נוהל אכיפה

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
04.05.00-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. המנהל ייבחן באמצעות גוף בקרה, את פעילות רכבת ישראל ועמידתה ברמת שירות כפי שבאה לידי ביטוי במערך ההתחייבויות שלה. הדיווחים אודות פעילות הרכבת ינוהלו באמצעות מערך הבקרה של המנהל.
  2. מערך הבקרה אצל המנהל מספק דיווחים על חריגות ממערך ההתחייבויות של חברת רכבת ישראל.
  3. החריגות מוזנות אל מערכת האכיפה, ולחברת רכבת ישראל הזכות להגיב לחריגות באמצעות מערכת האכיפה, לרבות אפשרות לכלול תימוכין לתגובתו בקשר לחריגות עליהן דיווח המנהל

  2. מטרה

  1. להנחות ולבאר את אופן תגובת חברת רכבת ישראל ואת סוג התימוכין שעל חברת רכבת ישראל להזין למערכת האכיפה, על פי סוג החריגה, ואת סדר הצגתם ובמידת הצורך, את אופן הערעור על החריגות שמצא המנהל.

  3. הגדרות

  1. גוף בקרה - בדיקות אודות פעילות רכבת ישראל שיערכו ע"י הממשלה או ע"י חברת בקרה מטעמה.
  2. דו"ח - מקבץ חריגות שמצא המנהל במסגרת בקרה.
  3. המנהל - מי שמונה על ידי שר התחבורה לפי סעיף 2א לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972 לשמש מנהל למסילת ברזל ארצית
  4. ועדת אכיפה - ועדה ממונה מטעם מנהל מסילת הברזל הארצית אשר דנה בחריגות ממערך ההתחייבויות של חברת רכבת ישראל ובתגובות החברה במטרה להמליץ למנהל מסילת הברזל הארצית על אופן הטיפול בחריגה. לועדת האכיפה יהיה מרכז.
  5. חריגה - אי עמידה של חברת רכבת ישראל בתנאי מתנאי מערך ההתחייבויות.
  6. מערך חובות - מערך הסכמים, התחייבויות, חוקים, תקנות, נהלים ורישיונות שאליהם מחויבת חברת רכבת ישראל .
  7. מערכת האכיפה - מערכת ממוחשבת המשרתת את הגורמים המעורבים בתהליכי הבקרה והאכיפה אצל המנהל, ובה מתבצע מעקב על חריגות שנמצאו.
  8. צוות אכיפה - צוות העוסק בנושאי הבקרה והאכיפה אצל המנהל .

  4. אזכורים

  1. פקודת מסילת הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972
  2. נספח ב' ונספח ב1 להסכם ההפעלה והפיתוח.

  5. שיטה

  1. גוף הבקרה יעביר ממצאי בדיקותיו, ובכלל זה ממצאים תקינים ולא תקינים, באמצעות מערכת האכיפה או בדרך אחרת, כפי שהורה לו המנהל. הממצאים יועברו באופן שוטף בזמנים כפי שייקבעו ע"י המנהל וכפי שיובאו לידיעת חברת רכבת ישראל.
  2. חברת רכבת ישראל רשאית להגיב על חריגות מתנאי מערך ההתחייבויות שדווחו על ידי מערך הבקרה ותלונות הציבור והוזרמו אל מערכת האכיפה. תגובת חברת רכבת ישראל לחריגות אלה תהיה על פי הכללים המתוארים בנוהל זה.
  3. תגובת חברת רכבת ישראל תועבר למנהל באמצעות מערכת האכיפה בלבד.
  4. התגובות יועברו למנהל באמצעות מערכת האכיפה לא יאוחר מהמועד האחרון שקבע המנהל,
  5. הגישה למערכת האכיפה תיעשה על ידי מורשים מטעם חברת רכבת ישראל שיאושרו על ידי משרד התחבורה.
  6. לחברת רכבת ישראל תהיה גישה לדיווחי החריגות שלה בלבד.
  7. טיפול רכבת ישראל בחריגה יתנהל על פי הסדר הבא:
   1. המורשים מטעם רכבת ישראל יקבלו הודעה כי הוזנה חריגה במערכת, באמצעות דואר אלקטרוני שיוגדר מראש במערכת האכיפה. ההודעה תישלח באמצעות מערכת האכיפה באופן אוטומטי מיד לאחר הזנת הדיווח.
   2. חברת רכבת ישראל תברר את החריגה שיוחסה לה באופן מלא ומפורט.
   3. חברת רכבת ישראל תזין את תגובתה למערכת האכיפה באופן הבא:
    1. תרשום הסבר מילולי הרלוונטי לחריגה, בשדות המתאימים לכך.
    2. תהיה רשאית לצרף לתגובתה תימוכין לתגובתה.
   4. חברת רכבת ישראל תצרף תימוכין נוספים על פי דרישה שתתקבל מצוות האכיפה, ועל פי המקרה.
   5. חברת רכבת ישראל תגיב על חריגות שהוזנו למערכת האכיפה עד ליום ה-15 בחודש העוקב שלאחר מועד הזנת החריגה למערכת בשעה 24:00לאחר שעה זו, תנעל המערכת לתגובות לחריגה זו. לדוגמה: במקרה שהוזנה חריגה בתאריך ה-25 בחודש אפריל, חברת רכבת ישראל תגיב על חריגה זו עד לתאריך ה-15 בחודש מאי בשעה 24:00.
   6. במקרים בהם לא הגיבה חברת רכבת ישראל עד למועד נעילת המערכת לתגובות:
    1. ייחשב הדבר להודאת חברת רכבת ישראל בביצוע החריגה.
    2. לא תינתן אפשרות להגיב במועד מאוחר יותר או לערער על צעדים שיינקטו בעקבות חריגה שלא הגיבה עליה במועד.
    3. החברה תידרש לתקן את החריגה ולבצע את ההתחייבות שהפרה לאלתר.
   7. ערעורים
    1. חברת רכבת ישראל רשאית לערער על החלטות ועדת האכיפה בדבר חריגות מהתחייבויותיו, בהתאם לכללים המפורטים בנוהל זה.
    2. ועדת האכיפה תתכנס לדיון בחריגות חברת רכבת ישראל לאחר קבלת תגובותיה.
    3. ועדת האכיפה, לאחר ששקלה את החריגה, נסיבותיה, תגובת / אי תגובת חברת רכבת ישראל והפעולות שנקטה חברת רכבת ישראל למניעת הישנות החריגה, אם אכן ננקטו, תמליץ על אופן הטיפול בחריגות ממערך ההתחייבויות של חברת רכבת ישראל (ובכלל זה: הטלת פיתוי כספי, מחיקת החריגה וכיו"ב)
    4. מרכז צוות האכיפה יפיץ לחברת רכבת ישראל את המלצות הוועדה באמצעות מערכת האכיפה. חברת רכבת ישראל תקבל התראה אוטומטית מתוך מערכת האכיפה מיד לאחר פעולת ההפצה.
    5. חברת רכבת ישראל רשאית לערער אצל המנהל על המלצות ועדת האכיפה על פי הכללים הבאים:
     1. תגיש ערעורים אך ורק על חריגות שהגיבה עליהן במועד (להלן "מועד תגובת רכבת ישראל", ויובהר שחברת רכבת ישראל לא תוכל לערער על חריגות עליהן לא הגיבה במועד שנקבע להגשת התגובות).
     2. תגיש את הערעור עד 30 ימים קלנדריים ממועד הפצת המלצות הוועדה.
     3. תגיש את הערעור באמצעות מערכת האכיפה בלבד.
     4. תוכל לצרף תימוכין נוספים על אלה שהגישה במענה הראשון לפי המקרה, ואשר יש בהם בכדי לסייע בהבנת האירוע. יובהר כי מטרת התימוכין הנוספים בשלב זה היא לצורך תוספת מידע שלא היה קיים במועד תגובת חברת רכבת ישראל, ולפיכך ערעור שיבוסס על תימוכין שלא הוגשו במועד יידחה על הסף.
    6. המנהל יטפל בערעור חברת רכבת ישראל באופן הבא:
     1. מרכז צוות האכיפה ירכז את הערעורים ויעבירם להחלטת מנהל מסילת הברזל הארצית או מי שמונה מטעמו.
     2. מנהל מסילת הברזל הארצית יבחן כל מקרה של ערעור ויודיע על החלטתו לחברת רכבת ישראל ולגורמים הרלוונטיים במשרד התחבורה.
    7. החלטת מנהל מסילת הברזל הארצית בערעור חברת רכבת ישראל היא סופית.