כניסה של תחבורה ציבורית לקטע דרך לפי צורך

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.09.00-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. במסלולי קווי שירות בתחבורה ציבורית באוטובוסים מסוימים קיימות תחנות אשר השירות בהן הוא הורדה בלבד ואשר ההגעה אליהן כרוכה בסטייה מציר הנסיעה המרכזי.
  2. במקרים שבהם אין נוסעים המבקשים לרדת בתחנה, ההגעה לתחנות אלה מאריכה את זמן הנסיעה שלא לצורך. לפיכך, ניתן לקבוע תחנות אלו ברישיון הקו כתחנות אשר הכניסה אליהן נעשית על פי צורך כמפורט בנוהל זה.

  2. מטרה

  1. לקבוע את התנאים לקביעה ברישיון הקו ולהפעלה של תחנה כתחנת כניסה לפי צורך, כהגדרתה להלן.

  3. הגדרות

  1. מזהה קו - חלופה בכיוון מוגדר.
  2. ממונה מחוזי - בעל תפקיד באגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה, האחראי על תכנון תחבורה ציבורית ועל תהליך הרישוי במרחב (שטח גאוגרפי/אשכולות/מקבץ קווים) כפי שהוגדר לו על ידי הממונה הארצי.
  3. מפעיל תחבורה ציבורית (להלן: "מפעיל") - בעל רישיון תקף להפעלת קו שירות בתחבורה ציבורית באוטובוסים, שניתן לו על ידי המפקח על התעבורה.
  4. נספח 3 לרישיון קו (להלן: "נספח 3") - רשימת התחנות לאורך מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, בצירוף מאפייניהן.
  5. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו שירות, הניתן למפעיל לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  6. תחנת ביניים - תחנה במסלול הקו, שאינה תחנת מוצא או תחנת יעד.
  7. תחנת יעד - תחנה אחרונה במסלול הקו, שבה מתבצעת הורדת נוסעים בלבד.
  8. תחנת כניסה לפי צורך - תחנה בקו המשמשת להורדה בלבד ואשר ההגעה אליה כרוכה בסטייה מהציר המרכזי.
  9. תחנת מוצא - תחנה ראשונה במסלול הקו, שבה מתבצע איסוף נוסעים בלבד.

  5. שיטה

  1. תנאים להגדרת תחנה בקו כתחנת כניסה לפי צורך
   1.1 כניסה לפי צורך תותר רק לתחנות ביניים שבמסלולי קווים בין-עירוניים המוגדרות כתחנות הורדה בלבד ואשר אינן ממוקמות על ציר הנסיעה המרכזי ומחייבות סטייה ממנו.
   1.2 כניסה לפי צורך תוגדר ברמת קו לכל חלופות הקו שהתחנה האמורה כלולה ברשימת התחנות שלהם.
   1.3 קביעת תחנה כתחנת כניסה לפי צורך ברישיון קו, לא תשליך ולא תשפיע על הקווים האחרים העוצרים באותה תחנה.
  2.  תהליך קביעת תחנה בקו כתחנת כניסה לפי צורך
   2.1 בקשה לקביעת תחנה כתחנת כניסה לפי צורך יכולה להתקבל ממשתמשי התחבורה הציבורית, מרשויות מקומיות וממפעילי תחבורה ציבורית.
   2.2 משנתקבלה בקשה לקביעת תחנה כתחנת כניסה לפי צורך, יבחן הממונה המחוזי אם הבקשה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף ‎1 לנוהל זה.
   2.3 לצורך הבחינה כאמור בסעיף 2.2 לעיל, יעביר המפעיל לממונה המחוזי, מיד לאחר דרישתו של הממונה, את הפרטים הבאים:

  2.3.1 נתונים על אודות השימוש בתחנה אשר תכלול פילוח של מספר הנוסעים היורדים בתחנה בקו המדובר בכל נסיעותיו.
  2.3.2 עמדת המפעיל בנוגע לבחינה של חלופות רלוונטיות לתיקון רישיון הקו - השארת המצב כפי שהוא, הגדרת התחנה כתחנת כניסה לפי צורך או ביטול התחנה ממסלול הקו.

  2.4 לאחר קבלת הפרטים כאמור בסעיף 2.3, ישקול הממונה המחוזי את הבקשה, יתעד את החלטתו בפרוטוקול במערכת הרישוי (ראה נוהל הפקת פרוטוקול) ויעדכן בהחלטתו את המפעיל ואת מגיש הבקשה.
  2.5 תוקפה של קביעת תחנה כתחנת כניסה לפי צורך, תהיה לשלושה חודשים (להלן: "תקופת הניסיון"). בתום תקופת הניסיון יקבל הממונה החלטה סופית לעניין הגדרת התחנה כתחנת כניסה לפי צורך. ההחלטה תתקבל בין היתר על בסיס משובים/תלונות ממשתמשי השירות ומהרשויות המקומיות.
  2.6 לצורך קבלת החלטה סופית יעביר המפעיל לממונה דיווח על אודות כניסה לתחנות עצירה לפי צורך.

       3.     פרסום ועדכון הנוסעים לעניין תחנה בקו כתחנת כניסה לפי צורך

  3.1 משאושרה תחנה כתחנת כניסה לפי צורך מוטלת על המפעיל והנהג לפעול לפי המפורט להלן:

  3.1.1 המפעיל יתלה באוטובוס מודעות, בנוסח המפורט בנספח א - מודעה בדבר היותה של תחנה תחנת כניסה לפי צורך לנוהל זה, המציינות בפני הנוסעים את דבר היותה של תחנה מסוימת תחנת כניסה לפי צורך. בגוף המודעה תצוין אחריותם של הנוסעים להקדים ולצלצל ולתזכר את הנהג לפני הסטייה מהציר המרכזי.

  3.1.2 הנהג יידע את הנוסעים הרוכשים כרטיס לתחנה זו, כי עליהם לצלצל בפעמון לעצירה לפני הסטייה מהציר המרכזי.

  3.1.3 הנהג יכריז לקראת הסטייה מציר הנסיעה ויזכיר לנוסעים המבקשים לרדת בתחנה לצלצל בפעמון.

  3.1.4 המפעיל ינחה את הנהגים בקו בו קבועה תחנת כניסה לפי צורך בדבר הוראות נוהל זה והוראת כל דין רלבנטית אחרת.

  3.1.5 המפעיל יפרסם את המידע על אודות תחנות כניסה לפי צורך בכל מערכות המידע המפורסמות לציבור, לרבות המפות בשילוט הסטאטי, אתרי האינטרנט והמוקדים הטלפוניים של משרד התחבורה והמפעילים, ובכל היישומים הסלולריים. המידע יפורסם לראשונה לא יאוחר משלושה שבועות לפני מתן תוקף להגדרת תחנה כתחנת כניסה לפי צורך.

  3.1.6 ביישוב שבו קיימת תחנת כניסה לפי צורך המפעיל יפרסם הודעה בכתב על אודות קביעתה של התחנה ככזו. ההודעה תכלול את שם הישוב, שם ומק"ט התחנה, תאריך הכניסה לתוקף של השינוי וכן הנחיות פעולה לנוסעים. ההודעה תפורסם באמצעים הבאים:

  3.1.6.1 בתחנות האיסוף ביישוב.

  3.1.6.2 בעלון המקומי הנקרא ביישוב.

  3.1.6.3 בלוחות המודעות הפזורים ביישוב.

       4.    הנחיות להוספת תחנת כניסה לפי צורך לרישיון הקו

  4.1 תחנת כניסה לפי צורך תופיע ככל תחנה רגילה ברישיון הקו, בהתאם למפורט בנוהל עקרונות להכנת נספח 3.

  4.2 התחנה תוגדר כ"כניסה לפי צורך" בעמודת "מגבלות איסוף והורדה".

       5.   בקרה ואכיפה

  5.1 בקו שבו מוגדרת תחנה לכניסה לפי צורך תיערך בקרה כבכל קו וכן יבוקר קיום התנאים המופיעים בנוהל זה.