הפקת פרוטוקול

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.03.07-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. בכדי לאשר שינוי בנספחי הרישיון, מקיימים המפעיל והממונה המחוזי דיון על מהות השינוי והשלכותיו בדרכים הבאות: פגישה, שיחה טלפונית או התכתבות באמצעות דואר אלקטרוני.
  2. בעת הדיון מתעד הממונה המחוזי את פרטי השינוי המבוקש בפרוטוקול, המוזן למערכת רישוי, כמפורט בהוראה זו.
  3. החלטת הממונה המחוזי בדבר ביצוע השינוי כמפורט בנוהל "החלטה בדבר אישור לבצע שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03 תפורסם גם היא בפרוטוקול. מפעיל יהיה רשאי לבצע שינוי בנספח הרישיון במערכת המידע רק בעת קבלת אישור עקרוני מהממונה המחוזי הרלוונטי.

  2. מטרה

  1. הנחיית הממונים המחוזיים בדבר הפקת פרוטוקול לצורך ביצוע שינויים בנספחי הרישיון

  3. הגדרות

  1. אירוע קבוע - פרק זמן, התחום בתאריך התחלה ובתאריך סיום, החוזר על עצמו מידי שנה ו/או כלול בלוח השנה הרשמי של מדינת ישראל.
  2. אישור עקרוני - אישור, המגובה בפרוטוקול במערכת הרישוי, הניתן על ידי הממונה המחוזי לצורך ביצוע שינוי בנספח קו במערכת הרישוי טרם הגשתו לאישור סופי.
  3. אשכול - אוסף קווים (ראה סעיף ‏3.28) בעלי מכנה תחבורתי ו/או גיאוגרפי ו/או מגזרי משותף, והמהווים יחידה תפעולית אחת.
  4. גמישות תכנונית - שינוי בלוח הזמנים של מזהה קו (ראה סעיף ‏3.8), המתבצע על ידי המפעיל, והמוגדר כשינוי שאינו מחייב אישור ממונה מחוזי.
  5. חלופת בסיס - מסלול של קו, שבו מבוצע מספר הנסיעות השבועי הגבוה ביותר מכל החלופות הקיימות בקו.
  6. חלופת קו (להלן: "חלופה") - התוויה שונה של מסלול ו/או מיקום של התחנות ומאפייניהן בהשוואה לחלופת הבסיס (ראה סעיף ‏3.5).
  7. מוקד במערכת רישוי (להלן: "מוקד") - נקודת מעבר שהקו מבצע לאורך מסלולו מרחוב אחד לרחוב אחר, או בשינוי שם רחוב, או בצומת לאורך המסלול.
  8. מזהה קו - חלופה (ראה סעיף ‏3.6) בכיוון מוגדר.
  9. ממונה ארצי - בעל תפקיד באגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה, האחראי על תכנון תחבורה ציבורית ועל תהליך הרישוי בכל הארץ.
  10. ממונה מחוזי - בעל תפקיד באגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה, האחראי על תכנון תחבורה ציבורית ועל תהליך הרישוי במרחב (שטח גיאוגרפי/אשכולות/מקבץ קווים) כפי שהוגדר לו על ידי הממונה הארצי.
  11. מנהל תשתיות - בעל תפקיד מטעם משרד התחבורה, האחראי על ניהול ועדכון מקבצי תחנות של קווי תחבורה ציבורית.
  12. מספר קו - ייצוג נומרי של קו.
  13. מפעיל תחבורה ציבורית (להלן: "מפעיל") - בעל רישיון תקף להפעלת תחבורה ציבורית, שניתן לו על ידי המפקח על התעבורה.
  14. מפקח על התעבורה - מי ששר התחבורה מינה אותו, בהודעה ברשומות, מפקח על התעבורה לכל שטח המדינה או לחלק ממנו, לרבות מי שהמפקח על התעבורה אצל לו, בהודעה ברשומות, מסמכותו לכל שטח המדינה או לחלק ממנו, לעניין פלוני או לסוגי עניינים.
  15. מפה תקופתית - מפה המייצגת פעילות שבועית שגרתית של התחבורה הציבורית, התקפה בתאריך תחילת כל תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.39).
  16. מפת רישוי (להלן: "מפה") - תמונת מצב עדכנית לתאריך נתון של רישיונות קווים תקפים, על כל נספחיהם ותנאיהם.
  17. נספח 1 לרישיון קו (להלן: "נספח 1") - תיאור כללי של המאפיינים של כל מזהה בקו (ראה סעיף ‏3.8).
  18. נספח 2 לרישיון קו (להלן: "נספח 2") - תיאור מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, באמצעות שמות מוקדים לאורכו.
  19. נספח 3 לרישיון קו (להלן: "נספח 3") - רשימת התחנות לאורך מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, בצירוף מאפייניהן.
  20. נספח 4 לרישיון קו (להלן: נספח 4") - לוח זמנים מפורט, בחלוקה לכיווני הקו, לפי ימים ושעות.
  21. נספח 5 לרישיון קו (להלן: "נספח 5") - מחירון הקו, הכולל קודי מחיר בין תחנות נבחרות המופיעות בנספח 3 (ראה סעיף ‏3.19).
  22. קו אזורי - קו שכולו או בחלקו עובר במרחב לא עירוני, נוסע בעיקר בדרכים אזוריות וראשיות. הקו מאופיין בכך שנקודת קצה אחת שלו או שתיהן אינן נמצאות בשטח מוניציפאלי של רשות מקומית או עירייה.
  23. קו בינעירוני - קו המספק קשר בין ערים שאין ביניהן רצף בנוי, נוסע בעיקר בדרכים בינעירוניות במהירויות גבוהות ומשרת נוסעים למרחקים גדולים. הקו מאופיין בכך שכל נקודת קצה שלו נמצאת בשטח מוניציפאלי של רשות מקומית או עירייה אחרת, שאין בינהן קשר גיאוגרפי.
  24. קו ישיר - קו היוצא מתחנת מוצא אחת ויכול לאסוף נוסעים בעיר המוצא מ-4 תחנות לכל היותר. הקו מבצע נסיעה ישירה לעיר היעד ומוריד נוסעים ב-4 תחנות בעיר היעד לכל היותר.
  25. קו מאסף - קו העוצר ברוב התחנות לאורך המסלול ומקיים פעילות איסוף והורדת נוסעים בהתאם למגבלות שנקבעו ברישיון הקו.
  26. קו מהיר - קו עם מספר קטן של תחנות, הסמוכות לתחנות המוצא והיעד, ומספר תחנות ביניים בודדות. לרוב קו מהיר, מעלה נוסעים בתחנות המוצא, מוריד נוסעים בתחנות היעד, ומעלה ומוריד נוסעים בתחנות הביניים.
  27. קו עירוני - קו העובר ברצף בנוי הנמצא בתחום עיר/רשות מקומית או מספר ערים/רשויות מקומיות המקיימות רצף בנוי.
  28. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  29. קוד מחיר - מספר המופיע במחירון הקו המיצג תעריף נסיעה מוגדר (ראה סעיף ‏3.30).
  30. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  31. שילוט קו (להלן: "שילוט") - הצגה של מספר הקו (ראה סעיף ‏3.12) על גבי האוטובוס, המופיע בחלקו הקדמי, האחורי ובצד הפונה לכיוון המדרכה.
  32. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  33. שינוי לא מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר אינו דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  34. שינוי מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  35. שינוי שוטף - שינוי, המבוצע במהלך תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.41).
  36. שינוי תקופתי - שינוי, המבוצע לקראת תחילת תקופה קלנדארית (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים המצריכים שינוי בנספחי הרישיון מס' 01.03.01-01).
  37. תחנת ביניים - תחנה במסלול הקו, שאינה תחנת מוצא או תחנת יעד.
  38. תעריף נסיעה - מחיר נסיעה מלא עבור כל אחד מקודי הנסיעה באשכול הנקוב בשקלים, כקבוע בצו הפיקוח על המחירים.
  39. תקופה קלנדארית - אחת מ-5 התקופות במהלך השנה, אשר תחומות בתאריך התחלה וסיום שבהן משתנים הרגלי הנסיעה של הציבור (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים המצריכים שינוי בנספחי הרישיון מס' 01.03.01-01).
  40. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. בעת דיון בדבר ביצוע שינוי בנספחי הרישיון, יזין הממונה המחוזי לסעיפי הפרוטוקול, המוצג במערכת הרישוי, את פרטי השינוי ואת סטטוס הטיפול בבקשה.
   1. הממונה המחוזי יוודא כי כל סעיפי הפרוטוקול מולאו כנדרש. פרוטוקול שלא כל סעיפיו מולאו כנדרש, לא יהווה מסמך מחייב.
    1. במקרה שבו במהלך הדיון לא הוזן פרוטוקול מלא על ידי הממונה המחוזי, יהיה עליו לסיים את ההזנה בתוך יומיים מהמועד בו התקיים הדיון.
  2. תוכן הפרוטוקול יאורגן ב-2 חלקים - כותרת הפרוטוקול וגוף הפרוטוקול כמפורט להלן.
  3. כותרת הפרוטוקול
   1. בכותרת הפרוטוקול יופיעו הפרטים המופיעים בסעיפים ‏5.3.1.1 - ‏5.3.1.6 להלן, כאשר חלקם יופיעו באופן אוטומטי ואת חלקם יזין הממונה המחוזי.
    1. מספר סידורי לפרוטוקול - יופק באופן אוטומטי על ידי מערכת הרישוי.
    2. התאריך בו התקיים הדיון בדבר השינוי - יופק באופן אוטומטי על ידי מערכת הרישוי.
    3. כניסה לתוקף ב - המועד בו המפעיל יפעיל תחבורה ציבורית בהתאם לשינוי המאושר בפרוטוקול.
    4. משתתפים - פירוט המשתתפים אשר לקחו חלק בדיון על השינוי.
    5. מפעיל - שם המפעיל בעל הזיכיון להפעלת הקו הרלוונטי לשינוי.
    6. אשכול - שם האשכול אליו שייך הקו הרלוונטי לשינוי.
  4. גוף הפרוטוקול
   1. גוף הפרוטוקול יוצג באמצעות טבלה, ובה יצויינו הפרטים המופיעים בסעיפים ‏5.4.1.1 - ‏5.4.1.9 להלן, כאשר חלקם יופיעו באופן אוטומטי ואת חלקם יזין הממונה המחוזי.
    1. מספר סעיף - מספר סידורי המופק באופן אוטומטי על ידי מערכת הרישוי.
     1. במקרה שביצוע השינוי תקף לגבי מספר קווים באשכול, יופיעו כל מספרי הקווים הרלוונטים לשינוי תחת אותו הסעיף. לדוגמה, במקרה של הוספת תחנה שתשרת מספר קווים, יופיע סעיף אחד בדבר שינוי זה.
    2. מסמך מפעיל/מסמכי רקע - פירוט כל המסמכים אשר הציג יוזם השינוי לצורך נימוקים לביצוע השינוי (לדוגמה ספירות נוסעים אשר בוצעו בקו, פניות הציבור, פירוט קווים אחרים באיזור וכדומה). במקביל למילוי פרטי מסמכים אלה יצרף הממונה המחוזי את קבצי המסמכים.
    3. מספר קו - מספר הקו הרלוונטי לשינוי.
     1. כאמור, במקרה שביצוע השינוי תקף לגבי מספר קווים באשכול, יופיעו כל מספרי הקווים הרלוונטים לשינוי תחת אותו הסעיף.
    4. שם ישוב/כביש - ציון עיר/ישוב מרכזי/כביש אשר יושפע מהשינוי.
    5. פירוט ונימוקים - ציון פרטי השינוי כגון: יוזם הבקשה, מהות הבקשה, נימוקים, מגבלות. יש לנסח את האמור בסעיף זה בשפה ברורה ולהרחיב ולפרט ככל הניתן.
     1. במקרה שבו ישנה התייחסות של רשות מקומית או גוף חיצוני לבקשה - תקציר ההתייחסות יוזן בסעיף זה.
    6. החלטת הממונה - סטטוס הטיפול/החלטה בדבר ביצוע השינוי, אשר תהיה אחת מאלה: אישור עקרוני, לא מאושר, המשך בדיקה. עקרונות לגבי החלטת הממונה בדבר ביצוע שינוי ראה בנוהל "החלטה בדבר אישור לבצע שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03.
    7. תמצית שינוי - תיאור תמציתי של המפורט בסעיף ‏5.4.1.5. התיאור ינוסח בשפה ברורה ויכלול את עיקרי השינוי.
    8. תנאים לביצוע - פירוט הפעולות שהמפעיל או הממונה המחוזי צריכים לבצע בכדי שהשינוי יאושר (לדוגמה עדכון שילוט או אישור מיקום התחנה על ידי רשות מקומית).
    9. בטיפול גורם - ציון הגורם אשר אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף ‏5.4.1.8.
  5. לאחר הזנת הפרוטוקול למערכת הרישוי יהיה הממונה המחוזי רשאי להוסיף או לשנות פרטים בפרוטוקול בהתאם להתקדמות הטיפול. בכל מקרה יידרש הממונה המחוזי לקבל החלטה עבור כל סעיפי הפרוטוקול, לא יאוחר מ-14 ימי עבודה לפני כניסתו המשוערת של השינוי לתוקף.
   1. על אף האמור בסעיף ‏5.5, במקרים שבהם קבלת ההחלטה דורשת בדיקות מקיפות המצריכות פרק זמן ארוך יותר, הממונה המחוזי בשיתוף עם המפעיל יקבעו מחדש את המועד לכניסת השינוי לתוקף בהתאם.
   2. במקרים שבהם יידרש המפעיל לעמוד בדרישות כמחויב בפרוטוקול טרם כניסתו לתוקף של השינוי, יעדכן הממונה המחוזי בפרוטוקול בשדה "תנאים לביצוע", את סטטוס העמידה בתנאים אלה. על אף האמור בסעיף ‏5.5 יהיה הממונה המחוזי רשאי לבצע עדכון זה לא יאוחר מ-10 ימי עבודה לפני כניסתו המשוערת של השינוי לתוקף.
  6. אישור עקרוני בפרוטוקול מהווה אישור למפעיל להתחיל בהליך ביצוע השינוי בנספחי רישיון הקו במערכות המידע. השינוי ייכנס לתוקפו אך ורק לאחר בדיקתו במערכת הרישוי וקבלת אסמכתה על אישורו הסופי של הממונה המחוזי.