מבוא והגדרת סמכויות בנושא רישוי תחבורה ציבורית

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.01.02-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. אוגדן נהלים בנושא רישוי תחבורה ציבורית מקיף את כלל הנושאים הרלוונטיים לתהליך הרישוי. נוהל זה מתייחס לפרקי האוגדן ומפרט את הסמכויות של הגורמים העיקריים, המעורבים בתהליך הרישוי.
  2. בהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, במדינת ישראל רשאי מפעיל תחבורה ציבורית לספק שירותי תחבורה ציבורית בתנאי שקיבל לכך רישיון מטעם המפקח על התעבורה.
  3. הרישיון מופק לאחר אישור מאפייני הקווים באשכול והתנאים להפעלתם. מאפייני הקווים והתנאים להפעלתם מגובשים בנספחים, המוזנים למערכות מידע ייעודיות (מערכת הרישוי ומערכת המידע הגיאוגרפי). המידע המפורסם לציבור בפורטל קווי תחבורה בישראל מתבסס על המידע הקיים במערכת הרישוי, על כן קיימת חשיבות מירבית לעדכניות של מידע זה. כמו כן חברת בקרה מטעם המפקח על התעבורה מבצעת ביקורות לבדיקת עמידת המפעילים בתנאי הרישיון, המופיעים במערכת הרישוי.

  2. מטרה

  1. הצגת מבוא לתהליך הרישוי ופירוט הסמכויות של הגורמים השונים המעורבים בתהליך זה.

  3. הגדרות

  1. אשכול - אוסף קווים (ראה סעיף ‏3.11) בעלי מכנה תחבורתי ו/או גיאוגרפי ו/או מגזרי משותף, והמהווים יחידה תפעולית אחת.
  2. חלופת בסיס - מסלול של קו, שבו מבוצע מספר הנסיעות השבועי הגבוה ביותר מכל החלופות הקיימות בקו.
  3. חלופת קו (להלן: "החלופה") - התוויה שונה של מסלול ו/או מיקום של התחנות ומאפייניהן בהשוואה לחלופת הבסיס (ראה סעיף ‏3.2).
  4. ממונה ארצי - בעל תפקיד באגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה, האחראי על תכנון תחבורה ציבורית ועל תהליך הרישוי בכל הארץ.
  5. ממונה מחוזי - בעל תפקיד באגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה, האחראי על תכנון תחבורה ציבורית ועל תהליך הרישוי במרחב (שטח גיאוגרפי/אשכולות/מקבץ קווים) כפי שהוגדר לו על ידי הממונה הארצי.
  6. מנהל תשתיות - בעל תפקיד מטעם משרד התחבורה, האחראי על ניהול ועדכון מקבצי תחנות של קווי תחבורה ציבורית.
  7. מפעיל תחבורה ציבורית (להלן: "מפעיל") - בעל רישיון תקף להפעלת תחבורה ציבורית, שניתן לו על ידי המפקח על התעבורה.
  8. מפת רישוי (להלן: "מפה") - תמונת מצב עדכנית לתאריך נתון של רישיונות קווים תקפים, על כל נספחיהם ותנאיהם.
  9. מפה תקופתית - מפה המייצגת פעילות שבועית שגרתית של התחבורה הציבורית, התקפה בתאריך תחילת כל תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.18).
  10. קו בינעירוני - קו המספק קשר המקשר בין ערים שאין ביניהן רצף בנוי.
  11. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  12. קוד מחיר - מספר המופיע במחירון הקו המיצג תעריף נסיעה מוגדר (ראה סעיף ‏3.11).
  13. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  14. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  15. שינוי מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  16. שינוי שוטף - שינוי המבוצע במהלך תקופה קלנדארית (ראה סעיף ‏3.18).
  17. שינוי תקופתי - שינוי, המבוצע לקראת תחילת תקופה קלנדארית (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי ברישיון" מס' 01.03.01-01).
  18. תקופה קלנדארית - אחת מ-5 התקופות במהלך השנה, אשר תחומות בתאריך התחלה וסיום שבהן משתנים הרגלי הנסיעה של הציבור (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי ברישיון" מס' 01.03.01-01).
  19. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  4. אזכורים

  1. תקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  2. פורטל קווי תחבורה בישראל.
  3. פרק "גיבוש נספחים לצורך קבלת רישיון קו" מס' 01.02.
  4. פרק "שינויים תקופתיים ושוטפים במערך הרישוי" מס' 01.03.
  5. פרק "קווים ניסיוניים" מס' 01.04.
  6. פרק "ממשקי עבודה" מס' 01.05.
  7. פרק "תשתיות רישוי" מס' 01.06.
  8. נוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.
  9. נוהל "הכנת נספחי הרישיון ואישורם לקראת כניסה לפעילות חדשה" מס' 01.02.01.
  10. נוהל "ייזום שינוי תקופתי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01.
  11. נוהל ייזום שינוי שוטף בנספחי הרישיון" מס' 01.03.02.
  12. נוהל "החלטה בדבר אישור לבצע שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03.
  13. נוהל "ביצוע השינוי בנספחי רישיון הקו" מס' 01.03.04.
  14. נוהל "בדיקת השינויים בנספחי הרישיון ואישורם" מס' 01.03.05.
  15. נוהל "הפעלת קו ניסיוני" מס' 01.04.01.
  16. נוהל "פעילות מנהל תשתיות" מס' 01.06.01.
  17. הוראת עבודה "עקרונות להכנת נספח 4" מס' 01.02.01-06.
  18. הוראת עבודה "עקרונות להכנת נספח 5" מס' 01.02.01-07.
  19. הוראת עבודה "אישור מפת בסיס על ידי ממונה מחוזי" מס' 01.02.01-08.
  20. הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי ברישיון" מס' 01.03.01-01.
  21. הוראת עבודה "בדיקות לצורך קבלת החלטה על אישור השינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03-01.
  22. הוראת עבודה "הפקת פרוטוקול" מס' 01.03.03-02.

  5. שיטה

  1. תהליך הרישוי הוא תהליך מורכב, בו מעורבים גורמים שונים הן במשרד התחבורה והן מחוצה לו, כגון: ממונה ארצי, ממונה מחוזי, מפעיל, מנהל תשתיות, רשויות מקומיות ועוד.
  2. תוצר תהליך הרישוי הינו רישיון להפעלת קווי שירות ע"י מפעיל. תהליך הרישוי יתקיים במקרים הבאים:
   1. בעת כניסת מפעיל לפעילות חדשה - לצורך קבלת רישיון להפעלת אשכול/קו במקרים של כניסת המפעיל לפעילות חדשה, נדרש המפעיל להכין 5 נספחי רישיון לקווים. לפירוט על תהליך הכנת הנספחים ואישורם כחלק מהגשת בקשה ראשונה לקבלת רישיון קו, ראה פרק "גיבוש נספחים לצורך קבלת רישיון קו" מס' 01.02.
   2. בעת חידוש רישיון - במקרים של ביצוע שינויים בנספחי רישיונות הקווים הקיימים נדרש המפעיל לבצע את השינויים בנספחי רישיון הקו באישור הממונה המחוזי. לפירוט על תהליך ביצוע שינוי בנספחי רישיון הקו ראה פרק "שינויים תקופתיים ושוטפים במערך הרישוי" מס' 01.03.
  3. המפקח על התעבורה רשאי לאפשר למפעיל הפעלת קו לתקופת ניסיון בתנאים שייקבעו בפרוטוקול, שיבואו לידי ביטוי בהפעלת הקו. גם קווים אלו נדרשים לתהליך הרישוי. לפירוט על קווים ניסיוניים ראה פרק "קווים ניסיוניים" מס' 01.04.
  4. ישנן סוגיות הקשורות לתהליך הרישוי ברמת מחוז, איזור גיאוגרפי או קו ארצי שבהן נדרשת מעורבותו של הממונה הארצי (ראה סעיף ‏5.6.1). לפירוט על הפעילות מול הממונה הארצי ראה פרק "ממשקי עבודה" מס' 01.05.
  5. נושא של הוספה, שינוי או ביטול תחנות במאגר מקבץ התחנות, יטופל על ידי מנהל תשתיות. לפירוט עקרונות העבודה של מנהל תשתיות הרישוי ראה פרק "תשתיות רישוי" מס' 01.06.
  6. להלן פירוט הסמכויות העיקריות של הגורמים העיקריים המעורבים בתהליך הרישוי:
   1. ממונה ארצי
    1. החלטה בדבר הפעלת קו בינעירוני חדש, העובר ביותר ממחוז אחד.
    2. החלטה בדבר ביצוע שינויים בנספחי רישיון הקו אשר מסלול נסיעתו עובר ביותר ממחוז אחד.
    3. החלטה בדבר ביטול קו/חלופה או צמצום מספר הנסיעות (ראה הוראת עבודה "בדיקות לצורך קבלת החלטה על אישור השינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03-01).
    4. החלטה על שינוי שינויים בפעילות התחנה (איסוף והורדה) שבה קיימת חפיפה בפעילות של המפעילים השונים.
    5. אישור מחירונים חדשים לנסיעה בתחבורה ציבורית ואישור שינוי בקודי מחיר (ראה הוראת עבודה "עקרונות להכנת נספח 5" מס' 01.02.01-07).
    6. החלטה בדבר אישור חריגה ממגבלות הפעלת הקווים בשבת, המפורטות בהוראת עבודה "עקרונות להכנת נספח 4" מס' 01.02.01-06.
    7. מתן אישור להפעלת קו ניסיוני (ראה נוהל "הפעלת קו ניסיוני" מס' 01.04.01).
    8. החלטות על שינויים רוחביים באשכול/ות.
    9. ביצוע של כל תפקידי הממונה המחוזי או כל פעולה אחרת בתהליך הרישוי.
   2. ממונה מחוזי
    1. אישור 5 הנספחים לקראת כניסה לפעילות חדשה של המפעיל כמפורט בהוראת עבודה "אישור מפת בסיס על ידי ממונה מחוזי" מס' 01.02.01-08.
    2. ייזום שינויים בנספחי רישיון הקו בעקבות צרכים המועלים על ידי גורמים שונים, כגון מפעיל, ציבור הנוסעים, רשויות מקומיות וכדומה (לפירוט הליך ייזום השינוי ראה נוהל "ייזום שינוי תקופתי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01 ונוהל ייזום שינוי שוטף בנספחי הרישיון" מס' 01.03.02).
    3. בחינת בקשות המגיעות מגורמים שונים, לביצוע שינויים (תקופתיים/שוטפים) בנספחי רישיון הקו, כמפורט בהוראת עבודה "בדיקות לצורך קבלת החלטה על אישור השינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03-01 וקבלת החלטה בדבר אישור היוזמה כמפורט בנוהל "החלטה בדבר אישור לבצע שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03.
    4. הפקת פרוטוקול ממוחשב במערכת הרישוי לצורך תיעוד הבקשות לביצוע שינויים בנספחי רישיון הקו ותיעוד ההחלטה אשר התקבלה לגביהן כמפורט בהוראת עבודה "הפקת פרוטוקול" מס' 01.03.03-02.
    5. בדיקת השינויים אשר בוצעו בנספחי רישיון הקו במערכת הרישוי כמפורט בנוהל "בדיקת השינויים בנספחי הרישיון ואישורם" מס' 01.03.05.
    6. אישור סופי להפעלת הקו בהתאם לשינויים שבוצעו במערכת הרישוי.
   3. מפעיל
    1. הכנת 5 נספחי רישיון לקווים לקראת כניסה לפעילות חדשה על בסיס מפרטי הקווים שקבע המפקח על התעבורה והעברתם לאישור הממונה המחוזי כמפורט בנוהל "הכנת נספחי הרישיון ואישורם לקראת כניסה לפעילות חדשה מס' 01.02.01.
    2. העברת בקשות לביצוע שינויים בנספחי רישיון קו בעקבות חילופי תקופות קלנדאריות, שבהן חל שינוי בהרגלי נסיעה של הציבור ובעקבות צרכים שוטפים נוספים (לפירוט הליך ייזום השינוי ראה נוהל "ייזום שינוי תקופתי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.01 ונוהל ייזום שינוי שוטף בנספחי הרישיון" מס' 01.03.02).
    3. ביצוע שינויים בנספחי רישיון הקו במערכות המידע (מערכת המידע הגיאוגרפית ומערכת הרישוי) כמפורט בנוהל "ביצוע השינוי בנספחי רישיון הקו" מס' 01.03.04.
    4. העברת השינויים המהותיים לבדיקת הממונה המחוזי לצורך קבלת אישורו הסופי.
    5. פרסום לציבור על השינויים המאושרים, העתידים להתבצע.
   4. מנהל תשתיות
    1. תיקוף גרסאות התשתית המתקבלות אחת לחצי שנה מהחברה המספקת מידע גיאוגרפי כמפורט בנוהל "פעילות מנהל תשתיות" מס' 01.06.01.
    2. עדכון התחנות במאגר מקבצי התחנות שבמערכת המידע הגיאוגרפית בהתאם לתנאי השטח או בהתאם להחלטת הממונה המחוזי לבצע שינויים בתחנות (הוספת תחנה חדשה, ביטול תחנה קיימת, שינוי מיקום תחנה).