עקרונות להכנת נספח 5

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.02.08-07
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. בכדי לקבל רישיון להפעלת קווי תחבורה ציבורית, נדרש המפעיל לגבש עבור קווי התחבורה הציבורית המופעלים על ידו 5 נספחים בהם יפורטו מאפייני הקווים, מסלולם, תחנותיהם, לוחות הזמנים להפעלת הקווים ומחירוני הקווים. לפירוט הנספחים ראה נוהל "הכנת נספחי הרישיון ואישורם לקראת כניסה לפעילות חדשה" מס' 01.02.01.
  2. הוראת עבודה זו מתייחסת לעקרונות הכנת נספח 5 המגובש עבור כל קו מקווי האשכול וכולל פירוט של קוד המחיר לכל הנסיעות הפעילות בקו.
  3. קוד המחיר נקבע ברמת מפעיל ואשכול לכן ייתכן כי ל-2 מפעילים יהיה קוד זהה אשר יסמל 2 תעריפים שונים.
  4. הכנת הנספח תבוצע:
   1. במסגרת בקשה ראשונה של המפעיל לקבלת רישיון קו.
   2. בעת ביצוע שינוי באחד ממאפייני נספח קיים.

  2. מטרה

  1. פירוט העקרונות להכנת נספח 5.

  3. הגדרות

  1. מפרטי קווים (להלן: "מפרטים") - מאפייני הקו, כפי שמופיעים במסמכי המכרז לבחירת זכיין להפעלת אשכול תחבורה ציבורית.
  2. מת"ח - מחלקת תחבורה.
  3. נספח 5 לרישיון קו (להלן: "נספח 5") - מחירון הקו, הכולל קודי מחיר בין תחנות נבחרות המופיעות בנספח 3 (ראה סעיף ‏3.23).
  4. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  5. קוד מחיר - מספר המופיע במחירון הקו המיצג תעריף נסיעה מוגדר (ראה סעיף ‏3.33).
  6. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  7. תעריף נסיעה - מחיר נסיעה מלא עבור כל אחד מקודי הנסיעה באשכול הנקוב בשקלים, כקבוע בצו הפיקוח על המחירים. \
  8. תקופה קלנדארית - אחת מ-5 התקופות במהלך השנה, אשר תחומות בתאריך התחלה וסיום שבהן משתנים הרגלי הנסיעה של הציבור (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים והמצריכים שינוי ברישיון" מס' 01.03.01-01).
  9. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. מבנה נספח 5
   1. התוכן של נספח 5 יאורגן ב-2 חלקים - בכותרת ובגוף הנספח.
    1. בכותרת יופיעו הפרטים הבאים: מספר קו, תחנת מוצא, תחנת יעד, סוג השירות בקו, מחוז, מספר מחירון, תוקף, אישור מת"ח מיום.
    2. גוף נספח 5 יאורגן כמטריצה המתייחסת למקטעי נסיעה בין תחנות בקו.
  2. הנחיות לקביעת מאפייני קו בכותרת נספח 5
   1. מאפייני הקו המופיעים בכותרת נספח 5 כמפורט בסעיף ‏5.1.1.1 יהיו זהים לאלה המופיעים בנספח 1, ובהתאם למפורט ב הוראת עבודה "עקרונות להכנת נספח 1" מס' 01.02.01-03.
   2. מאפיינים נוספים אשר אינם מופיעים בנספח 1 (מספר מחירון, אישור מת"ח) יונפקו באופן אוטומטי על ידי מערכת הרישוי.
  3. הנחיות להזנת קוד מחיר בגוף הנספח
   1. גוף הנספח יוצג כמטריצה כאשר לכל קטע דרך יינתן קוד אשר יסמל את מחיר הנסיעה בקטע זה.
   2. קביעת קודי המחיר בנספח תהיה שונה במקרה של כניסת מפעיל לפעילות חדשה ובמקרה של הוספת קו חדש או ביצוע שינוי בנספח קיים כמפורט להלן:
    1. במקרה של הכנת נספח בעקבות כניסת מפעיל לפעילות חדשה באשכול, המפעיל יעתיק את קוד המחיר ממפרטי הקווים אשר יועברו אליו מהמפקח על התעבורה.
    2. במקרה של הכנת נספח בעקבות הוספת קו חדש או במקרה של ביצוע שינוי בנספח הקיים, יציג המפעיל לממונה הארצי ולאגף פיקוח פיננסי מחירון לאישור בהתאם למבנה המחירונים הקיימים באשכול פעילותו. לאחר קבלת אישור למחירון ממנהל אגף פיקוח פיננסי ומממונה ארצי, יכין הממונה המחוזי פרוטוקול בו יוצגו קודי המחירו הרלוונטים לקו.
   3. לקטע דרך מסוים יינתן קוד מחיר זהה בכל הקווים העוברים בו, גם אם מדובר בקווים המופעלים על ידי מפעילים שונים.
  4. עדכון מחירון וקוד נסיעה
   1. במקרה שבו יחול שינוי בקודי המחיר של נסיעות תחבורה ציבורית במסגרת אחד המקרים המפורטים בסעיף ‏1.4, יועבר המחירון החדש לממונה ארצי אשר יחתום עליו ויעבירו למינהלת לצורך סריקה ועדכון במערכת הרישוי ולאגף פיקוח פיננסי לצורך עדכון קודי הנסיעה.
   2. במקרה שבו מתקבלת פניה מהציבור או מהמפעיל המצביעה על טעות בקוד המחיר אשר הוזן לנסיעה כתוצאה מעיוות כלשהו, יפנה הממונה המחוזי לאגף פיקוח פיננסי לבדיקת הקודים בקו הרלוונטי.
  5. במקרה שבו יהיה המפעיל מעוניין לערוך שינוי בקודי המחיר כפי שנקבעו במפרטי הקווים או במערכת הרישוי, יפנה המפעיל לאגף פיקוח פיננסי והממונה הארצי בבקשה מנומקת שתיבחן על פי העקרונות המפורטים בהוראה זו.