פעילות מנהל תשתיות

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.06.01-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. לצורך טיפול בתשתיות קווי תחבורה ציבורית מונה מטעם אגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה מנהל תשתיות. מנהל התשתיות אחראי על קיום קשר שוטף עם החברה המספקת את רשת הדרכים הגיאוגרפית למשרד התחבורה לצורך עדכון הרחובות על בסיסם מתוכננים קווי התחבורה ציבורית. כמו כן, מנהל התשתיות מקיים קשר שוטף עם הממונים המחוזיים והמפעילים במחוזות השונים לצורך טיפול בבקשותיהם לביצוע שינויים בתחנות הקווים אותם הם מפעילים.
  2. מנהל התשתיות הינו הסמכות הבודקת והמאשרת עדכון מקבצי תחנות של קווי תחבורה ציבורית במערכת הרישוי ובמערכת המידע הגיאוגרפית.

  2. מטרה

  1. לפרט את פעילות מנהל התשתיות בתחום רישוי תחבורה ציבורית.

  3. הגדרות

  1. גרסת רשת הרחובות - מפה המפרטת תשתית רחובות (שם הרחוב, סוג הרחוב, צמתים כיכרות וכדומה) ומשמשת כבסיס לתכנון תשתיות תחבורה ציבורית.
  2. מנהל תשתיות - בעל תפקיד מטעם אגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה האחראי על ניהול ועדכון מקבצי תחנות של קווי תחבורה ציבורית.

  5. שיטה

  1. ניהול ועדכון של מקבצי תחנות ושל מפת רחובות במערכות המידע של משרד התחבורה הינו בסמכות מנהל התשתיות אשר יעבוד בשיתוף עם הממונה הארצי, עם הממונים המחוזיים, עם המפעילים ועם החברה המספקת את רשת הדרכים הגיאוגרפית.
  2. תיקוף גרסת רשת הרחובות
   1. מנהל התשתיות יהיה אחראי לתקף מול החברה המספקת את רשת הדרכים הגיאוגרפית את גרסת רשת הרחובות הנשלחת אליו על ידה אחת לחצי שנה.
   2. תיקוף הגרסה יערך בהתאם לנתוני השטח אשר התקבלו במהלך התקופה מהמפעילים השונים (לדוגמה: במקרה שבו מקבל מנהל התשתיות דיווח ממפעיל כי רחוב מסוים מופיע ברשת הרחובות כרחוב דו-סטרי, אך בפועל הרחוב הינו חד-סטרי יהיה על מנהל התשתיות לפנות אל החברה המספקת את רשת הדרכים הגיאוגרפית לצורך תיקון הרשת).
  3. עדכון מקבצי תחנות
   1. מנהל התשתיות יוודא כי קיימת התאמה בין מקבצי התחנות המצויים במאגר מקבצי התחנות במערכת הרישוי לבין התחנות המצויות בשטח בהתאם לדיווחי המפעילים לאחר ביצוע סקר תחנות (לפירוט הליך בדיקת ההתאמה ראה הוראת עבודה "קידוד קווים לצורך הזנה למערכת מידע", מס' 01.02.01-02.
   2. מנהל התשתיות יהיה רשאי לעדכן את נתוני מקבצי התחנות במערכת הרישוי בהתאם לתנאי השטח המשתנים או להוסיף למאגר מקבצי התחנות במערכת הרישוי מקבץ תחנות חדש במקרה שבו נוספה לקו תחנה חדשה.
  4. לאחר ביצוע כל שינוי בגרסת רשת הרחובות או במקבצי התחנות במערכת הרישוי יידע על כך מנהל התשתיות באמצעות דואר אלקטרוני את הממונים המחוזיים ואת המפעילים.