פעילות מול ממונה ארצי

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.05.01-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. ממונים מחוזיים, אשר מונו על ידי אגף תחבורה ציבורית, מקיימים קשר שוטף עם המפעילים במחוזות השונים ומטפלים בבקשותיהם לביצוע שינויים ברישיונות הקווים אותם הם מפעילים.
  2. ברוב המקרים הממונים המחוזיים הינם הסמכות המאשרת בקשות של מפעילים וגורמים אחרים לביצוע שינויים בנספחי קו. עם זאת, ישנם מקרים בהם ביצוע שינויים בנספחים של קווי תחבורה ציבורית יהיה מותנה בקבלת אישור מהממונה הארצי כמפורט בנוהל זה.

  2. מטרה

  1. פירוט הנחיות לפעילות של הממונים המחוזיים מול הממונה הארצי בתחום רישוי תחבורה ציבורית.

  3. הגדרות

  1. אישור עקרוני - אישור, המגובה בפרוטוקול במערכת הרישוי, הניתן על ידי הממונה המחוזי לצורך ביצוע שינוי בנספח קו במערכת הרישוי טרם הגשתו לאישור סופי.
  2. חלופת קו (להלן: "חלופה") - התוויה שונה של מסלול ו/או מיקום של התחנות ומאפייניהן בהשוואה לחלופת הבסיס.
  3. מזהה קו - חלופה (ראה סעיף ‏3.2) בכיוון מוגדר.
  4. ממונה ארצי - בעל תפקיד באגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה, האחראי על תכנון תחבורה ציבורית ועל תהליך הרישוי בכל הארץ.
  5. ממונה מחוזי - בעל תפקיד באגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה, האחראי על תכנון תחבורה ציבורית ועל תהליך הרישוי במרחב (שטח גיאוגרפי/אשכולות/מקבץ קווים) כפי שהוגדר לו על ידי הממונה הארצי.
  6. מספר קו - ייצוג נומרי בין 1 ל-3 ספרות המבדיל בין הקו לשאר הקווים הפועלים בקרבתו.
  7. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  8. קוד מחיר - מספר המופיע במחירון הקו המיצג תעריף נסיעה מוגדר (ראה סעיף ‏3.7).
  9. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  10. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  11. תעריף נסיעה - מחיר נסיעה מלא עבור כל אחד מקודי הנסיעה באשכול הנקוב בשקלים, כקבוע בצו הפיקוח על המחירים.
  12. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1.  הממונה הארצי יקיים פגישות סטטוס עם הממונים המחוזיים לצורך עדכונו השוטף בתהליכי הרישוי ולצורך העלאת בקשות של מפעילים, המצריכות את אישורו כמפורט בסעיפים שלהלן.
  2. הפעלת קו בינעירוני חדש, העובר ביותר ממחוז אחד
   1. עם פניית המפעיל לממונה מחוזי בבקשה להוספת קו בינעירוני חדש העובר ביותר ממחוז אחד על פי הגדרות משרד התחבורה, יעביר הממונה המחוזי את הבקשה כולל המלצתו לאישורו העקרוני של הממונה הארצי.
   2. בעת קבלת החלטה על אישור הוספת הקו, יבחן הממונה הארצי מיהם הממונים המחוזיים אשר במחוזותיהם יעבור מסלול הקו, ויחליט מי יהיה הממונה המחוזי אשר יוביל את תהליך הטיפול בקו.
    1. במקרה שבו הממונה הארצי יחליט שלא לאשר את בקשת השינוי אשר הוגשה על ידי המפעיל, הוא ינמק את החלטתו ויעבירה לממונים המחוזיים הרלוונטיים לצורך העברת הודעה למפעיל.
   3. הממונה המחוזי אשר יהיה אחראי על טיפול ברישוי הקו החדש, בשיתוף עם הממונה המחוזי הנוסף ועם המפעיל הרלוונטי יגבשו פירוט של מאפייני הקו לצורך הכנת נספחי הקו כמפורט בפרק "גיבוש נספחים לצורך קבלת רישיון קו" מס' 01.02.
   4. נספחי הקו החדש יוגשו לממונה המחוזי המוביל, לצורך בדיקתם ומתן אישור סופי להפעלת הקו.
  3. שינויים בקווים העוברים ביותר ממחוז אחד
   1. עם פניית המפעיל לממונה מחוזי בבקשה לביצוע שינוי ברישיון קו שמסלולו עובר ביותר ממחוז אחד (לדוגמה קו שמוצאו בתל אביב ויעדו חיפה), יבצעו הממונים המחוזיים שבמחוזם עובר הקו האמור בתיאום ביניהם את הבדיקות המפורטות בהוראת עבודה "בדיקות לצורך קבלת החלטה על אישור השינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03-01 ויעבירו את ממצאיהם והמלצתם לממונה הארצי לצורך קבלת אישורו.
   2. המשך הטיפול בבקשה יבוצע כמפורט בסעיף ‏5.2.
  4. ביטול קו/חלופה
   1. עם פניית המפעיל בבקשה לביטול קו/חלופה יערוך הממונה המחוזי הרלוונטי את הבדיקות המפורטות בהוראת עבודה "בדיקות לצורך קבלת החלטה על אישור השינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03-01 ויעביר ממצאיו והמלצתו לבדיקת הממונה הארצי.
   2. החלטה על ביטול חלופה/קו תהיה מותנית בקבלת אישור מהממונה הארצי אשר יבחן את הבקשה ואת המלצות הממונה המחוזי הרלוונטי אל מול הסכם ההתקשרות אשר נחתם עם המפעיל הרלוונטי ויקבל החלטה בדבר אישור/דחייה של הבקשה.
  5. צמצום מספר הנסיעות בקו
   1. ככלל, אין ממונה מחוזי רשאי לאשר למפעיל לצמצם את מספר הנסיעות בקו שירות. בדרך כלל, בכל שינוי של לוח זמנים אשר כרוך בביטול נסיעה בחלופה, יהיה על המפעיל להשלים את הנסיעות שבוטלו באמצעות הוספתן לחלופות הפעילות אחרות.
   2. במקרים חריגים שבהם שוכנע הממונה המחוזי כי קיימת הצדקה לצמצום מספר הנסיעות בקו (ספירות נוסעים, ממצאי תצפיות וכו'), יעביר הממונה המחוזי את המלצתו לממונה הארצי לצורך אישורו.
  6. שינויים בפעילות התחנה בקו בו קיימת חפיפה בפעילות של המפעילים
   1. בעת בחינת הבקשה לביצוע שינוי בפעילות איסוף ו/או הורדה בתחנה, יביא הממונה המחוזי את הבקשה לבחינת הממונה הארצי.
   2. הממונה הארצי יעביר המלצתו בנושא לממונה המחוזי בהתחשב במכלול היבטים, ובין השאר תכנוניים, משפטיים, דמוגרפיים וכו'.
  7. בדיקת המחירונים החדשים ואישורם
   1. המחירונים יאושרו תמיד על ידי הממונה הארצי.
   2. הממונה הארצי יקבל מהממונה המחוזי הרלוונטי מחירון לאישור במקרים של במקרה של ביצוע שינוי בנספח של קו קיים או במקרה של הכנת נספח בעקבות הוספת קו חדש.
   3. הממונה הארצי, בשיתוף עם אגף הפיקוח הפיננסי, יוודאו כי המחירון תואם את מבנה המחירונים הקיימים באשכול.
   4. שינוי בקודי מחיר
    1. במקרה שבו יחול שינוי בקודי המחיר של נסיעות תחבורה ציבורית, יועבר המחירון החדש לממונה ארצי לצורך אישור. אם החליט הממונה הארצי לאשרו - יחתום עליו ויעבירו לסריקה ולעדכון במערכת הרישוי ולאגף פיקוח פיננסי לצורך עדכון קודי הנסיעה.
  8. החלטה בדבר חריגה ממגבלות ההפעלה של קו בשבת
   1. הממונה הארצי יהיה רשאי לאשר הפעלת קו, החורגת ממגבלות ההפעלה בשבת, כמפורט בהוראת עבודה "עקרונות להכנת נספח 4" מס' 01.02.01-06.
  9. החלטה בדבר הפעלת קו ניסיוני
   1. הממונה המחוזי יביא את המלצתו להפעלת קו ניסיוני, כולל פרטי תכנון הקו וממצאי הבדיקות המצביעות על צורך בהפעלה ניסיונית לממונה ארצי, וזאת כמפורט בנוהל "הפעלת קו ניסיוני" מס' 01.04.01. הממונה הארצי יקבל החלטה על הפעלת הקו לתקופת ניסיון.
   2. כחודש לפני תום תקופת ההפעלה הניסיונית יבצע הממונה המחוזי ניתוח של הנתונים ועל סמך הממצאים ימליץ הממונה האם יופעל הקו כקו שירות קבוע. המלצות הממונה המחוזי יובאו לידיעת הממונה הארצי.
  10. שינוי רוחבי באשכול
   1. שינוי רוחבי בקווי אשכול יתבצע בעקבות תלונות הציבור, יוזמת רשות מקומית, יוזמת המפעיל ויוזמת הממונה המחוזי הרלוונטי ועשוי לכלול שינוי במספרי הקווים, תדירותם, מסלוליהם וכדומה.
   2. הצעה לביצוע שינוי רוחבי בקווי אשכול תיבחן על ידי ממונה ארצי בשיתוף עם ממונה מחוזי רלוונטי.