ייזום שינוי תקופתי בנספחי הרישיון

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.03.01-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. הרגלי הנסיעה של ציבור הנוסעים משתנים במהלך השנה בעקבות צרכים שונים. המפקח על התעבורה מנחה את המפעילים להתאים את השירות לצרכים משתנים אלו, כחלק משיפור השירות לנוסע. לצורך כך קבע אגף תחבורה ציבורית 5 תקופות קלנדאריות במהלך השנה, שמועדיהן עשויים להשתנות משנה לשנה.
  2. בנוסף, מיפה אגף תחבורה ציבורית אירועים קבועים, שבהם מבצעים חלק מהמפעילים שינויים בהפעלת קווי תחבורה ציבורית (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים המצריכים שינוי בנספחי הרישיון מס' 01.03.01-01).
  3. במקרים מסוימים עשוי להתרחש אירוע, המשפיע על פעילות התחבורה הציבורית, למשך פרק זמן מוגבל, התחום בתאריך התחלה ובתאריך סיום, ואשר אינו חוזר על עצמו מדי שנה.
   1. במקרים שבהם הפעלת התחבורה הציבורית היא בהתאם למצוין בנספחי הרישיון במהלך אירוע זה, אך המפעיל מבצע נסיעות נוספות שאינן כלולות בנספח 4 - לא נדרש המפעיל להכניס שינויים אלה לנספחי הרישיון במערכת הרישוי.
   2. במקרים שבהם צפויים שינויים בהפעלת התחבורה הציבורית ביחס למצוין בנספחי הרישיון, נדרש המפעיל לבקש אישור ממונה מחוזי לביצוע שינויים אלה בנספחי הרישיון במערכת הרישוי. במקרים אלה אירוע זה ייקרא אירוע מיוחד.
  4. לקראת מעבר מתקופה קלנדארית אחת לתקופה קלנדארית אחרת ייתכנו שינויים בנספחי הרישיונות (להלן: "שינוי תקופתי").
  5. המפה התקופתית התקפה במהלך התקופה הקלנדארית משקפת פעילות שגרתית. מפת האירוע הקבוע/האירוע המיוחד הינה מפה ייחודית, בעלת תאריך התחלה ותאריך סיום והיא איננה חלק מהמפה התקופתית, על כן יש לאשרה בנפרד. בתום האירוע תיכנס לתוקף המפה התקופתית, שהייתה תקפה ערב האירוע.
  6. הסמכות לאישור שינויים בנספחי הרישיונות של קווי תחבורה ציבורית נתונה בידי הממונה המחוזי.

  2. מטרה

  1. הנחיית הממונים המחוזיים והמפעילים בנוגע לייזום שינויים לפני כל תקופה קלנדארית.

  3. הגדרות

  1. אירוע קבוע - פרק זמן, התחום בתאריך התחלה ובתאריך סיום, החוזר על עצמו מידי שנה ו/או כלול בלוח השנה הרשמי של מדינת ישראל.
  2. אישור עקרוני - אישור, המגובה בפרוטוקול במערכת הרישוי, הניתן על ידי הממונה המחוזי לצורך ביצוע שינוי בנספח קו במערכת הרישוי טרם הגשתו לאישור סופי.
  3. אשכול - אוסף קווים בעלי מכנה תחבורתי ו/או גיאוגרפי ו/או מגזרי משותף, והמהווים יחידה תפעולית אחת.
  4. גמישות תכנונית - שינוי בלוח הזמנים של מזהה קו (ראה סעיף ‏3.5), המתבצע על ידי המפעיל, והמוגדר כשינוי שאינו מחייב אישור ממונה מחוזי.
  5. מזהה קו - חלופה בכיוון מוגדר.
  6. מפה תקופתית - מפה המייצגת פעילות שבועית שגרתית של התחבורה הציבורית, התקפה בתאריך תחילת כל תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.13).
  7. מפת רישוי (להלן: "מפה") - תמונת מצב עדכנית לתאריך נתון של רישיונות קווים תקפים, על כל נספחיהם ותנאיהם.
  8. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  9. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  10. שינוי לא מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר אינו דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  11.  שינוי שוטף - שינוי, המבוצע במהלך תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.13).
  12.  שינוי תקופתי - שינוי, המבוצע בתחילתה של תקופה קלנדארית (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים המצריכים שינוי בנספחי הרישיון מס' 01.03.01-01).
  13. תקופה קלנדארית - אחת מ-5 התקופות במהלך השנה, אשר תחומות בתאריך התחלה וסיום שבהן משתנים הרגלי הנסיעה של הציבור (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים המצריכים שינוי בנספחי הרישיון מס' 01.03.01-01).
  14. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. במסגרת מתן רישיון לקו יעדכן הממונה הארצי או מי מטעמו את המפעילים, לגבי המועדים של התקופות הקלנדאריות לשנה הקרובה ולגבי מועדי הגשת הבקשה לאישור השינוי התקופתי.
  2. הגשת בקשה לאישור השינוי התקופתי
   1. המפעיל יכין דוח מרכז של השינויים הצפויים בנספחי הרישיון עבור כל תקופה קלנדארית. הדוח יובא לאישור הממונה המחוזי בעת חידוש רישיון הקו או עד 21 ימי עבודה לפני כניסת המפה התקופתית לתוקף, על מנת לאפשר לממונה המחוזי לבחון ולאשר את השינויים בזמן.
    1. במקרה שבו השינוי התקופתי הינו בגין מפת "תחילת שנת לימודים" (לפירוט התקופות הקלנדאריות ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים המצריכים שינוי בנספחי הרישיון מס' 01.03.01-01) רשאי המפעיל להגיש את המפה התקופתית לאישור הממונה המחוזי עד 12 ימי עבודה לפני תחילת התקופה.
  3. במסגרת דיון בבקשה לשינוי בהשתתפות הממונה המחוזי, המפעיל או נציגיו וגורמים מעורבים רלוונטיים נוספים, יציג יוזם הבקשה את השינוי המבוקש בליווי אסמכתאות לבדיקות רלוונטיות, שנערכו לצורך הוכחת נחיצות השינוי (לפירוט הבדיקות והאסמכתאות הנחוצות לאישור שינוי ראה הוראת עבודה "בדיקות לצורך קבלת החלטה על אישור השינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03-01).
  4. הממונה המחוזי יבחן את ההצעה לשינוי בהתאם לאמור בהוראת עבודה "בדיקות לצורך קבלת החלטה על אישור השינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03-01 ויקבל החלטה בדבר אישור השינוי כמפורט בנוהל "החלטה בדבר אישור לבצע שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03.
  5. הממונה המחוזי יהיה רשאי להורות למפעיל לבצע בנספחי הרישיון שינויים נוספים אשר אינם מופיעים בדוח המרכז.
  6. ההחלטה לאישור ו/או דחיית השינוי התקופתי (או חלקו) תתועד בפרוטוקול.
  7. שינויים במהלך תקופה קלנדארית
   1. במהלך תקופה קלנדארית יהיה המפעיל רשאי להגיש בקשה לביצוע שינויים שוטפים בנספחי הרישיון. יש להדגיש כי השאיפה הינה לצמצם ככל הניתן את כמות השינויים השוטפים שיבוצעו במהלך תקופה קלנדארית.
   2. להנחיות לייזום שינוי שוטף ראה נוהל "ייזום שינוי שוטף בנספחי הרישיון" מס' 01.03.02.
   3. בהתאם לעקרונות הגמישות התפעולית יהיה המפעיל רשאי לבצע שינויים לא מהותיים במפה התקופתית. שינויים אלה אינם דורשים אישור של ממונה מחוזי (לפירוט שינויים אלה ראה הוראת עבודה "הגדרת שינויים לא מהותיים" מס' 01.03.01-02).
  8.  הגשת בקשה לאישור השינוי באירועים קבועים ואירועים מיוחדים
   1. המפעיל יכין דוח מרכז של השינויים הצפויים בנספחי הרישיון בגין אירועים קבועים או אירועים מיוחדים, ויעבירם לאישור הממונה המחוזי בעת חידוש רישיון הקו או עד 12 ימי עבודה לפני האירוע הקבוע/המיוחד. שלבי תהליך אישור השינוי יהיו זהים לשלבים באישור השינוי התקופתי.
   2. במקרה שבו באירוע כלשהו אין שינוי בפעילות התחבורה הציבורית באשכול עליו אחראי המפעיל, לא יכניסו לדוח המרכז והמפה התקופתית תישאר תקפה גם במהלך האירוע הקבוע.
   3. המפעיל יגיש את לוח הזמנים המוצע לתקופת האירוע ביחס לתקופה הקלנדארית המאושרת, באמצעות טבלה מרוכזת - בקשה לאישור שינוי הפעילות באירועים קבועים.
   4. למחרת תאריך סיום האירוע, תיכנס לתוקף המפה התקופתית, שהייתה תקפה ערב האירוע.