  4. קוד מחיר - מספר המופיע במחירון הקו המיצג תעריף נסיעה מוגדר (ראה סעיף ‏3.3).
  5. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  6. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. המלצה על הפעלת קו ניסיוני
   1. יוזמה להפעלת קו חדש
    1. היוזמה להפעלת קו חדש עשויה להגיע ממקורות שונים, כגון ממונה מחוזי, מפעיל, רשות מקומית, גוף ציבורי, פניות הציבור.
    2. הממונה המחוזי יבחן את מהות הבקשה להפעלת קו, פרטיה והצרכים כפי שהוגדרו בבקשה.
    3. הממונה המחוזי או מי מטעמו יבצע בדיקות למיפוי מצב קיים, כמפורט בהוראת עבודה "בדיקות לצורך קבלת החלטה על אישור השינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03-01.
    4. במקרים שבהם תוצאות הבדיקות שבוצעו אינן חד משמעיות, קרי לא ניתן להעריך באופן ודאי את הביקושים הצפויים בקו - ימליץ הממונה המחוזי כי הקו יופעל כקו ניסיוני לתקופה תחומה בזמן, שבסופה יוחלט לגבי המשך הפעלת הקו.
   2. שינוי סוג שירות בחלופה קיימת
    1. במקרה של בקשה לשינוי סוג שירות בחלופה קיימת - ראה סעיף ‏5.1.1.3.
    2. המלצות הממונה המחוזי, כולל פירוט נרחב של הפרטים המצוינים בסעיף ‏5.2.1, וציון תאריך התחלה ותאריך סיום של תקופת הניסיון, יעודכנו בפרוטוקול במערכת הרישוי ויובאו לאישורו של הממונה הארצי.
  2. החלטה על הפעלת קו ניסיוני
   1. הממונה המחוזי יבצע תכנון מפורט של הקו הניסיוני. התכנון יכלול בין השאר:
    1. סוג שירות. (ראה הוראת עבודה "סוגי קווים וסוגי שירות" מס' 01.02.01-01).
    2. מסלול.
    3. תחנות - תחנות לאורך הקו.
    4. לוחות זמנים - זמני יציאה של האוטובוס הראשון והאחרון, זמני יציאה מתחנת מוצא לאורך היום.
    5. מחירון.
    6. משאבים נדרשים - מספר אוטובוסים, מספר נהגים וכדומה.
    7. תנאים נוספים כפי שהגדיר.
   2. הממונה המחוזי והמפעיל, בשיתוף עם הרשות המקומית, יגדירו ויקבעו מדדי הצלחה להפעלת הקו. מדדי ההצלחה יתבססו בעיקר על כמות נוסעים בקו בזמן הפעלתו כקו ניסיוני.
   3. הממונה הארצי ייתן אישורו להפעלת הקו הניסיוני על סמך המלצתו של הממונה המחוזי, בעקבות הצרכים שהועלו, וממצאי הבדיקות שנעשו והתכנון של הקו הניסיוני.
  3. הפעלת הקו
   1. רישיון הקו הינו תנאי הכרחי להפעלת קו ניסיוני. תהליך הרישוי יתבצע כמפורט בפרק "גיבוש נספחים לצורך קבלת רישיון קו" מס' 01.02.
   2. המפעיל ידאג לפרסם לציבור אודות ההפעלה הניסיונית של הקו כמפורט בהוראת עבודה "פרסום לציבור על השינוי בנספחי הרישיון", מס' 01.03.03-03. המפעיל יציין בנוסח הפרסום כי מדובר בהפעלת קו לתקופה מוגדרת ובהתאם להצלחתו יוחלט האם להמשיך להפעילו.
   3. המפעיל יפעיל את הקו בהתאם לנספחי רישיון הקו אשר אושרו על ידי הממונה המחוזי, למשך תקופה מוגדרת.
    1. ככלל, לא יאושרו שינויים בנספחי הרישיון במהלך תקופת הפעלה הניסיונית, למעט שינויים שיידרשו בעקבות החלטת הממונה המחוזי.
   4. במהלך תקופת ההפעלה ידאג הממונה המחוזי לאסוף נתונים לצורך בחינת מידת ההצלחה על פי הפרמטרים שהוגדרו, באמצעות האמצעים השונים:
    1. סקרים המופעלים על ידי המשרד.
    2. תצפיות של גורמים מטעם המשרד.
    3. נתוני כרטוס של המפעיל.
    4. מערכות ספירת נוסעים של המפעיל.
    5. מידע רלוונטי ממחלקת פניות ציבור.
    6. אחר.
   5. כחודש לפני תום תקופת ההפעלה הניסיונית יבצע הממונה המחוזי ניתוח של הנתונים ועל סמך הממצאים ימליץ הממונה האם יופעל הקו כקו שירות קבוע. המלצות הממונה המחוזי יובאו לידיעת הממונה הארצי.
  4. החלטה על המשך הפעלת הקו
   1. הממונה המחוזי יקבל החלטה על המשך פעילות הקו הניסיוני, ויבחר באחת מהאפשרויות הבאות:
    1. הפעלת הקו כקו קבוע
     1. במקרה שבעקבות ניתוח הנתונים שנאספו יוחלט על הפעלת הקו כקו כקבוע, יבוצעו שיפורים או שינויים נדרשים בנספחי הרישיון ובהסכמי ההתקשרות אם נדרש, ולאחר מכן יופעל הקו כקבוע.
    2. הארכת ההפעלה הניסיונית לצורך המשך בחינת מדדי ההצלחה שהוגדרו לתקופת ניסיון אחת נוספת בלבד
     1. במקרה שהנתונים אינם חד משמעיים, ונדרש זמן נוסף לקבלת החלטה, תבוצע הארכת ההפעלה הניסיונית לתקופה מוגדרת, כפי שתיקבע על ידי הממונה המחוזי. בתום תקופת ההארכה יחליט הממונה המחוזי האם להפעיל את הקו כקו קבוע או להפסיק את הפעלתו.
    3. הפסקת הפעלתו של הקו
     1. אם בעקבות ניתוח הנתונים שנאספו נמצא, כי הקו איננו עומד במדדי ההצלחה שהוגדרו, ההפעלה הניסיונית תסתיים, והקו יפסיק לפעול.
   2. כל אחת מההחלטות המנומקות האמורות לעיל, תעודכן בפרוטוקול על ידי הממונה המחוזי.
   3. המפעיל יפרסם לציבור את ההחלטות שהתקבלו בתום תקופת הניסיון. המפעיל יציין בפרסום כי הקו יופעל כקו קבוע או כי הוחלט שלא להמשיך את פעילות הקו או כי הוארכה תקופת הניסיון בציון תאריכים.