טיפול בבקשת המפעיל להחרגה מתנאי מערך ההתחייבויות

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
03.02.00-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. קיימים מקרים בהם נמנע מהמפעיל לעמוד בתנאי מערך ההתחייבויות אליהם התחייב בפני משרד התחבורה. במקרים אלה העמיד משרד התחבורה אמצעים לטיפול בבקשות המפעיל לחריגה לזמן קצוב מתנאי מערך ההתחייבויות.

  2. מטרה

  1. לתאר את אופן הגשת בקשה לאישור החרגה למשרד התחבורה, ואת אופן הטיפול של המשרד בבקשת המפעיל.

  3. הגדרות

  1. חברת הבקרה - חברה אשר מתפעלת מערך הבקרה ואכיפה באגף בקרה ופרויקטים בתח"צ, מטעם משרד התחבורה.
  2. מערך ההתחייבויות - מערך הסכמים, התחייבויות, חוקים, נהלים ורישיונות שאליהם מחויב מפעיל בתחבורה הציבורית.
  3. צוות אכיפה - צוות העוסק בנושאי הבקרה והאכיפה באגף בקרה ופרויקטים בתח"צ במשרד התחבורה.

  4. אזכורים

  1. אין.

  5. שיטה

  1. המפעיל ייערך להגשת בקשה להחרגה במקרים בהם יעמוד בפני אפשרות של אי יכולת לקיים את מערך ההתחייבויות במלואו.
  2. המפעיל יגיש בקשה להחרגה באופן הבא:
   1. יכין מכתב חתום על ידי מנכ"ל המפעיל בלבד.
   2. יצרף אסמכתאות ככל שנדרש לתמיכה בבקשתו ולפי המקרה.
   3. ימען את הבקשה לרכז ועדת ההחרגות ולצוות האכיפה.
   4. ישלח את הבקשה לנמענים באמצעות דואר אלקטרוני. כתובות הנמענים מפורסמות במערכת האכיפה.
   5. המפעיל יוכל להגיש בקשה להארכת תוקף של החרגה קיימת לקראת תום התקופה שנקבעה להחרגה הקיימת. האחריות לבקשת הארכה תחול על המפעיל בלבד.
  3. צוות האכיפה יטפל בבקשת המפעיל להחרגה באופן הבא:
   1. יבדוק את הבקשה ואת המסמכים הנלווים. במקרים שבהם נדרש בירור עם המפעיל, או שנדרשות אסמכתאות נוספות לטענות המפעיל - יודיע למפעיל לעדכן את הבקשה בהתאם לצורך.
   2. יכין את נוסח הבקשה והמסמכים הנלווים לוועדת החרגות.
   3. יקבע מועד לדיון בבקשת המפעיל בוועדת ההחרגות.
  4. ועדת החרגות
   1. משרד התחבורה יקים ועדה שתטפל בבקשות המפעילים להחרגות.
    1. הוועדה תמונה על ידי המפקח על התעבורה. חברי הוועדה יקבלו כתב מינוי מהמפקח על התעבורה.
    2. רכז הוועדה יכנס את הוועדה על פי הצורך.
    3. הוועדה תוסמך לדון בבקשת המפעיל להחרגה ולהחליט בעניין הבקשה.
    4. הוועדה תוכל לקבל חוות דעת מגורמים רלוונטיים נוספים לצורך גיבוש ההחלטה.
    5. הועדה תדון בהחרגות רק לאחר תאריך הגשת הבקשה על ידי המפעיל.
    6. הוועדה תיקבע את מועד כניסת ההחרגה לתוקף ואת מועד סיומה. יובהר כי הפעלה בטרם אישור הוועדה או לאחר סיום תוקף ההחרגה ייחשבו כעברה לכל דבר ועניין.
   2. החלטות הוועדה הן סופיות.
  5. טיפול בהחלטות ועדת ההחרגות
   1. מרכז ועדת ההחרגות יפעל ליישום החלטת הוועדה באופן הבא:
    1. יפיק דוח סיכום ועדה שיכלול את מהות הבקשה, החלטת הוועדה, מועד תחילת תוקף ההחרגה, מועד סיום ההחרגה ובמקרים שבהם קיים צורך יעמיד את התנאים ו/או הדרישות שהמפעיל יהיה חייב לעמוד בהם במהלך תקופת ההחרגה.
    2. ישלח הודעה למפעיל על החלטת הוועדה ובה תכולת האישור, מועד תחילת ההחרגה ומועד סיומה.
    3. יעדכן את רשימת ההחרגות התקפות על פי החלטת הוועדה.
    4. יתעד את הטיפול בהחרגות שאושרו וינהל את המעקב אחריהן. תיעוד הטיפול בבקשות המפעיל יישמר ברשת המשרדית.
   2. חברת הבקרה תנחה את הבקרים בהתאם להחרגות שאושרו.