סגירת מקטעי מסילה לצורך עבודות תשתית

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
04.04.00-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן: "הרכבת" או "מפעיל מסילת ברזל ארצית") מפעילה את אחד מאמצעי התחבורה הציבורית
   החשובים ביותר במערך התחבורה הציבורית בישראל, ובמסגרת הסכם לסובסידיה ופיתוח אשר בינה לבין מדינת ישראל, היא
   מחוייבת לעמוד בדרישות פיתוח ותחזוקת תשתיות.
  2. בהתאם לכך הרכבת מכינה בכל שנה תכנית שנתית שנגזרת מצרכי הפיתוח והתחזוקה השוטפים. יש בתכנית משום השפעה על
   ההפעלה הסדירה של קווי הרכבת, וגוזרת לא פעם סגירת קווים לתנועה.
  3. הפסקת פעילות הסעת נוסעים ברכבת כתוצאה מסגירת קווים מחייבת היערכות מקדימה ומתן מענה של גורמים רבים כמתואר בנוהל זה.

  2. מטרה

  1. לתאם את עבודות התשתית המבוצעות ע"י הרכבת ולוודא כי הרכבת עומדת ביעדים שהוצבו לה וכי ביצוע המבצע ממזער
   פגיעה בציבור הנוסעים.
  2. להסדיר את תהליך ההיערכות לסגירת קטעי מסילה לצורך עבודות תשתית ידועות מראש, ובכלל זה לנושא פרסום דבר
   הסגירה ולתכנית ההיערכות.
  3. נוהל זה מתייחס לאופן בקשת אישור ממשרד התחבורה לסגירה מתוכננת של קטעי מסילה לצורך ביצוע עבודות תשתית כחלק
   מעבודות פיתוח או תחזוקה נדרשות. סגירת קטעי מסילה תבוצע בהתאם לאמור בנוהל זה.סייג לתחולת הנוהל: הנוהל לא יחול מקום שנדרשת סגירת קטע
   מסילה בנסיבות בלתי צפויות בהן לא ניתן לקבל אישור המנהל מראש לביצוע סגירת קווים או קטעים, כגון מחמת פגיעה בתשתית המסילה
   או בתפקודה התקין אשר התרחשה עקב שריפה, תאונה, פגעי מזג אוויר, פעילות חבלנית או לוחמתית) ולרבות מתקפת סייבר (וכיוב'
   אירועים שמחייבים קבלת החלטה מהירה על סגירת קטעי מסילה והשבת מצב המסילה לקדמותו בהקדם האפשרי. במצבים אלה
   תימסר הודעה על ידי הרכבת אל המנהל באמצעות הודעת SMS או הודעת דוא"ל כי קטע מסילה, ואת מיקומו, נסגר, תוך ציון זמן צפוי
   לסגירה כאמור והודעה על כך לציבור באמצעי נפוץ ככל שניתן ובמהירות האפשרית.

  3. הגדרות

  1. מנהל- מנהל מסילת ברזל ארצית, כמשמעו בפקודת מסילות  הברזל, [נוסח חדש, תשל"ב - 1972, או מי מטעמו.
  2. עבודות תשתית - עבודות המבוצעות על ידי הרכבת, ומטרתן, להקים, לתקן, לתחזק את תשתיות המסילה לתנועת הרכבות,
   להתאימן לביקושים, וכן להגביר את תנועת הרכבות, את מהירות הנסיעה ואת הבטיחות על הפסים. עבודות התשתית כוללות בין
   היתר, הקמת מסילות חדשות ושיפור הקיימות, הפרדת מסלולים, הפרדות מפלסי מסילה כביש, יישור קשתות והכפלת המסילות.
   ביצוע עבודות הננקטות על ידי מחזיקים בתשתיות סמוכות או חוצות את המסילה, כגון עבודות הקמה או תחזוקה של תשתיות
   דרכים וכבישים, חשמל, מים, תקשורת, גז ונפט.
  3. מבצע - הפסקת תנועת רכבות נוסעים לצורך ביצוע עבודות תשתית.
  4. תכנית היערכות - תכנית לתגבור והעמדת מערך תחבורתי הולם חליף לקטעי מסילה שנסגרו באמצעות אוטובוסים שנשכרו על
   ידי רכבת ישראל או באמצעות מפעילי תחבורה ציבורית מורשים לפי הוראות משרד התחבורה.

  4. שיטה

  1. תכנית עבודה שנתית
   1. על הרכבת להכין תכנית עבודה שנתית לסגירת קווים לשם ביצוע עבודות תשתית. תכנית זו תיגזר, בין היתר, מצרכי הביצוע
    במסגרת יישם פרוייקטי התשתית בתוכנית הפיתוח, צרכי התחזוקה השוטפים של הרכבת, וצרכים של גורמים חיצוניים
    המבצעים פרוייקטי תשתית בממשק למסילה או החוצה אותה. תכנית העבודה השנתית לסגירת קווים תכלול הסבר בדבר תרומת
    סגירת קטע מסילה להתקדמות ביצוע תכנית רב שנתית כאמור בתוכנית הפיתוח ותוכנית התחזוקה.
   2. תכנית העבודה תוכן על ידי הרכבת על פי עקרונות אלה:
    1. איגום משאבים - ריכוז מספר עבודות שונות בקטע.
    2. עדיפות ככל האפשר לביצוע העבודות בימי חול ב' - ד' ובשעות תנועת השפל.
    3. הימנעות ככל הניתן מסגירת קווים בחגים או בתקופות בהם צפוי עומס נוסעים חריג. במידה והתכנית לא תתוכנן כאמור,
     יינתן הסבר הרכבת למוצע.
    4. במידת האפשר, עבודה בשלוש משמרות, במיוחד באזורים שאינם צמודים לסביבת מגורים.
   3. תכנית עבודה שנתית תועבר למנהל לא יאוחר מה-30 בספטמבר של השנה הקודמת לשנת ביצוע התוכנית המוצעת.
   4. התכנית תיבחן על ידי המנהל, אשר רשאי לתת אישור כללי לתכנית השנתית, ורשאי הוא להחזיר תכנית זו לחברה בצירוף
    הערות והכל בתוך 30 ימים ממועד קבלתם אצל המנהל; הרכבת תציג את הפתרונות להערות המנהל בתוך 00 ימים ממועד קבלת הערותיו.
   5. תכנית עבודה שנתית לאחר שניתן לה אישור כללי או תכנית עבודה כאמור הכוללת את הטמעת הערות המנהל, שניתן לה
    אישור כללי, תועבר למנהל על ידי הרכבת לא יאוחר מה-15 בדצמבר בכל שנה.
    פעולות נדרשות לפני סגירת קטעים
   6. נתן המנהל אישור כללי לתכנית השנתית בהתאם לסעיף 5 לעיל, תכין הרכבת תכנית מפורטת ו"תיק מבצע" עבור כל מבצע
    ותגישו לאישור המנהל. לא יאוחר מ 60 ימים ולא יפחת מ 50 ימים קודם למועד המתוכנן לתחילת המבצע. התכנית ו"תיק המבצע"
    יכללו את הפרמטרים הבאים:
    1. תיאור העבודה הנדרשת + תשריט ותוכניות איתות לפני הסגירה ובסיומה.
    2. מיקום העבודה המרכזית (ציון הקילומטר הרכבתי)
    3. לו"ז מפורט ("גאנט") הכולל את שלבי הביצוע.
    4. משמעויות תנועתיות - הקווים שנסגרים, התחנות שנסגרות.
    5. משך הזמן הנדרש לביצוע העבודה.
    6. תאריך התחלה וסיום, כולל שעת התחלה וסיום משוערים.
    7. דיווח אודות פעילויות "קשרי קהילה" אשר הרכבת מתכננתלבצע עם הרשות המקומית, התושבים באזורי העבודות וכו'.
    8. התניות והגבלות אם קיימות.
   7. חברת הרכבת תעביר את התכנית המפורטת לאגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה על מנת שזו תכין תכנית היערכות.
    1. במסגרת תכנית ההיערכות, שתוצג ע"י אגף תח"צ, ייכלל מערך התגבור בעת סגירת הקטע. עבור כל קו רכבת לכל כיוון,
     ויציג סך כל כמות האוטובוסים הנדרשת בכל שעה במהלך היום, יעדי הנסיעה ויעדי ביניים.
    2. תכנית ההיערכות תציג את הסיכומים עם חברות הסעה, מפעילים אחרים ומקורות זמינים אחרים שיבטיחו את זמינות
     האוטובוסים לתקופת הסגירה והתגבור, כל זאת שלא יאוחר מ- 7 ימי עבודה בטרם חל מועד סגירת הקווים.
    3. המנהל רשאי להנחות את הרכבת לגייס תגבור מיוחד לאמצעי הסעה חלופיים. גייסה הרכבת חברות הסעות כאמור,
     תתקשר איתן כקבלני משנה אשר יפעלו בהתאם לאמור בתכנית ההיערכות.
    4. לצורך מתן מענה מיידי למקרה שיעלה צורך בשטח, תערוך הרכבת מבעוד מועד התקשרויות (לדוגמה התקשרות מסגרת)
     עם ספקי אוטובוסים, מפעילי תח"צ, חברות המספקות שירותי הסעה ועוד, באופן שיאפשר לממש את התוכנית התפעולית
     באופן מיידי.
   8. לאחר קבלת תכנית ההיערכות שהוכנה באגף תחבורה ציבורית ולאחר שהמנהל ווידא כי התכנית עונה על הצרכים התחבורתיים
    הנובעים מסגירת הקטעים, יוציא המנהל אישור רשמי לביצוע הסגירה בתוך 10 ימים מיום הגשת התכנית המפורטת.
   9. אישור המנהל לסגירה כאמור בסעיף 9 הוא תנאי לסגירה ולביצוע המבצע.
   10. פרסום לציבור והודעה לגופים רלוונטיים אודות הסגירה:
    1. הרכבת תודיע על המבצע המתוכנן וכן את השינויים הצפויים בלוחות הזמנים 14 ימים, לכל הפחות, לפני מועד
     תחילת המבצע, באמצעות אתר האינטרנט של הרכבת וכן באמצעי תקשורת אחר אחד לפחות.
    2. הרכבת תפיק עבור כל סגירה מודעות שיוצבו בכלל תחנות הרכבת.
    3. במהלך המבצע תפרסם הרכבת את כל המידע הרלוונטי לגבי הפעלת שירות הסעות חלופי במידה והופעל
     מטעמה. הנהלת הרכבת תסיר מאתר האינטרנט שלה כל מידע על אודות קווי הרכבת הסגורים.
    4. הרכבת תמסור הודעה מתאימה למרכז מידע ארצי בדבר השינויים בלוחות הזמנים בעקבות המבצע.
    5. הרכבת תעביר הודעה על סגירת מקטעי מסילה לצבא הגנה לישראל ולמשרד הביטחון, לרבות למדור הובלה בצבא
     על אודות סגירת המקטעים.
   11. לקחים עם סיום המבצע - עם סיום המבצע תערוך הרכבת מסמך הפקת לקחים מהביצוע בפועל של המבצע במטרה
    להשתפר למבצעים הבאים ותעביר את מסקנותיה למנהל. פירוט הלקחים יכלול בין השאר: השוואת לוח זמנים בפועל לעומת
    המתוכנן, אירועים בלתי מתוכננים במהלך המבצע, המלצות לשיפורים בעתיד.