השוואת מפות חדשות למפות קודמות במערכת הרישוי

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.03.12-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. עם קבלת אישור עקרוני מממונה מחוזי לביצוע שינוי בנספחי קו, מזין המפעיל את השינוי למערכות המידע - המערכת הגיאוגרפית ומערכת הרישוי - כמפורט בהוראת עבודה "עקרונות לביצוע שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.04-01.
  2. לצורך איתור השינויים אשר בוצעו בנספחי הקו מבצעת מערכת הרישוי השוואות בין מפות הקו המפורטות בנוהל "בדיקת השינוי בנספחי הרישיון ואישורו" מס' 01.03.05. בסיום ההשוואה תתריע מערכת הרישוי לממונה המחוזי על כל שינוי מהותי אשר בוצע בנספחי הקו לצורך בדיקתו כמפורט בהוראה זו.
  3. בפרק "השיטה" של הוראה זו מופיעות כתוביות לצד הטקסט, המסמנות האם הפעולה מבוצעת אוטומטית על ידי מערכת הרישוי או שעליה להתבצע על ידי הממונה המחוזי.

  2. מטרה

  1. הנחיית הממונים המחוזיים בביצוע הבדיקות הנדרשות במערכת הרישוי לצורך מתן אישור סופי לביצוע שינוי בנספחי הרישיון.

  3. הגדרות

  1. אישור עקרוני - אישור, המגובה בפרוטוקול במערכת הרישוי, הניתן על ידי הממונה המחוזי לצורך ביצוע שינוי בנספח קו במערכת הרישוי טרם הגשתו לאישור סופי.
  2. אשכול - אוסף קווים (ראה סעיף ‏3.13) בעלי מכנה תחבורתי ו/או גיאוגרפי ו/או מגזרי משותף, והמהווים יחידה תפעולית אחת.
  3. מוקד במערכת רישוי (להלן: "מוקד") - נקודת מעבר שהקו מבצע לאורך מסלולו מרחוב אחד לרחוב אחר, או בשינוי שם רחוב, או בצומת לאורך המסלול.
  4. מזהה קו - חלופה בכיוון מוגדר.
  5. מספר קו - ייצוג נומרי של קו.
  6. מפה תקופתית - מפה המייצגת פעילות שבועית שגרתית של התחבורה הציבורית, התקפה בתאריך תחילת כל תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.22).
  7. מפת רישוי (להלן: "מפה") - תמונת מצב עדכנית לתאריך נתון של רישיונות קווים תקפים, על כל נספחיהם ותנאיהם.
  8. נספח 1 לרישיון קו (להלן: "נספח 1") - תיאור כללי של המאפיינים של כל מזהה בקו (ראה סעיף ‏3.4).
  9. נספח 2 לרישיון קו (להלן: "נספח 2") - תיאור מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, באמצעות שמות מוקדים לאורכו.
  10. נספח 3 לרישיון קו (להלן: "נספח 3") - רשימת התחנות לאורך מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, בצירוף מאפייניהן.
  11. נספח 4 לרישיון קו (להלן: נספח 4") - לוח זמנים מפורט, בחלוקה לכיווני הקו, לפי ימים ושעות.
  12. נספח 5 לרישיון קו (להלן: "נספח 5") - מחירון הקו, הכולל קודי מחיר בין תחנות נבחרות המופיעות בנספח 3 (ראה סעיף ‏3.10).
  13. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  14. קוד מחיר - מספר המופיע במחירון הקו המיצג תעריף נסיעה מוגדר (ראה סעיף ‏3.14).
  15. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  16. שילוט קו (להלן: "שילוט") - הצגה של מספר הקו (ראה סעיף ‏3.5) על גבי האוטובוס, המופיע בחלקו הקדמי, האחורי ובצד הפונה לכיוון המדרכה.
  17. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  18. שינוי לא מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר אינו דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  19. שינוי מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  20. שינוי שוטף - שינוי, המבוצע במהלך תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.23).
  21. שינוי תקופתי - שינוי, המבוצע לקראת תחילת תקופה קלנדארית (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01-01).
  22. תקופה קלנדארית - אחת מ-5 התקופות במהלך השנה, אשר תחומות בתאריך התחלה וסיום שבהן משתנים הרגלי הנסיעה של הציבור (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01-01).
  23. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. ריכוז מפות בהן בוצע שינוי
   1. בעת הכניסה למערכת הרישוי, תחת לשונית "לטיפול", בחיפוש אחרי רשומות בסטטוס ממונה מחוזי, יופיעו הקווים בהם בוצע שינוי תקופתי/שוטף המצריך את אישורו. הקווים יפורטו באמצעות טבלה מרכזת, בה יצויינו הקווים אשר שונו, ויפורטו הפרטים הבאים:
    1. מפעיל - שם המפעיל אשר ערך את השינוי.
    2. אשכול - שם האשכול אליו שייך מזהה הקו בו נערך השינוי.
    3. תקופה - התקופה עבורה בה מבקש המפעיל, כי השינוי יכנס לתוקף.
    4. סה"כ מק"טים ממתינים לטיפול ממונה - מספר הקווים אשר נעשה שינוי בנספחיהם עבור אותה תקופה קלנדארית.
    5. ימי המתנה - מספר הימים אשר עברו מיום קליטת השינוי.
  2. בחירת קווים לבדיקה
   1. לאחר קבלת התרעה על הקווים הממתינים לאישורו, יפתח הממונה המחוזי את מסך הנתונים אותם הוא מעוניין לבדוק דרך מערכת הרישוי. עם בחירת הנתונים, תוצג במערכת הרישוי טבלה חדשה בה יצויינו כל מזהי הקווים אשר שונו במסגרת המפה התקופתית, ויפורטו הפרטים הבאים:
    1. מאושר/נדחה - עמודה לסימון החלטת הממונה המחוזי לגבי השינוי אשר בוצע במזהה הקו. הממונה המחוזי יעדכן החלטתו בעמודה זו עם סיום תהליך בדיקת השינוי.
    2. מספר הקו.
    3. תאריך עדכון אחרון.
    4. מק"ט הקו.
    5. ישוב מוצא וישוב יעד.
    6. האם שונה הלו"ז.
    7. ימי המתנה - מספר הימים בהם השינוי המבוקש ממתין לאישור הממונה המחוזי.
    8. שם תקופה, תאריך תחילת וסיום תוקף - פרטי התקופה בשנה עבורה נשלח השינוי.
    9. הדפסה - אפשרות להדפיס את פרטי הקו בו בוצע שינוי.
   2. מזהה קו הפועל במסגרת המפה התקופתית אשר נבדקת על ידי הממונה המחוזי ולא נערכו בו שינויים - לא יופיע בטבלה.
  3. בחירת נספח לבדיקה
   1. הממונה המחוזי יבחן את השינוי אשר בוצע בכל מזהה קו בנפרד על ידי סימון שורת הקו בטבלה ולחיצה על הקישור "מזהי הקו".
   2. עם הלחיצה על הקישור ל"נספח 1" ייפתח במערכת הרישוי מסך עם הפרטים המופיעים בנספח 1 (ראה הוראת עבודה "עקרונות להכנת נספח 1" מס' 01.02.01-03) בתוספת:
   3. בתחתית מסך זה יופיעו 4 לשוניות המפרטות את 4 נספחי הרישיון: מוקדים (נספח 2), תחנות (נספח 3), לוח זמנים (נספח 4), מחירון (נספח 5) ושינויים מהותיים. לשונית המייצגת נספח בו נערך שינוי במזהה קו תסומן על ידי כוכבית אדומה.
    1. במקרה שבו השינוי אשר בוצע במזהה הקו הינו רלוונטי למספר נספחים, כל נספח בו נערך שינוי יסומן על ידי כוכבית אדומה.
   4. לצורך בחינת השינויים אשר בוצעו בכל נספח, יבחר הממונה המחוזי את הלשונית שינויים מהותיים, בה תפורט מהות השינוי אשר נערך במזהה קו (לדוגמה במסגרת שינוי בנספח 3 שונתה פעילות תחנה מ"הורדה בלבד" ל"איסוף והורדה" - תחת עמודת שינויים הדורשים אישור ממונה מחוזי יופיע המלל "שינוי פעילות בתחנה"). בנוסף יירשמו סעיפי הפרוטוקול שהמפעיל שייך לשינוי. לחיצה עליהם תציג חלון עם פירוט סעיף הפרוטוקול.
   5. לאחר מכן יבחר הממונה המחוזי בלשונית המסומנת בכוכבית אדומה וילחץ על הקישור המציג את הנספח ב"תצוגת שינויים".
  4. סימון השינויים אשר בוצעו בנספח
   1. כאשר תופעל "תצוגת השינויים" יוצג הנספח בו נערך השינוי ויסומנו בו כלל השינויים בצבעים אדום וכחול על פי המפורט להלן:
    1. כל הסרה של פריט בנספח תסומן באדום (לדוגמה: לצורך דחיית נסיעה ב-20 דקות משעה-07:00 לשעה-07:20 ייערך שינוי בנספח 4. במסגרת השינוי תבוטל הנסיעה היוצאת ב-7:00 ותוזן נסיעה חדשה בשעה 07:20, הנסיעה אשר בוטלה תסומן באדום).
    2. כל הוספה של פריט בנספח תסומן בכחול (לדוגמה לצורך ביצוע השינוי המפורט בסעיף ‏5.5.1.1 לעיל תוזן נסיעה חדשה בשעה 07:20, הנסיעה החדשה תסומן בכחול).
  5. בחינת מהות השינוי
   1. כל שינוי אשר סומן על ידי המערכת בצבע אדום או כחול ייבחן על ידי הממונה המחוזי על פי המפורט להלן:
    1. הממונה המחוזי יוודא כי המפעיל ביצע שיוך בין השינוי אשר הוזן למערכת הרישוי לבין הפרוטוקול הדן בשינוי וכי השינוי נערך בהתאם לאמור בפרוטוקול.
    2. הממונה המחוזי יוודא כי השינוי נערך בהתאם לעקרונות המפורטים בפרק "גיבוש נספחים לצורך קבלת רישיון קו" מס' 01.02.
    3. במקרה שבו השינוי נעשה שלא בהתאם למפורט בפרוטוקול או בעקרונות הכנת הנספחים, הממונה המחוזי לא יאשר את השינוי ופרטי מזהה הקו יישארו כפי שהיו קיימים במערכת הרישוי טרם ביצוע השינוי.
   2. עם סיום בדיקת השינויים אשר נערכו בכל מזהה קו במפה התקופתית, יחזור הממונה המחוזי אל הטבלה המרכזת של מזהי הקו כמפורט בסעיף ‏5.2.1, וידווח עבור אותו מזהה קו האם אושר, נדחה או הוחזר למפעיל באמצעות סימון √ תחת עמודת "מאושר" או עמודת "נדחה", ולחיצה על כפתור "אישור".
    1. במקרה שבו שינוי אשר בוצע במזהה קו נדחה על ידי ממונה מחוזי, במערכת הרישוי ייפתח חלון בו יתבקש הממונה המחוזי להזין את סיבת הדחייה. מזהה קו זה ימשיך להיות פעיל במתכונתו הקודמת טרם ביצוע השינוי.
    2. במקרה שבו שינוי אשר בוצע במזהה קו מוחזר למפעיל על ידי ממונה מחוזי, במערכת הרישוי ייפתח חלון בו יתבקש הממונה המחוזי להזין את סיבת הדחייה. מזהה קו זה ימשיך להיות פעיל במתכונתו הקודמת טרם ביצוע השינוי.