סוגי קווים וסוגי שירות

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.02.02-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. רשת תחבורה ציבורית מספקת מגוון שירותים, הנותנים מענה לצרכים שונים של נוסעים.
  2. בכדי להביא לתיאום בין תחום הפעילות ומאפייני הביקוש לבין מאפייני השירות, יש ליצור היררכיה של שירותים וכך ליצור רשת משולבת של שירותי הסעה. ניתן להבדיל בין סוגי קווים וסוגי שירות בתחבורה ציבורית על פי מרחק הנסיעה ונפחי הנוסעים המשורתים.
  3. קביעת סוג הקו וסוג השירות משפיעה על מאפייני תכנון שונים, כגון: סוג רכב המתאים לנסיעה, תכנון תחנות במסלול הנסיעה, שעות פעילות של קו שירות ונקודות קצה.

  2. מטרה

  1. פירוט סוגי הקווים וסוגי השירות הקיימים, והנלקחים בחשבון בעת תכנון תחבורה ציבורית.

  3. הגדרות

  1. קו אזורי - קו שכולו או בחלקו עובר במרחב לא עירוני, נוסע בעיקר בדרכים אזוריות וראשיות. הקו מאופיין בכך שנקודת קצה אחת שלו או שתיהן אינן נמצאות בשטח מוניציפאלי של רשות מקומית או עירייה.
  2. קו בינעירוני - קו המספק קשר בין ערים שאין ביניהן רצף בנוי, נוסע בעיקר בדרכים בינעירוניות במהירויות גבוהות ומשרת נוסעים למרחקים גדולים. הקו מאופיין בכך שכל נקודת קצה שלו נמצאת בשטח מוניציפאלי של רשות מקומית או עירייה אחרת, שאין ביניהן קשר גיאוגרפי.
   קו בינעירוני יכול לספק אחד משלושה סוגי שירות: ישיר, מאסף, מהיר.
  3. קו ישיר - קו היוצא מתחנת מוצא אחת ויכול לאסוף נוסעים בעיר המוצא מ-4 תחנות לכל היותר. הקו מבצע נסיעה ישירה לעיר היעד ומוריד נוסעים ב-4 תחנות בעיר היעד לכל היותר.
  4. קו מאסף - קו העוצר ברוב התחנות לאורך המסלול ומקיים פעילות איסוף והורדת נוסעים בהתאם למגבלות שנקבעו ברישיון הקו.
  5. קו מהיר - קו עם מספר קטן של תחנות, הסמוכות לתחנות המוצא והיעד, ומספר תחנות ביניים בודדות. לרוב קו מהיר, מעלה נוסעים בתחנות המוצא, מוריד נוסעים בתחנות היעד, ומעלה ומוריד נוסעים בתחנות הביניים.
  6. קו עירוני - קו העובר ברצף בנוי, נוסע בעיקר בדרכים עירוניות ומשרת נוסעים למרחקים בינוניים וקצרים.
  7. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  8. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  9. תחנת ביניים - תחנה במסלול הקו, שאינה תחנת מוצא או תחנת יעד.
  10. תעריף נסיעה - מחיר נסיעה מלא עבור כל אחד מקודי הנסיעה באשכול הנקוב בשקלים, כקבוע בצו הפיקוח על המחירים.
  11. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. קביעת סוג קו
   1. הממונה המחוזי יגדיר את סוג הקו, כמפורט בסעיף ‏5.1.2, בהתבסס על שיקולים הבאים:
    1. מרחב שירות גיאוגרפי בו פועל הקו - מאפייני רצף בנוי, סוג דרך, מהירות הנסיעה.
    2. מרחק נסיעה של הקו.
    3. מרחק נסיעה של הנוסעים בקטעי ביניים לאורך הקו.
   2. בהתאם לבדיקתו כאמור בסעיף ‏5.1.1 ובהתאם להגדרות בסעיף ‏3, יקבע הממונה המחוזי מהו סוג הקו המתאים ביותר - קו עירוני, קו אזורי או קו בינעירוני.
   3. קשר בין זוג מוצא יעד יסווג תמיד כאותו סוג קו, אך יובדל באמצעות סוג השירות.
  2. קביעת סוג שירות
   1. סוג שירות מגדיר את תפקיד הקו ביחס לקווים אחרים ברשת הקווים.
   2. הממונה המחוזי יגדיר את סוג השירות של הקו בהתאם לסוג הקו באופנים שונה ברשת עירונית, אזורית ובינעירונית, כמפורט בסעיפים ‏5.2.3, ‏5.2.4, ‏5.2.5.
   3. סוג שירות ברשת העירונית
    1. סוגי שירות ברשת עירונית ייקבעו בהתאם למאפייני המרחב העירוני הייחודי.
    2. בקביעת סוג השירות בקו עירוני יתחשב הממונה המחוזי בשיקולים הבאים:
     1. דפוסי ביקוש - עוצמות הביקוש, פריסת מוצאים ויעדים.
     2. דפוסי נסיעה - אורך הנסיעה, מטרת הנסיעה, שעות פעילות.
     3. מבנה אזור התכנון - רצף בנוי, גבולות טבעיים, צפיפויות, שימושי קרקע, שכונות ורובעים, מחוללי נסיעות.
     4. תשתית תחבורתית - מרכזי תחבורה, טיבה של רשת הדרכים.
    3. בסביבה עירונית מורכבת, שבה יש למעלה מ-120,000 תושבים, יוגדר שירות היררכי, שמבוסס על שני סוגי שירות לפחות: ראשי ומקומי. שימוש בסוגי השירות הנוספים, עורקי ראשי ומשני, ייעשה בהתאם למקרה התכנוני הפרטני.
     1. שירות עירוני עורקי ראשי - שירות זה יוגדר לקו הנוסע ברחובות עורקיים ראשיים ובדרכים פרבריות, מקשר בין השכונות למרכז העיר או בין ערי לווין לעיר הראשית, ובדרך כלל בעל אוריינטציה רדיאלית. קו עורקי ראשי מתאים לשירות בעל אופי של הסעת המונים.
     2. שירות עירוני ראשי - שירות זה יוגדר לקו הנוסע ברחובות עורקיים, מקשר בין אזורים במרחב התכנון (בעיקר בין השכונות למרכז) ובדרך כלל בעל אוריינטציה רדיאלית.
     3. שירות עירוני משני - שירות זה יוגדר לקו הנוסע ברחובות עורקיים ומאספים, מקשר למוקדי פעילות מרכזיים ובדרך כלל בעל אוריינטציה היקפית.
     4. שירות עירוני מקומי - שירות זה יוגדר לקו הנוסע ברחובות מאספים עירוניים/שכונתיים, מקשר למוקדי פעילות מקומיים ולמערכות שירות בהירארכיה גבוהה יותר. אורך מסלול הקו במקרה זה יהיה קצר יחסית.
    4. מסוג השירות העירוני נגזרים מאפייני שירות שונים - ראה טבלה המגדירה את ההבדלים במבנה הקווים העירוניים לפי סוגי שירות.

     שירות            תכנון

     אורך קו

     מרחק בין תחנות

     סוג דרך

     עורקי ראשי/  BRT

     ארוך

     גדול/בינוני

     עורקי ראשי ודרכים פרבריות

     ראשי/משלים

     בינוני

     בינוני

     עורקי    (מאסף)

     מקומי/מזין

     קצר

     קטן

     הכל

    5. הממונה המחוזי יגדיר את סוג השירות כמפורט לעיל לצורך תכנון בלבד. במקרים של קו עירוני, סוג השירות אשר יופיע במערכת הרישוי כברירת מחדל יהיה שירות מאסף.
   4. סוגי שירות ברשת האזורית
    1. ההבחנה בין סוגי השירות ברשת אזורית מתבססת על אופי החיבור בין יישובים קטנים, ערים ומחוללי נסיעות ראשיים (אזור תעשייה, אזור מסחרי, בית חולים, מחנה צבאי, נמל תעופה וכיוצא בזה).
    2. הממונה המחוזי יקבע מהו סוג השירות בקו האזורי כמפורט להלן:
     1. קו אזורי ראשי - שירות זה יוגדר לקו המחבר בין שתי ערים או בין עיר ומחולל נסיעות ראשי.
     2. קו אזורי משני - שירות זה יוגדר לקו המחבר בין שתי ערים או בין עיר ומחולל נסיעות ראשי, שמטרתו לשרת ולחבר את המרחב הכפרי שביניהם.
     3. קו אזורי מקומי - שירות זה יוגדר לקו המחבר בין יישובים כפריים לעיר או למחולל נסיעות ראשי הנמצא בסמיכות.
    3. מסוג השירות האזורי נגזרים מאפייני שירות שונים - ראה טבלה המגדירה את ההבדלים במבנה הקווים האזוריים לפי סוגי שירות.

     שירות            תכנון

     מסלול

     אורך קו

     מרחק בין תחנות

     סוג דרך

     ראשי

     המסלול הקצר בין מוצא ויעד

     בינוני

     גדול

     ראשי ואזורי

     משני

     גמיש – עדיפות לכיסוי

     בינוני

     בינוני באזורים בנויים

     בעיקר אזורי

     מקומי

     כיסוי נרחב

     קצר

     בינוני באזורים בנויים

     בעיקר אזורי

    4. הממונה המחוזי יגדיר את סוג השירות כמפורט לעיל לצורך תכנון בלבד. במקרים של קו אזורי, סוג השירות אשר יופיע במערכת הרישוי כברירת מחדל יהיה שירות מאסף.
   5. סוגי שירות ברשת הבינעירונית
    1. בקביעת סוג השירות בקו בינעירוני יתחשב הממונה המחוזי בשיקולים הבאים:
     1. ריבוי או מיעוט התחנות בקו.
     2. אופן פריסתן של התחנות לאורך מסלול הקו.
     3. הגבלות איסוף והורדה.
    2. הממונה המחוזי יקבע האם סוג השירות בקו הבינעירוני הוא מאסף, מהיר או ישיר.
     1. קו מאסף - קו המקשר בין שטחיהן המוניציפאליים של שתי ערים או מועצות מקומיות ללא רצף טריטוריאלי ביניהן, תוך כדי איסוף והורדה מרובי תחנות הן ביישובי המוצא והיעד והן לאורך הדרך. מסלול הקו לא בהכרח מוגבל לדרך הקצרה/המהירה ביותר בין המוצא ליעד. בקו מאסף מגבלות האיסוף וההורדה בתחנות, אם יהיו, ייקבעו באופן פרטני בהתאם לשאר רשת התחבורה הציבורית בצירים שבהם הקו עובר לפי שיקול דעת הממונה המחוזי (במרחב העירוני ייתכנו שינויים בתדירות העצירה ובפעילות איסוף והורדה של נוסעים בתחנות).
     2. קו מהיר (בעבר נקרא "אקספרס") - קו המקשר שטחיהן המוניציפאליים של שתי ערים או מועצות מקומיות ללא רצף טריטוריאלי ביניהן, מסלול הקו יהיה, עד כמה שניתן, הקצר/המהיר ביותר בין מוצא ליעד אך לא תהיה לו מגבלה על מספר התחנות לאורכו. בקו מהיר יוטלו מגבלות איסוף והורדה כדלקמן: בעיר המוצא - איסוף בלבד, בעיר היעד הורדה בלבד. מגבלות האיסוף וההורדה בתחנות האחרות לאורך מסלול הקו ייקבעו לפי שיקול דעת הממונה המחוזי.
     3. קו ישיר - קו המקשר שטחיהן המוניציפאליים של שתי ערים או מועצות מקומיות ללא רצף טריטוריאלי ביניהן, מסלול הקו יהיה, עד כמה שניתן, הקצר/המהיר ביותר בין מוצא ליעד אך במידת האפשר ללא תחנות ביניים. ייתכנו קווים בהם יהיו תחנות הורדה או איסוף בלבד בסמיכות לתחנת הקצה, ובכל מקרה לא יותר מ-4 תחנות איסוף ו-4 תחנות הורדה. תחנות אלה ימוקמו במרחב הבנוי של עיר היעד, בצומת או במוקד ראשי בלבד.
    3. מסוג השירות הבינעירוני נגזרים מאפיינים שירות שונים - ראה טבלה המגדירה את ההבדלים במבנה הקווים האזוריים לפי סוגי שירות.

     שירות            תכנון

     מסלול

     כניסה לישובים

     סוג דרך

     מאסף

     כיסוי נרחב

     כן

     גם בעורק עירוני

     מהיר

     המסלול הקצר בין מוצא ליעד

     לא

     בינעירוני

     ישיר

     המסלול הקצר בין מוצא ליעד

     לא

     בינעירוני