עקרונות להכנת נספח 4

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.02.07-04
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. בכדי לקבל רישיון להפעלת קווי תחבורה ציבורית, נדרש המפעיל לגבש עבור קווי התחבורה הציבורית המופעלים על ידו 5 נספחים, בהם יפורטו מאפייני הקווים, מסלולם, תחנותיהם, לוחות הזמנים להפעלת הקווים ומחירוני הקווים. לפירוט הנספחים ראה נוהל "הכנת נספחי הרישיון ואישורם לקראת כניסה לפעילות חדשה" מס' 01.02.01.
  2. הוראת עבודה זו מתייחסת לעקרונות הכנה של נספח 4 של רישיון הקו, אשר כולל תיאור של לוח הזמנים של הקו. נספח זה מגובש באמצעות מערכת הרישוי עבור כל כיוון של קו בודד מתוך כלל הקווים השייכים לאשכול הקווים.
  3. הכנת הנספח תבוצע:
   1. במסגרת בקשה ראשונה של המפעיל לקבלת רישיון קו.
   2. בעת ביצוע שינוי באחד ממאפייני נספח קיים.
  4. בכל מקרה, המפקח על התעבורה הוא האחראי על קביעת התכנים של נספח 4 בהתאם לעקרונות המפורטים בהוראה זו.

  2. מטרה

  1. פירוט העקרונות לקביעת התוכן של נספח 4 - לממונה מחוזי.
  2. פירוט העקרונות להזנת התוכן של נספח 4 - למפעיל.

  3. הגדרות

  1. אשכול - אוסף קווים (ראה סעיף ‏3.10) בעלי מכנה תחבורתי ו/או גיאוגרפי ו/או מגזרי משותף, והמהווים יחידה תפעולית אחת.
  2. חלופת בסיס - מסלול של קו, שבו מבוצע מספר הנסיעות השבועי הגבוה ביותר מכל החלופות הקיימות בקו.
  3. חלופת קו (להלן: "חלופה") - התוויה שונה של מסלול ו/או מיקום של התחנות ומאפייניהן בהשוואה לחלופת הבסיס (ראה סעיף ‏3.2).
  4. מזהה קו - חלופה (ראה סעיף ‏3.3) בכיוון מוגדר.
  5. מפרטי קווים (להלן: "מפרטים") - מאפייני הקו, כפי שמופיעים במסמכי המכרז לבחירת זכיין להפעלת אשכול תחבורה ציבורית.
  6. מפת רישוי (להלן: "מפה") - תמונת מצב עדכנית לתאריך נתון של רישיונות קווים תקפים, על כל נספחיהם ותנאיהם.
  7. נספח 1 לרישיון קו (להלן: "נספח 1") - תיאור כללי של המאפיינים של כל מזהה בקו (ראה סעיף ‏3.4).
  8. נספח 3 לרישיון קו (להלן: "נספח 3") - רשימת התחנות לאורך מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, בצירוף מאפייניהן.
  9. נספח 4 לרישיון קו (להלן: נספח 4") - לוח זמנים מפורט, בחלוקה לכיווני הקו, לפי ימים ושעות.
  10. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  11. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  12. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  13. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. המפעיל יכין את נספח 4 באמצעות מערכת הרישוי, וזאת לאחר שבוצעה ההמרה של נספחים 1-3 ממערכת המידע הגיאוגרפית למערכת הרישוי.
  2. ב-2 המקרים האמורים בסעיף ‏1.3 לעיל, יכין המפעיל את התכנים של נספח 4 בהתאם למסמכי משרד התחבורה כמפורט להלן:
   במקרה של הכנת נספח כחלק מבקשה ראשונה של המפעיל להפעלת קו, יכין המפעיל את התכנים בהתאם למפרטי הקווים אשר יועברו לו מהמפקח על התעבורה.
   במקרה של ביצוע שינוי באחד ממאפייני נספח קיים, יכין המפעיל את הנספח בהתאם לפרוטוקול המאושר על ידי הממונה המחוזי הרלוונטי.
   הנחיה זו לא תצוין בכל סעיף מחדש, אך תחול על כל הסעיפים הרלוונטיים.
  3. בסעיפים הבאים יפורטו העקרונות המנחים את בקביעת מרכיבי נספח 4.
  4. מבנה נספח 4
   1. נספח 4 של כל קו מקווי האשכול יאורגן ב-2 חלקים - בכותרת ובגוף הנספח.
    1. בכותרת יופיעו הפרטים הבאים: שם המפעיל, מחוז, תוקף, מק"ט, מספר קו, מספר חלופה, כיוון, תחנת מוצא, תחנת יעד, שעת התחלה של השירות ושעת סיום השירות.
    2. בגוף נספח 4 יופיעו הפרטים הבאים: יום, שעה, דקות וחלופה.
  5. הנחיות לקביעת מאפייני הקו והכיוון בכותרת נספח 4
   1. מאפייני הקו והכיוון המופיעים בכותרת נספח 4 כמפורט בסעיף ‏5.4.1.1 ישוכפלו על ידי מערכת הרישוי מתוך נספח 1 באופן אוטומטי, ובהתאם למפורט בהוראת עבודה "עקרונות להכנת נספח 1" מס' 01.02.01-03. היות ונספח 4 נערך לכל כיוון בנפרד (ולא לכל מזהה קו בנפרד) - מוצגים בכותרת המאפיינים של חלופת הבסיס בכל כיוון.
   2. שעת ההתחלה תוגדר על פי השעה המוקדמת ביותר, בה אחד ממזהי הקו מתחיל את פעילותו.
   3. שעת הסיום תוגדר על פי השעה המאוחרת ביותר, בה אחד ממזהי הקו מתחיל את פעילותו.
  6. הנחיות לקביעת לוח זמנים לקו בגוף נספח 4
   1. ככלל, שעות היציאה המפורטות בלוח הזמנים יוצגו בשורה נפרדת לכל חלופה, למעט המקרים שבהם יוצאות 2 חלופות או יותר בו-זמנית.
   2. גוף הנספח יוצג באמצעות טבלה בת 3 עמודות נפרדות על פי ימי השבוע:
    1. ימים א-ה.
    2. יום שישי. 
    3. מוצאי שבת. 
   3. בעמודות הנ"ל יצויינו הפרטים הבאים: יום, שעה, דקות, חלופה.
   4. ימים א-ה
    1. יום
     1. במקרים שבהם בין הימים א-ה לא קיימים הבדלים בשעות היציאה של החלופה מתחנת המוצא, שעת היציאה המוגדרת תהיה רלוונטית לכל 5 הימים לאותה חלופה ובעמודת ה"יום" יופיע תא ריק (דוגמה: בימים א-ה חלופה מספר 20 יוצאת מתחנת המוצא בשעות 08:00, 08:10, 08:20).
       
      ימים א-ה
      יום שעה דקות חלופה
        08 00; 10; 20 20

     2. במקרים שבהם בין הימים א-ה קיימים הבדלים בשעות היציאה של החלופה מתחנת המוצא, לאותה חלופה תוגדר שעת יציאה בימים הרלוונטים לה (דוגמה: בימים א-ג חלופה מספר 20 יוצאת מתחנת המוצא בשעות 08:00, ואילו בימים א-ה אותה חלופה יוצאת מתחנת המוצא בשעה 08:10).
       
      ימים א-ה
      יום שעה דקות חלופה
      א,ב,ג 08 00 20
        08 10 20

    2. שעה
     1. שעת היציאה של חלופה מתחנת המוצא תצוין בסדר עולה, כך ששעת היציאה המוקדמת ביותר תופיע ראשונה ושעת היציאה המאוחרת ביותר תופיע אחרונה.
   5. דקות
    1. לצד כל ציון שעת יציאה של חלופה יוגדרו דקות המציינות את השעה המדויקת של יציאת החלופה מתחנת המוצא.
    2. במקרה שבו שעת היציאה הינה בשעה עגולה, בעמודת הדקות יצוין "00".
    3. במקרה שבו לחלופה אחת קיימות 2 נסיעות או יותר באותה השעה - שעות היציאה יוזנו במערכת הרישוי בהפרש של דקה זו מזו (לדוגמה 09:00, 09:01).
    4. תדירות
     1. תדירות חלופה בשעות פעילותה עשויה להשתנות בהתאם לעומס הנוסעים בשעות השיא ובשעות השפל (לדוגמה, מתדירות שבה יוצא אוטובוס בכל 10 דקות לתדירות שבה יוצא אוטובוס בכל 20 דקות).
     2. המפעיל יבצע, ככל הניתן, את המעבר בין שעות השיא לשעות השפל בצורה הדרגתית, וזאת על מנת להקל על ציבור הנוסעים. לשם כך בעת שינוי תדירות בין טווחי שעות עגולות יחושב ממוצע בין תדירות בשעה הקודמת לתדירות בשעה העוקבת, אשר יהווה את זמן ההמתנה בין 2 נסיעות עוקבות: הנסיעה האחרונה בתדירות הישנה והנסיעה הראשונה בתדירות החדשה.
     3. להלן דוגמאות לממוצע התדירויות
       
      דוגמה תדירות בשעה הקודמת תדירות בשעה העוקבת ממוצע
      דוגמה 1 10 דקות 20 דקות 15 דקות
      דוגמה 2 10 דקות 35 דקות 22 דקות

      אם תדירות בשעה הקודמת בין השעות 8 ל-9 הייתה 10 דקות והחל משעה 9 היא אמורה להשתנות ל-20 דקות, ממוצע התדירויות הוא 15 דקות. זמן ההמתנה בין האוטובוס האחרון בתדירות בשעה הקודמת לאוטובוס הראשון בתדירות בשעה העוקבת לא יעלה על 15 דקות.
      • אוטובוס אחרון עד השעה 9 יצא ב-8:55.
      • אוטובוס ראשון החל מהשעה 9 יצא ב-9:10 לכל המאוחר.
    5. חלופה
     1. בכל ציון שעת יציאה של חלופת קו מתחנת המוצא יצוין מספר של אותה החלופה. פירוט מספרי החלופות של קו יופיע בנספח 1. (ראה הוראת עבודה "עקרונות להכנת נספח 1" מס' 01.02.01-03).
    6. יום שישי
     1. הנחיות בדבר הכנת לוח הזמנים ראה סעיפים רלוונטיים בסעיף ‏5.6.4.
     2. המפעיל יקבע את מועד יציאת הנסיעה האחרונה כך שהנסיעה תגיע לתחנת היעד לפני כניסת השבת, על פי מועדי כניסת השבת המפורסמים על ידי הרבנות הראשית לישראל.
    7. מוצאי שבת
     1. הנחיות בדבר הכנת לוח הזמנים ראה סעיפים רלוונטיים בסעיף ‏5.6.4.
     2. המפעיל יקבע את מועד יציאת הנסיעה הראשונה  לאחר יציאת השבת, על פי מועדי יציאת שבת המפורסמים על ידי הרבנות הראשית לישראל.
    8. במקרה שהקו הינו קו המורשה לפעול בשבת לא יחולו עליו מגבלות הנסיעה המפורטות בסעיפים ‏5.6.6.2 ו-‏5.6.7.2 .
    9. במקרה חריג, בו מפעיל מעוניין להפעיל קו במסגרת החורגת ממגבלות הנסיעה בשבת כמפורט לעיל, יעביר המפעיל את בקשתו לממונה הארצי אשר יבחן את הבקשה ויקבל החלטה האם לאשרה.
  7. דגשים נוספים להכנת נספח 4 על ידי המפעיל
   1. המפעיל יהיה רשאי לבצע שינויים בלוח הזמנים של הקו במסגרת גמישות תכנונית ללא אישור של הממונה המחוזי טרם ביצועם (פירוט השינויים המותרים לביצוע במסגרת גמישות תכנונית ראה הוראת עבודה "הגדרת שינויים לא מהותיים" מס' 01.03.01-02).
   2. במקרה שבו יהיה המפעיל מעוניין לערוך כל שינוי אחר בלוח הזמנים של הקו, אשר אינו כלול במסגרת גמישות תכנונית, השינוי יהיה כרוך בקבלת אישור מהממונה המחוזי הרלוונטי במשרד התחבורה באמצעות פרוטוקול (ראה נוהל "החלטה בדבר אישור לבצע שינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03).
   3. ככלל, כל שינוי באחד מפרטי הנספח המצויים במפרטי הקווים או במערכת הרישוי, יערך בהתאם למפורט בהוראה זו.