נוהל קווי הזנה לתחנות רכבת

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.10.00-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. קווי הזנה הם קווים שמטרתם הסעת נוסעים מיעדים שונים אל תחנות רכבת ישראל (להלן: "רכבת") ומהן, בלוח זמנים המתואם עם זמני הרכבות.
  2. קווי ההזנה שונים באופיים ובהתנהלותם מקווים רגילים. למרות זאת, כיום רובם אינם מוגדרים ברישיון הקו כשירות ייחודי (כדוגמת קו תלמידים) ואינם מאופיינים בסימון שונה בתמרורי 505, כדוגמת קווי הלילה.

  2. מטרה

  1. קביעת הגדרה של קווי הזנה אל תחנות הרכבת, בצירוף הנחיות לגבי אופן הטיפול בהם.
  2. קביעת נוהל אחיד לתכנון, לרישוי, להפעלה ולסימון של קווי הזנה לתחנות רכבת, שישמש בסיס לפעילות השוטפת של מפעילי התחבורה הציבורית, הרכבת ומשרד התחבורה, הן לצורכי רישוי והן להפעלה היומיומית של קווים אלו.

  3. הגדרות

  1. קו הזנה לרכבת - קו עירוני או אזורי שמסלולו מתחיל או מסתיים במרחק הליכה מרבי של 300 מטר מתחנת רכבת, בדרך נגישה להולכי רגל. לוח הזמנים של קו זה יהיה מתוזמן עם לוח הזמנים של הרכבות העוצרות בתחנה אל כיוון הנסיעה הראשי שנקבע לגבי אותה תחנה וממנו, וכן ישתנה בהתאם לשינויים תקופתיים בלוח הזמנים של הרכבת. הקו מתוכנן להביא את הנוסעים לתחנת הרכבת כ-10 דקות לפני מועד מתוכנן של יציאת הרכבת ו/או לצאת מתחנת הרכבת כ-10 דקות אחרי הגעה מתוכננת של הרכבת. משך זמן הנסיעה הכולל בקו לא יעלה על 40 דקות בקו עירוני ו-50 דקות בקו אזורי. קו הזנה יאופיין במערכת הרישוי בשדה "אופי קו" כ"קו הזנה לתחנת רכבת", והשם יופיע בנספח מספר 1 של רישיון הקו.
  2. קו משרת רכבת - קו שאחת מתחנותיו או יותר (תחנת ביניים או תחנת מוצא/יעד) ממוקמת במרחק הליכה מרבי של 400 מ' מתחנת הרכבת, בדרך נגישה להולכי רגל, ובקו מבוצעות לפחות 5 נסיעות יומיות בכל כיוון. לוח הזמנים של קו זה אינו בהכרח מתואם ומתוזמן עם לוח הזמנים של הרכבות העוצרות בתחנה. קו משרת רכבת יאופיין במערכת הרישוי בשדה אופי קו כ"קו משרת רכבת".
  3. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע ברישיון או בתקנות תעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  4. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  5. תחנת יעד - תחנה אחרונה במסלול הקו, שבה מתבצעת הורדת נוסעים בלבד.
  6. תחנת ביניים - תחנה במסלול הקו, שאיננה תחנת מוצא או תחנת יעד.
  7. תחנת מוצא - תחנה ראשונה במסלול הקו, שבה מתבצע איסוף נוסעים בלבד.
  8. תמרור 505 - תמרור המציין תחנת אוטובוסים ציבוריים. התמרור מכיל את המידע הבא: שם התחנה, מספר ארצי של התחנה, מספר שילוט של הקווים העוצרים בתחנה, יעדם ומידע נוסף על פעילותם, לפי הצורך. תוכן הכיתוב בתמרור תואם את נספחי הרישיונות בתוקף של הקווים העוצרים בתחנה.

  4. אזכורים

  1. תקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  2. הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) תשע"א - 2010 לוח התמרורים.

  5. שיטה

  1. עקרונות להפעלת קו הזנה לרכבת
   1. המסלול של קו הזנה לרכבת יתחיל או יסתיים בתחנה הצמודה לתחנת רכבת, או סמוכה אליה במרחק שלא יעלה על 300 מטר והמחוברת אליה בדרך נגישה להולכי רגל.
   2. לוח הזמנים של קו ההזנה יהיה מתואם תמיד עם לוח הזמנים של הרכבות העוצרות בתחנה בכיוון הנסיעה אל היעד הראשי וממנו (בדרך כלל לכיוון מרכז בבוקר ולפני הצהריים ובכיוון ההפוך בשעות אחר הצהריים והערב).
   3. בנסיעות אל תחנת הרכבת יתוזמן קו ההזנה כך שיגיע לתחנת הרכבת 10 דקות לפני המועד המתוכנן ליציאת הרכבת מהתחנה אל כיוון הנסיעה הראשי שהוגדר.
   4. בנסיעות מתחנת הרכבת קו ההזנה יתוזמן כך שיצא לדרכו 10 דקות לאחר מועד ההגעה המתוכנן של הרכבת מכיוון הנסיעה הראשי שהוגדר.
   5. בקו הזנה לרכבת, שתדירותו נמוכה מ-4 נסיעות לשעה, תתאפשר גמישות תפעולית במועד היציאה לביצוע נסיעות הפיזור מהתחנה, במקרה שהרכבת מאחרת להיכנס לתחנה לפי הזמן המתוכנן. גמישות זו תאפשר למפעיל לאחר את שעת היציאה של הנסיעה הנ"ל עד 10 דקות מזמן היציאה המתוכנן שלה, מבלי לגרום כל שיבוש בשרשרת נסיעות ההמשך של אותו אוטובוס.
   6. במקרים יוצאי דופן רשאי הממונה לקבוע כי זמן ההגעה של קו ההזנה אל תחנת הרכבת יהיה 8-12 דקות, לפני המועד המתוכנן ליציאת הרכבת מהתחנה, או לקבוע כי זמן היציאה של קו ההזנה מתחנת הרכבת יהיה 8-12 דקות אחרי המועד המתוכנן של יציאת הרכבת, בהתאם למאפייני השטח הייחודיים לכל תחנת רכבת.
   7. בתום ההמתנה הנוספת, בשל העיכוב בהגעת הרכבת לתחנה, כאמור לעיל, תבוצע הנסיעה, אף אם לא הגיעה הרכבת, וזאת כדי לא לשבש את לוחות הזמנים של מערך קווי השרות הפועלים באזור.
   8. בקו הזנה לרכבת, שתדירותו היא 4 נסיעות לשעה ויותר, לא תתאפשר גמישות תפעולית (כאמור לעיל) ויישמרו מועדי היציאה המתוכננים של הקו.
   9. המידע על זמן ההגעה בזמן אמת של הרכבת יועבר ממערכת המידע של הרכבת אל מפעילי התחבורה הציבורית.
   10. בתמרור 505 המוצב בכל התחנות של קו הזנה לרכבת, יופיע בפס המיועד לקו סמליל (פיקטוגרמה) של רכבת, סימן ס-42 בלוח התמרורים [ראה הודעת התעבורה) קביעת תמרורים( תשע"א - 2010לוח התמרורים].
  2. עדכון לוחות זמנים
   1. רכבת ישראל תעביר לאגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה הודעה מפורטת על שינוי בלוחות הזמנים של הרכבת, לפחות 30 ימים לפני מועד כניסת השינוי לתוקף. בהתאם לשינויים שהועברו, יורה הממונה על התחבורה הציבורית לכל מפעיל רלוונטי להתאים את לוחות הזמנים של קווי ההזנה לרכבת.
   2. ביטול נסיעות בקווי הזנה לרכבת יתאפשר במקרים חריגים ובאישור של הממונה הארצי על התחבורה הציבורית.
  3. פרסום מידע לנוסעים
   1. אחריות המפעיל:
    1. פרסום מוקדם של פתיחת קו הזנה חדש. הפרסום יתבצע ככל הניתן בשיתוף עם הרשות המקומית, בעיתונות המקומית ובקווי השירות העירוניים, הן ככרזות חזית והן בעלוני מידע שיחולקו בקווי השירות העירוניים והאזוריים הרלוונטיים.
    2. פרסום מסלול מפורט ולוח זמנים של קווי הזנה באתר האינטרנט שלו, בלוחות המידע שנועדו לתיאור המסלול בסככות ובתחנות הנמצאות לאורך מסלול הקו. בפרסום המפעיל יצוין גם כי ייתכן עיכוב עד 10 דקות בזמן יציאת הקו מהתחנה, בהתאם לזמן הגעה בפועל של הרכבת.
    3. פרסום מסלול מפורט ולוח זמנים של קווים משרתי רכבת באתר האינטרנט שלו, בלוחות המידע שנועדו לתיאור המסלול בסככות ובתחנות הנמצאות לאורך מסלול הקו.
   2. אחריות רכבת ישראל:
    1. רכבת ישראל תתקין שילוט הכוונה הן בתוך תחנת הרכבת והן ביציאה מתחנת הרכבת אל תחנות האוטובוס הסמוכות, שיכלול את מספרי כל קווי ההזנה לרכבת.