עקרונות להכנת נספח 2

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.02.05-02
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. כדי לקבל רישיון להפעלת קווי תחבורה ציבורית, נדרש המפעיל לגבש עבור קווי התחבורה הציבורית המופעלים על ידו 5 נספחים, בהם יפורטו מאפייני הקווים, מסלולם, תחנותיהם, לוחות הזמנים להפעלת הקווים ומחירוני הקווים. לפירוט הנספחים ראה נוהל "הכנת נספחי הרישיון ואישורם לקראת כניסה לפעילות חדשה" מס' 01.02.01.
  2. הוראת עבודה זו מתייחסת לעקרונות הכנה של נספח 2 של רישיון הקו, אשר כולל תיאור של מסלול הנסיעה של כל מזהי הקו באמצעות מוקדים.
  3. נספח 2 מופק אוטומטית על ידי מערכת הרישוי.
  4. הכנת הנספח תבוצע:
   1. במסגרת בקשה ראשונה של המפעיל לקבלת רישיון קו.
   2. בעת ביצוע שינוי באחד ממאפייני נספח קיים.

  2. מטרה

  1. פירוט העקרונות להפקת נספח 2, על פיהם אופיינה מערכת הרישוי.

  3. הגדרות

  1. אשכול - אוסף קווים (ראה סעיף ‏3.13) בעלי מכנה תחבורתי ו/או גיאוגרפי ו/או מגזרי משותף, והמהווים יחידה תפעולית אחת.
  2. חלופת בסיס - מסלול של קו, שבו מבוצע מספר הנסיעות השבועי הגבוה ביותר מכל החלופות הקיימות בקו.
  3. חלופת קו (להלן: "חלופה") - התוויה שונה של מסלול ו/או מיקום של התחנות ומאפייניהן בהשוואה לחלופת הבסיס (ראה סעיף ‏3.2).
  4. מוקד במערכת רישוי (להלן: "מוקד") - נקודת מעבר שהקו מבצע לאורך מסלולו מרחוב אחד לרחוב אחר, או בשינוי שם רחוב, או בצומת לאורך המסלול.
  5. מזהה קו - חלופה (ראה סעיף ‏3.3) בכיוון מוגדר.
  6. מנהל תשתיות - בעל תפקיד מטעם משרד התחבורה, האחראי על ניהול ועדכון מקבצי תחנות של קווי תחבורה ציבורית.
  7. מספר קו - ייצוג נומרי בין 1 ל-3 ספרות המבדיל בין הקו לשאר הקווים הפועלים בקרבתו.
  8. מפעיל תחבורה ציבורית (להלן: "מפעיל") - בעל רישיון תקף להפעלת תחבורה ציבורית, שניתן לו על ידי המפקח על התעבורה.
  9. מפת רישוי (להלן: "מפה") - תמונת מצב עדכנית לתאריך נתון של רישיונות קווים תקפים, על כל נספחיהם ותנאיהם.
  10. מפרטי קווים (להלן: "מפרטים") - נספחי רישיון הקו, כפי שמופיעים במסמכי המכרז לבחירת זכיין להפעלת אשכול תחבורה ציבורית.
  11. נספח 1 לרישיון קו (להלן: "נספח 1") - תיאור כללי של המאפיינים של כל מזהה בקו (ראה סעיף ‏3.5).
  12. נספח 2 לרישיון קו (להלן: "נספח 2") - תיאור מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, באמצעות שמות מוקדים לאורכו.
  13. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  14. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  15. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  16. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. נספח 2 יופק אוטומטית ממערכת הרישוי לאחר סיום קידוד הקו במערכת המידע הגיאוגרפית, כמפורט בהוראת עבודה "קידוד קווים לצורך הזנה במערכת מידע", מס' 01.02.01-02.
  2. בסעיפים הבאים יפורטו העקרונות המנחים בקביעת מרכיבי נספח 2, על פיהם אופיינה מערכת הרישוי.
  3. מבנה נספח 2
   1. תיאור מסלול הנסיעה של מזהה קו יגובש לכל חלופת קו ויאורגן ב-2 חלקים - בכותרת ובגוף הנספח.
    1. בכותרת יופיעו הפרטים הבאים: שם המפעיל, מחוז, תוקף, מק"ט קו, מספר קו, מספר חלופה, כיוון החלופה, תחנת מוצא ותחנת יעד.
    2. בגוף נספח 2 יופיעו הפרטים הבאים: מספר סידורי, שם מוקד, שם ישוב בו נמצא המוקד, מרחק במטרים.
  4. הנחיות לקביעת מאפייני מזהה הקו בכותרת נספח 2
   1. מאפייני מזהה הקו המופיעים בכותרת נספח 2 כמפורט בסעיף ‏5.3.1.1 ישוכפלו באופן אוטומטי על ידי מערכת הרישוי מתוך נספח 1, ובהתאם למפורט בהוראת עבודה "עקרונות להכנת נספח 1" מס' 01.02.01-03.
  5. איפיון מסלול מזהה הקו בגוף נספח 2
   1. גוף נספח 2 יוצג באמצעות טבלה בת 4 עמודות, בה יצוינו המאפיינים המפורטים בסעיפים ‏5.5.2 - ‏5.5.5 להלן.
   2. מספר סידורי
    1. מספר סידורי של מוקד ייקבע על ידי מערכת הרישוי בהתאם לסדר הופעת המוקד במסלול הנסיעה של מזהה הקו, כאשר למוקד הקרוב ביותר לתחנת המוצא תינתן הספרה 1 ולמוקד הקרוב ביותר לתחנת היעד יינתן המספר הגבוה ביותר.
   3. שם המוקד
    1. שם המוקד יוגדר על ידי ציון שם הרחוב שבו עובר האוטובוס בקו ועל ידי ציון שם הרחוב שאליו האוטובוס מבצע פנייה או שבו משתנה שם הרחוב.
   4. שם ישוב המוקד
    1. שם ישוב יוגדר בהתאם לשטח המוניציפאלי שבו ממוקם המוקד.
   5. מרחק במטרים
    1. המרחק במטרים יחושב על ידי בחינת 2 מרחקים הבאים: מרחק המוקד ממוקד קודם ומרחק המוקד מהמוקד הראשון.
    2. תוצאות חישוב 2 הפרמטרים כמפורט לעיל יופיעו ב-2 עמודות נפרדות בגוף הנספח - "ממוקד קודם" ו"ממוקד ראשון".
   6. כל שינוי של המפעיל בפרטי מסלול הקו במערכת המידע הגיאוגרפית יביא לשינוי בנספח 2. במקרה שבו יהיה המפעיל מעוניין לערוך שינוי בנספח, יהיה עליו לערוך את השינוי בתיאום עם הממונה המחוזי הרלוונטי ובהתאם לעקרונות המפורטים בהוראה זו.