ייזום שינוי שוטף בנספחי הרישיון

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.03.04-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. במסגרת הפעלת קווי תחבורה ציבורית מבצעים המפעילים שינויים שוטפים בנספחי הרישיון, וזאת על מנת לשפר את השירות ולהתאימו טוב יותר לצורכיו של ציבור הנוסעים.
  2. קיימות סיבות מגוונות לביצוע שינויים שוטפים כגון שינויים בביקושים לנסיעות, שינויים דמוגרפיים, שינויים בתשתיות, הוראת הממונה הארצי/מחוזי, הנחיות ביטחוניות ובטיחותיות ואחרים.
  3. הסמכות לאישור שינויים בנספחי הרישיונות של קווי תחבורה ציבורית נתונה בידי הממונה המחוזי.

  2. מטרה

  1. הנחיית הממונים המחוזיים והמפעילים בנוגע לייזום שינויים במהלך תקופה קלנדארית.

  3. הגדרות

  1. אשכול - אוסף קווים (ראה סעיף ‏3.5) בעלי מכנה תחבורתי ו/או גיאוגרפי ו/או מגזרי משותף, והמהווים יחידה תפעולית אחת.
  2. גמישות תכנונית - שינוי בלוח הזמנים של מזהה קו, המתבצע על ידי המפעיל, והמוגדר כשינוי שאינו מחייב אישור ממונה מחוזי.
  3. מפה תקופתית - מפה המייצגת פעילות שבועית שגרתית של התחבורה הציבורית, התקפה בתאריך תחילת כל תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.12).
  4. מפת רישוי (להלן: "מפה") - תמונת מצב עדכנית לתאריך נתון של רישיונות קווים תקפים, על כל נספחיהם ותנאיהם.
  5. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  6. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  7. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  8. שינוי לא מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר אינו דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  9. שינוי מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  10. שינוי שוטף - שינוי, המבוצע במהלך תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.12).
  11. שינוי תקופתי - שינוי, המבוצע בתחילתה של תקופה קלנדארית (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים המצריכים שינוי בנספחי הרישיון מס' 01.03.01-01).
  12. תקופה קלנדארית - אחת מ-5 התקופות במהלך השנה, אשר תחומות בתאריך התחלה וסיום שבהן משתנים הרגלי הנסיעה של הציבור (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים המצריכים שינוי בנספחי הרישיון מס' 01.03.01-01).
  13. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. היוזמה לביצוע שינוי עשויה להגיע ממקורות שונים, כגון ממונה מחוזי, מפעיל, רשות מקומית, גוף ציבורי, פניות הציבור.
  2. מפעיל ימעיט בבקשות לביצוע שינויים שוטפים, וירכזן, ככל הניתן, במסגרת ייזום שינויים במפה תקופתית (ראה נוהל "ייזום שינוי תקופתי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01).
  3. הגשת בקשה לאישור השינוי השוטף
   1. כל בקשה לביצוע שינוי מהותי בנספחי הרישיון תובא לבדיקת הממונה המחוזי לצורך אישור. ככלל, הממונה המחוזי יקיים פגישות עם נציגי המפעיל אחת לשבועיים ובהן ידונו הבקשות לשינויים שוטפים.
   2. המפעיל יפנה לממונה המחוזי לקבלת האישור 12 ימי עבודה לפני הכניסה המשוערת של השינוי לתוקף לכל המאוחר, על מנת לאפשר לממונה המחוזי לבחון את השינוי ולאשרו בזמן.
   3. במהלך תקופה קלנדארית לא תוגש בקשה נוספת לאותו מרכיב בנספח לגביו אושר השינוי, וכן כל שינוי יישאר על כנו למשך חודשיים לפחות.
  4. במסגרת דיון בבקשה לשינוי בהשתתפות הממונה המחוזי, המפעיל או נציגיו וגורמים מעורבים רלוונטיים נוספים, יציג יוזם הבקשה את השינוי המבוקש בליווי אסמכתאות לבדיקות רלוונטיות, שנערכו לצורך הוכחת נחיצות השינוי (לפירוט הבדיקות והאסמכתאות הנחוצות לאישור שינוי ראה הוראת עבודה "בדיקות לצורך קבלת החלטה על אישור השינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03-01).
  5. הממונה המחוזי יבחן את ההצעה לשינוי בהתאם לאמור בהוראת עבודה "בדיקות לצורך קבלת החלטה על אישור השינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03-01 ויקבל החלטה בדבר אישור השינוי כמפורט בנוהל "החלטה בדבר אישור לבצע שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03.
  6. בהתאם לעקרונות הגמישות התכנונית יהיה המפעיל רשאי לבצע שינויים לא מהותיים בנספחי הרישיון. שינויים אלה אינם דורשים אישור של ממונה מחוזי (לפירוט שינויים אלה ראה הוראת עבודה "הגדרת שינויים לא מהותיים" מס' 01.03.01-02).