עקרונות להכנת נספח 3

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.02.06-03
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. בכדי לקבל רישיון להפעלת קווי תחבורה ציבורית, נדרש המפעיל לגבש עבור קווי התחבורה הציבורית המופעלים על ידו 5 נספחים, בהם יפורטו מאפייני הקווים, מסלולם, תחנותיהם, לוחות הזמנים להפעלת הקווים ומחירוני הקווים. לפירוט הנספחים ראה נוהל "הכנת נספחי הרישיון ואישורם לקראת כניסה לפעילות חדשה" מס' 01.02.01.
  2. הוראת עבודה זו מתייחסת לעקרונות הכנת נספח 3 של רישיון קו, אשר כולל פירוט של התחנות במזהה הקו לאורך מסלול נסיעתו.
  3. המפעיל מכין את נספח 3 באמצעות מערכת המידע הגיאוגרפית.
  4. הכנת הנספח תבוצע:
   1. במסגרת בקשה ראשונה של המפעיל לקבלת רישיון קו.
   2. בעת ביצוע שינוי באחד ממאפייני נספח קיים.
  5. בכל מקרה, המפקח על התעבורה הוא האחראי על קביעת התכנים של נספח 3 בהתאם לעקרונות המפורטים בהוראה זו.

  2. מטרה

  1.  פירוט העקרונות לקביעת התוכן של נספח 3 - לממונה מחוזי.
  2. פירוט העקרונות להזנת התוכן של נספח 3 - למפעיל.

  3. הגדרות

  1. אשכול - אוסף קווים (ראה סעיף ‏3.10) בעלי מכנה תחבורתי ו/או גיאוגרפי ו/או מגזרי משותף, והמהווים יחידה תפעולית אחת.
  2. חלופת בסיס - מסלול של קו, שבו מבוצע מספר הנסיעות השבועי הגבוה ביותר מכל החלופות הקיימות בקו.
  3. חלופת קו (להלן: "חלופה") - התוויה שונה של מסלול ו/או מיקום של התחנות ומאפייניהן בהשוואה לחלופת הבסיס (ראה סעיף ‏3.2).
  4. מזהה קו - חלופה (ראה סעיף ‏3.3) בכיוון מוגדר.
  5. מפרטי קווים (להלן: "מפרטים") - מאפייני הקו, כפי שמופיעים במסמכי המכרז לבחירת זכיין להפעלת אשכול תחבורה ציבורית.
  6. מפת רישוי (להלן: "מפה") - תמונת מצב עדכנית לתאריך נתון של רישיונות קווים תקפים, על כל נספחיהם ותנאיהם.
  7. מקבץ תחנות - קבוצת תחנות בודדות הממוקמות בטווח של 70 מטר בין התחנה הראשונה לאחרונה במקבץ, הממוקמת באותו צד של הכביש, ושאינה נחצית על ידי קטע כביש.
  8. נספח 1 לרישיון קו (להלן: "נספח 1") - תיאור כללי של המאפיינים של כל מזהה בקו (ראה סעיף ‏3.4).
  9. נספח 3 לרישיון קו (להלן: "נספח 3") - רשימת התחנות לאורך מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, בצירוף מאפייניהן.
  10. קו אזורי - קו שכולו או בחלקו עובר במרחב לא עירוני, נוסע בעיקר בדרכים אזוריות וראשיות. הקו מאופיין בכך שנקודת קצה אחת שלו או שתיהן אינן נמצאות בשטח מוניציפאלי של רשות מקומית או עירייה.
  11. קו בינעירוני - קו המספק קשר בין ערים שאין ביניהן רצף בנוי, נוסע בעיקר בדרכים בינעירוניות במהירויות גבוהות ומשרת נוסעים למרחקים גדולים. הקו מאופיין בכך שכל נקודת קצה שלו נמצאת בשטח מוניציפאלי של רשות מקומית או עירייה אחרת, שאין ביניהן קשר גיאוגרפי.
  12. קו עירוני - קו העובר ברצף בנוי הנמצא בתחום עיר/רשות מקומית או מספר ערים/רשויות מקומיות המקיימות רצף בנוי
  13. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  14. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  15. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  16. תחנת ביניים - תחנה במסלול הקו, שאינה תחנת מוצא או תחנת יעד.
  17. תחנת הורדה ראשונה - התחנה הראשונה בה הנוסע רשאי לרדת מהאוטובוס בהתאם לתחנה בה עלה לאוטובוס.
  18. תחנת יעד - תחנה אחרונה במסלול הקו, שבה מתבצעת הורדת נוסעים בלבד.
  19. תחנת מוצא - תחנה ראשונה במסלול הקו, שבה מתבצע איסוף נוסעים בלבד.
  20. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. המפעיל יכין את נספח 3 באמצעות מערכת המידע הגיאוגרפית לאחר שסיים את הקידוד של מסלול הקו, כמפורט בהוראת עבודה "קידוד קווים לצורך הזנה למערכת מידע", מס' 01.02.01-02.
  2. ב-2 המקרים האמורים בסעיף ‏1.4 לעיל, יכין המפעיל את התכנים של נספח 3 בהתאם למסמכי משרד התחבורה כמפורט להלן:
   במקרה של הכנת נספח כחלק מבקשה ראשונה של המפעיל להפעלת קו, יכין המפעיל את התכנים בהתאם למפרטי הקווים אשר יועברו לו מהמפקח על התעבורה.
   במקרה של ביצוע שינוי באחד ממאפייני נספח קיים, יכין המפעיל את הנספח בהתאם לפרוטוקול המאושר על ידי הממונה המחוזי הרלוונטי.
   הנחיה זו לא תצוין בכל סעיף מחדש, אך תחול על כל הסעיפים הרלוונטיים.
  3. בסעיפים הבאים יפורטו העקרונות המנחים את בקביעת מרכיבי נספח 3.
  4. מבנה נספח 3
   1. פירוט התחנות של מזהה הקו יאורגנו ב-2 חלקים - בכותרת ובגוף הנספח.
    1. בכותרת יופיעו הפרטים הבאים: שם המפעיל, מחוז, תוקף, מק"ט, מספר קו, מספר חלופה, כיוון החלופה, תחנת מוצא ותחנת יעד.
    2. בגוף נספח 3 יופיעו הפרטים הבאים: מספר סידורי, מק"ט התחנה, שם תחנה, כתובת תחנה )כולל ישוב, רחוב), ישוב תחנה, פעילות בתחנה, מרחק במטרים - מתחנה קודמת ומתחנת מוצא.
  5. הנחיות לקביעת מאפייני מזהה הקו בכותרת נספח 3
   1. מאפייני מזהה הקו המופיעים בכותרת נספח 3, כמפורט בסעיף ‏5.4.1.1, ישוכפלו על ידי מערכת הרישוי מתוך נספח 1 באופן אוטומטי, ובהתאם למפורט בהוראת עבודה "עקרונות להכנת נספח 1" מס' 01.02.01-03.
   2. הנחיות לקביעת מאפייני התחנה בגוף נספח 3
   3. גוף נספח 3 יוצג באמצעות טבלה בת 8 עמודות, ויפורטו בה מאפייני התחנה המפורטים בסעיפים ‏5.5.4 - ‏5.5.10 להלן.
   4. מספר סידורי של תחנה
    1.  לכל מקבץ תחנה ייקבע על ידי המערכת מספר סידורי בהתאם לסדר הופעת מקבץ התחנה במסלול הנסיעה של מזהה הקו, כאשר לתחנת המוצא יינתן המספר הנמוך ביותר ולתחנת היעד המספר הגבוה ביותר.
   5. מק"ט התחנה
    1. לכל מקבץ תחנות ייקבע מק"ט בן 5 ספרות אשר יורכב מספרה ראשונה, המציינת את מספר המחוז בו מופעל הקו ומ-4 ספרות אקראיות.
   6. שם התחנה
    1. התחנות ייבחרו מתוך מאגר ממוחשב של מקבצי תחנות קיימים, לפיכך שם מקבץ התחנה יהיה זהה לשם המופיע במאגר זה. שם מקבץ התחנה יכלול שם מוסד מרכזי/שם רחוב בו ממוקמת התחנה.
     1. במקרה שבו התחנה ממוקמת סמוך להצטלבות של 2 רחובות, בשם התחנה יצויינו 2 הרחובות הרלוונטים.
    2. במקרה של אישור ממונה מחוזי להוספת תחנות חדשות אשר אינן מופיעות במאגר הממוחשב יפנה המפעיל למנהל תשתיות כמפורט בנוהל "פעילות מנהל תשתיות" מס' 01.06.01.
   7. כתובת התחנה
    1. לכל תחנה במאגר מקבצי תחנות, תצויין כתובת אשר תיקבע על פי כתובת הבניין/טווח הבניינים הסמוכים לתחנה.
    2. במקרה שהתחנה ממוקמת באיזור פתוח ללא בניינים, כתובת התחנה תיקבע על פי הצומת הקרוב ביותר לתחנה.
   8. ישוב תחנה
    1. לכל תחנה יוגדר שם ישוב בהתאם לשטח המוניציפאלי שבו היא ממוקמת.
   9. פעילות בתחנה
    1. משרד התחבורה יאשר למפעיל לקיים בתחנה אחת מ-3 הפעילויות שלהלן:
     1. איסוף בלבד - קליטת נוסעים בתשלום על פי קוד מחיר אשר ייקבע בהתאם ליעד הנוסע וללא אפשרות להורדת נוסעים.
     2. הורדה בלבד - הורדת נוסעים בתחנה ללא אפשרות לקליטת נוסעים.
     3. איסוף והורדה - קליטה והורדת נוסעים בתחנה.
    2. ככלל, סוג הפעילות בתחנת המוצא של מזהה הקו יוגדר כ"איסוף בלבד" וסוג הפעילות בתחנת היעד של מזהה הקו יוגדר כ"הורדה בלבד".
    3. סוג הפעילות בתחנות הביניים במסלול מזהה הקו יוגדר בהתאם למפורט להלן:
     1. סוג הקו וסוג השירות שבמסגרתו פועל מזהה הקו [ראה הוראת עבודה "סוגי קווים וסוגי שירות" מס' 01.02.01-01].
     2. מגבלות תכנון, מגבלות טופוגרפיות וגיאוגרפיות, מגבלות תעריף ומגבלות הנובעות מהסכמים.
      1. במקרה שבו בתחנה קיימת חפיפה בשירות של מספר מפעילים, תובא ההחלטה על הגדרות איסוף והורדה לאישורו של הממונה הארצי.
   10. תחנת הורדה ראשונה
    1. תחנת הורדה ראשונה כמפורט בסעיף ‏3.17 תוגדר לכל מזהה קו בהתחשב בהגבלות איסוף והורדה.
   11. מרחק במטרים
    1. המפעיל יבחר מקבצי תחנות מתוך מאגר מקבצי התחנות כך שיישמרו העקרונות הבאים בשמירת המרחקים בין התחנות:
     1. המרחק בין 2 תחנות עוקבות בקו עירוני ינוע בין 500-150 מטרים, או בין 200-150 מטרים בצירים ראשיים/אתרים מרכזיים/שכונות מגורים בעלות צפיפות אורבנית.
     2. המרחק בין 2 תחנות עוקבות בקווים אזוריים ובינעירוניים ייקבע באופן הבא: בין תחנות הממוקמות בסמיכות לאחת מתחנות הקצה, המרחק יהיה כאמור בסעיף ‏5.5.11.1.1. תחנות אלה ימוקמו במרחב הבנוי של עיר היעד, בצומת או במוקד ראשי. המרחק בין תחנות הביניים ייקבע על פי שיקול דעתו של הממונה המחוזי ועל פי המאפיינים והתנאים המצוינים בסעיף ‏5.5.11.1.3.
     3. בקביעת המיקום המדויק של תחנה יילקחו בחשבון מאפייני אוכלוסיית הנוסעים והתנאים הטופוגרפיים באזור פעילות הקו.
    2. בעת הכנת הנספח, המרחק במטרים בין התחנות יחושב על ידי המערכת ויוצג באמצעות 2 פרמטרים - מרחק התחנה מתחנה קודמת ומרחק התחנה מתחנת המוצא.
   12. במקרה שבו יהיה המפעיל מעוניין לערוך שינוי באחד ממאפייני התחנה המצויים במפרטי הקווים או במערכת הרישוי, יהיה עליו לערוך את השינוי בתיאום עם הממונה המחוזי ובהתאם לעקרונות המפורטים בהוראה זו.