ערעורים

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
03.03.00-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. המפעיל רשאי לערער על החלטות ועדת האכיפה בדבר חריגות מהתחייבויותיו, בהתאם לכללים המפורטים בנוהל זה.

  2. מטרה

  1. לספק הנחיות אודות תהליך הערעור של מפעיל בתחבורה הציבורית על החלטות ועדת האכיפה בדבר חריגות ממערך ההתחייבויות של המפעיל.

  3. הגדרות

  1. ועדת אכיפה - ועדה ממונה מטעם המפקח על התעבורה אשר דנה בחריגות ממערך ההתחייבויות של המפעיל במטרה להמליץ למפקח על התעבורה על אופן הטיפול בחריגה.
  2. מערך ההתחייבויות - מערך הסכמים, התחייבויות, חוקים, נהלים ורישיונות שאליהם מחויב מפעיל בתחבורה הציבורית.
  3. מערכת האכיפה - מערכת ממוחשבת המשרתת את הגורמים המעורבים בתהליכי הבקרה, ובה מתבצע מעקב על חריגות שנמצאו.
  4. צוות אכיפה - צוות העוסק בנושאי הבקרה והאכיפה באגף בקרה ופרויקטים בתח"צ במשרד התחבורה.

  5. שיטה

  1. ועדת האכיפה תתכנס לדיון בחריגות המפעיל לאחר קבלת תגובותיו.
  2. ועדת האכיפה, לאחר ששקלה את החריגה, נסיבותיה, תגובת המפעיל והפעולות שנקט המפעיל למניעת הישנות החריגה, תמליץ למפקח על התעבורה על אופן הטיפול בחריגות ממערך ההתחייבויות של המפעיל.
  3. מרכז צוות האכיפה יפיץ למפעיל את המלצות הוועדה באמצעות מערכת האכיפה. המפעיל יקבל התראה אוטומטית מתוך מערכת האכיפה מייד לאחר פעולת ההפצה.
  4. המפעיל יוכל לערער על המלצות ועדת האכיפה על פי הכללים הבאים:
   1. יגיש ערעורים אך ורק על חריגות שהגיב עליהן במועד (להלן "מועד תגובת המפעיל", ויובהר שהמפעיל לא יוכל לערער על חריגות עליהן לא הגיב במועד שנקבע להגשת התגובות), על פי נוהל "שימוש בתימוכין בעת תגובת המפעיל לחריגה" מס' 08.
   2. יגיש את הערעור עד 30 ימים קלנדריים ממועד הפצת המלצות הוועדה.
   3. יגיש את הערעור באמצעות מערכת האכיפה בלבד.
   4. יוכל לצרף תימוכין נוספים על אלה שהגיש במענה הראשון לפי המקרה, ואשר יש בהם בכדי לסייע בהבנת האירוע. יובהר כי מטרת התימוכין הנוספים בשלב זה היא לצורך תוספת מידע שלא היה קיים במועד תגובת המפעיל, ולפיכך ערעור שיבוסס על תימוכין שלא הוגשו במועד יידחה על הסף.
  5. משרד התחבורה יטפל בערעור המפעיל באופן הבא:
   1. מרכז צוות האכיפה ירכז את הערעורים ויעבירם להחלטת המפקח על התעבורה או מי שמונה מטעמו.
   2. המפקח על התעבורה או מי שמונה מטעמו יבחן כל מקרה של ערעור ויודיע על החלטתו למפעיל ולגורמים הרלוונטיים במשרד התחבורה.
  6. המפעיל יוכל לערער על החלטת המפקח על התעבורה בפני סמנכ"ל יבשה במשרד התחבורה על חריגות שנשלח בגינן ערעור בשלב הערעור הראשון שלאחר קבלת מכתב המלצות וועדת האכיפה.
  7. החלטת סמנכ"ל היבשה תכלול רק את החריגות שעליהן המפעילים ערערו בשלב ערעור לפי סעיף 5.6 לעייל.
  8. החלטת סמנכ"ל יבשה בערעור המפעיל היא סופית.

  6. מילות מפתח

  חריגות, פיצוי מוסכם