פרסום לציבור על השינוי הנספחי הרישיון

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.03.08-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. פעילות תחבורה ציבורית עשוייה להשתנות מעת לעת, עקב יוזמת גורמים שונים, כגון הממונה המחוזי, מפעיל, הרשות מקומית. ביצוע שינוי בנספח הרישיון של קו קיים/גיבוש נספח לקו חדש מותנה באישור הממונה המחוזי באמצעות פרוטוקול.
  2. בהתאם לתקנה 390 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 ולהסכם ההתקשרות עם המפעיל, נדרש המפעיל לפרסם לציבור את השינויים המהותיים המבוצעים בפעילות הקו שבתחום אחריותו.

  2. מטרה

  1. הנחייה לגבי פרסום השינויים בהפעלת תחבורה ציבורית לציבור.

  3. הגדרות

  1. אישור עקרוני - אישור, המגובה בפרוטוקול במערכת הרישוי, הניתן על ידי הממונה המחוזי לצורך ביצוע שינוי בנספח קו במערכת הרישוי טרם הגשתו לאישור סופי.
  2. אשכול - אוסף קווים (ראה סעיף ‏3.8) בעלי מכנה תחבורתי ו/או גיאוגרפי ו/או מגזרי משותף, והמהווים יחידה תפעולית אחת.
  3. חלופת בסיס - מסלול של קו, שבו מבוצע מספר הנסיעות השבועי הגבוה ביותר מכל החלופות הקיימות בקו.
  4. חלופת קו (להלן: "חלופה") - התוויה שונה של מסלול ו/או מיקום של התחנות ומאפייניהן בהשוואה לחלופת הבסיס (ראה סעיף ‏3.3).
  5. קו אזורי - קו שכולו או בחלקו עובר במרחב לא עירוני, נוסע בעיקר בדרכים אזוריות וראשיות. הקו מאופיין בכך שנקודת קצה אחת שלו או שתיהן אינן נמצאות בשטח מוניציפאלי של רשות מקומית או עירייה.
  6. קו בינעירוני - קו המספק קשר בין ערים שאין ביניהן רצף בנוי, נוסע בעיקר בדרכים בינעירוניות במהירויות גבוהות ומשרת נוסעים למרחקים גדולים. הקו מאופיין בכך שכל נקודת קצה שלו נמצאת בשטח מוניציפאלי של רשות מקומית או עירייה אחרת, שאין בינהן קשר גיאוגרפי.
  7. קו עירוני - קו העובר ברצף בנוי הנמצא בתחום עיר/רשות מקומית או מספר ערים/רשויות מקומיות המקיימות רצף בנוי.
  8. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  9. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  10. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  11. שינוי מהותי - שינוי במערכת הרישוי, אשר דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.
  12. תעריף נסיעה - מחיר נסיעה מלא עבור כל אחד מקודי הנסיעה באשכול הנקוב בשקלים, כקבוע בצו הפיקוח על המחירים.
  13. תמרור ב-56 - תמרור המציין תחנת אוטובוסים ציבוריים, התמרור מכיל את המידע הבא: שם התחנה, מספר ארצי של התחנה, מספר שילוט הקווים העוצרים בתחנה, יעדם ומידע נוסף על פעילותם לפי הצורך. תוכן הכיתוב בתמרור תואם את נספחי הרשיונות בתוקף של הקווים העוצרים בתחנה.
  14. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. בעת פרסום המידע לציבור יתחשב המפעיל באופי האוכלוסיה הנוסעת בקו, ברגישויות ובמאפיינים המיוחדים בכל מגזר.
  2. לאחר הזנת הפרוטוקול למערכת הרישוי וקבלת אישור עקרוני מהממונה המחוזי לביצוע שינוי מהותי בנספח, יפעל המפעיל לפרסום השינוי בקרב ציבור הנוסעים, כמפורט בסעיפים הבאים.
  3. תוכן הפרסום
   1. פרסום השינוי יכלול את הפרטים הרלוונטים המפורטים להלן:
    1. במקרה של שינוי בלוח הזמנים של הנסיעות או שינוי במיקום תחנת מוצא, נדרש לפרסם את לוח זמני נסיעה העדכני המלא והמעודכן בפירוט לפי ימי שבוע ושעות, עם הבלטה מיוחדת של שעת ההתחלה והסיום של השירות.
    2. במקרה של שינוי במסלול הקוחלופה (הוספת תחנות או ביטול תחנות לאורך הקו) נדרש לפרסם מפת מסלול עדכנית, הכוללת תיאור מסלול הנסיעה ומיקום התחנות לאורכו, בחלוקה לכיוונים.
    3. במקרה של ביטול תחנה נדרש לפרסם דרכי הגעה חלופיות ליעד בו בוטלה התחנה (כולל דרכי הגעה של מפעיל אחר) - דוגמה להודעה לנוסעים בתחבורה ציבורית על ביטול תחנה.
    4. במקרה של ביטול קו/חלופה נדרש לפרסם הודעה על כך.
    5. במקרה של שינוי לא מהותי יחליט הממונה המחוזי על תכני הפרסום הנדרשים.
    6. בכל שינוי נדרש לפרסם מהן דרכי ההתקשרות עם המפעיל.
  4. שפת הפרסום
   1. הפרסום יהיה בשפה העברית, למעט הפרסום בעמדת מודיעין שם ייעשה בכל השפות הרלוונטיות לאיזור בו בוצע השינוי.
  5. מקום ואמצעי הפרסום
   1. פרסום על שינוי תקופתי/שינוי בעקבות אירוע קבוע/אירוע מיוחד
    1. בכל מקרה, המפעיל יידע את הציבור על השינוי באמצעים הבאים:
     1. פרסום בעמדת מודיעין של המפעיל באזור הגיאוגרפי שאליו שייך הקו שבו בוצע השינוי, באמצעות כרזה.
     2. פרסום באמצעות מרכז המידע הטלפוני שבאחריות המפעיל. מספרי הטלפון והפקס של מרכז המידע יפורסמו באמצעי התקשורת, באוטובוסים ובתחנות, כאמור לעיל.
     3. פרסום באתר האינטרנט של המפעיל באמצעות הודעה על השינוי.
    2. הממונה המחוזי יהיה רשאי להחליט האם להורות למפעיל לפרסם את השינוי גם בחלק או בכל האמצעים הבאים:
     1. פרסום בתחנות הקו הרלוונטיות (הן בתחנות עם סככה והן בתחנות ללא סככה) באמצעות כרזה בתחנה בה בוצע השינוי על מתקן מתאים ונגיש לכל הנוסעים, בתחנה בכיוון הנגדי (אם קיימת) ובתחנות קצה (מוצא ויעד).
      • אם נדרש, יתפעל המפעיל "לוח מודעות נודד", שמתאים גם לתחנות עם סככה וגם לתחנות בהן ישנו עמוד תחנה.
      • המפעיל לא יפרסם הודעת "תחנה מבוטלת" בשטח התחנה ובפרט לא על גבי תמרור ב-56, שכן התחנה עשוייה להיות פעילה על ידי קווים אחרים.
     2. פרסום באוטובוס באמצעות עלונים או כרזה במקום המיועד לכך, וכן באמצעות שלט חלון בפינה הימנית התחתונה של דלת הכניסה לאוטובוס או בכיס הזכוכית מימין לדלת האחורית של האוטובוס.
     3. פרסום באמצעות שילוט אלקטרוני ככל שיותקן בתחנות.
     4. פרסום באמצעות עיתונים באמצעות מודעה בגודל שלא יפחת מחצי עמוד:
      • במקרים שבהם הקו הוא קו עירוני או אזורי - פרסום ב-2 עיתונים מקומיים לכל הפחות.
      • במקרים שבהם הקו הוא קו בינעירוני - פרסום ב-2 עיתונים רלוונטיים למסלול הקו לכל הפחות.
     5. פרסום הודעה במוסדות ציבור (בית ספר, מתנ"ס וכו') הקרובים לתחנה בה בוצע השינוי.
     6. פרסום באמצעות שלטי חוצות.
     7. פרסום באמצעות באנרים באתר האינטרנט של המפעיל.
   2. פרסום על שינוי שוטף
    1. המפעיל יידע את הציבור על השינוי באתר האינטרנט, לכל הפחות.
  6. מועד הפרסום
   1. המפעיל ייערך לפרסם את השינויים לפני כניסתם לתוקף כמפורט להלן:
    1. שינוי בלוח זמנים - לא יאוחר מ-10 ימים לפני כניסת השינוי לתוקף.
    2. שינויים בתחנות, במסלול הקו, בתעריף נסיעה - לא יאוחר משבוע לפני כניסת השינוי לתוקף.
   2. מיד עם קבלת האישור הסופי מהממונה המחוזי לביצוע השינוי, יפרסם המפעיל את השינוי לציבור.
  7. משך זמן הפרסום
   1. ככלל, משך זמן הפרסום יהיה שבועיים לכל הפחות.
   2. בעיתונות יפורסם השינוי באופן חד פעמי (ראה סעיף ‏5.5.1.2.3).
  8. דיווח המפעיל על הפרסום
   1. המפעיל ידווח בכתב לממונה המחוזי על אמצעי הפרסום ומועדו.
  9. אכיפה
   1. הממונה המחוזי יעביר את הפרוטוקול, בו אושר השינוי, ואת דיווח המפעיל על הפרסום לחברת הבקרה אשר תאכוף יישום הנחיות הוראת עבודה זו.