עקרונות לביצוע שינוי בנספחי הרישיון במערכת הרישוי

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.03.10-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. עם קבלת אישור עקרוני מהממונה המחוזי בדבר ביצוע שינוי בנספחי הרישיון, מבצע המפעיל שינויים בנספחים הרלוונטיים כמפורט בהוראת עבודה זו.

  2. מטרה

  1. פירוט העקרונות לביצוע השינוי בנספחי רישיון הקו על ידי המפעיל.

  3. הגדרות

  1. אישור עקרוני - אישור, המגובה בפרוטוקול במערכת הרישוי, הניתן על ידי הממונה המחוזי לצורך ביצוע שינוי בנספח קו במערכת הרישוי טרם הגשתו לאישור סופי.
  2. נספח 1 לרישיון קו (להלן: "נספח 1") - תיאור כללי של המאפיינים של כל מזהה בקו.
  3. נספח 2 לרישיון קו (להלן: "נספח 2") - תיאור מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, באמצעות שמות מוקדים לאורכו.
  4. נספח 3 לרישיון קו (להלן: "נספח 3") - רשימת התחנות לאורך מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, בצירוף מאפייניהן.
  5. נספח 4 לרישיון קו (להלן: נספח 4") - לוח זמנים מפורט, בחלוקה לכיווני הקו, לפי ימים ושעות.
  6. נספח 5 לרישיון קו (להלן: "נספח 5") - מחירון הקו, הכולל קודי מחיר בין תחנות נבחרות המופיעות בנספח 3 (ראה סעיף ‏3.4).
  7. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  8. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  9. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  10. שינוי לא מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר אינו דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  11. שינוי מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  12. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. לאחר שהזין הממונה המחוזי את הפרוטוקול, יבצע המפעיל את השינויים הנדרשים בנספח הרישיון. תהליך ביצוע השינוי בנספחים יהיה שונה בין נספחים 1-3 לנספחים 4 ו-5 כמפורט להלן.
  2. שינויים בנספחים 1-3
   1. המפעיל יבצע שינויים בפרטי נספחים 1-3 באמצעות כניסה לנתוני הקו במערכת המידע הגיאוגרפית.
   2. לאחר ביצוע השינוי בנתוני הקו במערכת המידע הגיאוגרפית, ילחץ המפעיל על הקישור "בדיקה" לצורך בדיקת תקינות השינויים שערך. הבדיקה תתבצע באופן אוטומטי על ידי מערכת המידע הגיאוגרפית.
    1. במקרה שבו תזהה המערכת, כי בוצעו שינויים שאינם תקינים על פי ההגדרות הלוגיות שבוצעו בה (לדוגמה - הגדרת תחנה ראשונה כתחנת איסוף והורדה או הזנת מספר חלופה זהה לשתי חלופות שונות), היא תתריע על כך למפעיל לצורך תיקונם.
    2. המפעיל יתקן את השינויים אותם זיהתה המערכת כלא תקינים, טרם העברת הנתונים למערכת הרישוי.
   3. עם סיום הליך הבדיקה ותיקון הליקויים, ילחץ המפעיל על הקישור "צור קבצי מפה" לצורך המרת הנספחים למערכת הרישוי.
   4. עם המרת הנספחים ממערכת המידע הגיאוגרפית למערכת הרישוי, תבצע מערכת הרישוי בחינה של השינויים אשר בוצעו לצורך סיווגם כשינויים מהותיים או לא מהותיים.
    1. במקרה שבו זיהתה מערכת הרישוי כי בוצעו בנספח שינויים מהותיים, תופיע במערכת חלונית התרעה המיידעת את המפעיל, כי עליו לבצע שיוך בין הנספח שבו בוצע השינוי לבין סעיף הפרוטוקול בו ניתן האישור העקרוני לביצועו.
    2. לצורך שיוך השינוי לסעיף פרוטוקול יקיש המפעיל את מספר הפרוטוקול ואת הסעיף הרלוונטי. בסיום פעולת השיוך, יישלחו הנספחים, בהם בוצעו שינויים מהותיים לבדיקת הממונה המחוזי הרלוונטי.
     1. במקרה שבו בפרוטוקול ישנם מספר סעיפים העוסקים בביצוע שינוי אחד בנספח, ישייך המפעיל את כל הסעיפים הרלוונטיים לשינוי אשר בוצע.
    3. במקרה שבו תזהה מערכת הרישוי כי בנספח בוצעו גם שינויים לא מהותיים, תשלח המערכת באופן אוטומטי דואר אלקטרוני לממונה המחוזי הרלוונטי המיידע אותו על אודות השינויים אשר בוצעו.
  3. שינויים בנספחים 4 ו-5
   1. המפעיל יבצע שינויים בפרטי נספח 4 באמצעות כניסה לנספח במערכת הרישוי, ושינויים בפרטי נספח 5 באמצעות שליחת קובץ לסריקה במערכת הרישוי.
   2. עם ביצוע שינוי מהותי תתריע המערכת על צורך בשיוך לפרוטוקול כמפורט בסעיף ‏5.2.4.
   3. מערכת הרישוי תבצע בדיקה של כלל השינויים אשר בוצעו בנספחים לצורך סיווגם כשינויים מהותיים או כשינויים לא מהותיים כמפורט בסעיף ‏5.2.4.
  4. ככלל, מערכת הרישוי לא תאפשר שליחה של נספח בו בוצע שינוי מהותי ולא נערך שיוך בין השינוי שבוצע לבין הפרוטוקול המתייחס לשינוי.
  5. השינויים אשר עורך המפעיל בנספחי הרישיון הן במערכת הגיאוגרפית והן במערכת הרישוי ייכנסו לתוקף רק לאחר בדיקתם במערכת הרישוי וקבלת אסמכתה מהממונה המחוזי על אישורו הסופי לשינוי, כמפורט בהוראת עבודה "השוואת מפות חדשות למפות קודמות במערכת הרישוי" מס' 01.03.05-01.