קידוד קווים לצורך הזנה במערכת מידע

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
01.02.03-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. בכדי לקבל רישיון להפעלת אשכול/קווים חדשים נדרש המפעיל לגבש 5 נספחים המפרטים את מאפייני הקווים. טרם גיבוש הנספחים במערכת הרישוי, מבצע המפעיל קידוד של פרטי מסלול הקו למערכת המידע הגיאוגרפית של משרד התחבורה.
  2. לצורך הליך הקידוד של מסלול הקו ושיבוץ תחנותיו במערכת המידע הגיאוגרפית, מבצע המפעיל סקר תחנות כמפורט בהוראת עבודה זו.

  2. מטרה

  1. הנחיית המפעיל בדבר ביצוע סקר תחנות לצורך קידוד הקווים למערכת המידע הגיאוגרפית.

  3. הגדרות

  1. אשכול - אוסף קווים (ראה סעיף ‏3.7) בעלי מכנה תחבורתי ו/או גיאוגרפי ו/או מגזרי משותף, והמהווים יחידה תפעולית אחת.
  2. חלופת בסיס - מסלול של קו, שבו מבוצע מספר הנסיעות השבועי הגבוה ביותר מכל החלופות הקיימות בקו.
  3. חלופת קו (להלן: "חלופה") - התוויה שונה של מסלול ו/או מיקום של התחנות ומאפייניהן בהשוואה לחלופת הבסיס (ראה סעיף ‏3.2).
  4. מזהה קו - חלופה (ראה סעיף ‏3.3) בכיוון מוגדר.
  5. מנהל תשתיות - בעל תפקיד מטעם משרד התחבורה, האחראי על ניהול ועדכון מקבצי תחנות של קווי תחבורה ציבורית.
  6. מפרטי קווים (להלן: "מפרטים") - מאפייני הקו, כפי שמופיעים במסמכי המכרז לבחירת זכיין להפעלת אשכול תחבורה ציבורית.
  7. קו שירות (להלן: "קו") - מסלול הנסיעה כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברישיון או בתקנות התעבורה. לכל קו כיוון אחד או יותר ובכל כיוון חלופה אחת או יותר.
  8. רישיון קו (להלן: "רישיון") - רישיון להפעלת קו, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב ובהתאם לתקנה 385 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  9. שינוי במערכת הרישוי (להלן: "שינוי") - שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.
  10. ראה הגדרות נוספות בנוהל "הגדרות בנושא רישוי תחבורה ציבורית" מס' 01.01.01.

  5. שיטה

  1. טרם מועד הפעלת אשכול קווי תחבורה ציבורית, יקבל המפעיל את המפרטים של קווי האשכול בהם מוצגים המסלול והתחנות של כל קו מקווי האשכול ועל בסיסם יבצע המפעיל את סקר התחנות כמפורט בסעיפים ‏5.2 - ‎5.5 להלן.
   1. במקרה של הפעלת קו חדש (שאינו מופיע במפרטים), פירוט של מסלול הקו ותחנותיו יגובש על ידי המפעיל בתיאום עם הממונה המחוזי אשר אישר את הוספת הקו ויוצג בפרוטוקול הרלוונטי.
  2. קליטת התחנות למכשיר GPS
   1. עם קבלת מפרטי הקווים/הפרוטוקול, יסע המפעיל לאורך המסלול של כל מזהה קו ויזין למכשיר ה- GPSכל תחנה בה ישנה פעילות של הקו (איסוף, הורדה, איסוף והורדה).
  3. לאחר הזנת כל תחנות מזהי הקו למכשיר ה-GPS, יעביר הממונה המחוזי למפעיל קובץ Excel, שבו יזין המפעיל את כל התחנות של מזהה הקו ויציין את הפרטים הבאים:
   1. מספר הקו - על פי המפורט במפרט הקו/בפרוטוקול.
   2. חלופה - על פי המפורט במפרט הקו/בפרוטוקול.
   3. כיוון - על פי המפורט במפרט הקו/בפרוטוקול.
   4. מוצא ויעד - על פי המפורט במפרט הקו/בפרוטוקול.
   5. מספר סידורי לציון כל תחנה - על פי סדר הופעת התחנה על פני מסלול הקו.
   6. שם תחנה - על פי המפורט במפרט הקו/בפרוטוקול.
   7. כתובת התחנה - על פי המפורט במפרט הקו/בפרוטוקול.
   8. שם הישוב שבו נמצאת התחנה - על פי המפורט במפרט הקו/בפרוטוקול.
   9. קואורדינטות של כל תחנה - על פי הנתונים אשר הוזנו למכשיר ה-GPS.
  4. בחינת נתוני סקר התחנות אל מול מאגר מקבצי תחנות במערכת הרישוי
   1. המפעיל ישלח את קבצי ה-Excel למנהל התשתיות מטעם משרד התחבורה אשר יבחן את ההתאמה בין התחנות המצויות בשטח כפי שהוזנו למכשיר ה-GPS לבין מקבצי התחנות המצויים במאגר מקבצי התחנות המוצג במערכת הרישוי (להלן: "מאגר התחנות").
   2. אי התאמה בין פרטי הקובץ למקבצי התחנות במאגר
    1. במקרה שבו בקובץ ה-Excel אשר נמסר על ידי המפעיל, מופיעה תחנה שאין לה ציון במאגר מקבצי התחנות, יבחן מנהל התשתיות את מקור הפער.
    2. אי התאמה הנובעת מטעות בנתוני מאגר התחנות
     1. במקרה שמבדיקת מנהל התשתיות עולה, כי מקור הפער הינו טעות במקבץ התחנות (לדוגמה: לא עודכן שינוי בשם רחוב), יהיה עליו לתקן את פרטי מקבץ התחנה בהתאם לנתוני השטח.
    3. אי התאמה הנובעת מטעות בזיהוי תחנה קיימת/תחנה חדשה
     1. במקרה שמבדיקת מנהל התשתיות עולה כי מקור הפער אינו במאגר התחנות, יפנה מנהל התשתיות לממונה המחוזי הרלוונטי לצורך בדיקה האם מדובר בתחנה חדשה או שחלה טעות בזיהוי התחנה על ידי המפעיל.
     2. במקרה שמבדיקת הממונה המחוזי עולה כי חלה טעות בזיהוי התחנה על ידי המפעיל, יידרש המפעיל להזין את פרטי התחנה מחדש.
     3. במקרה שמבדיקת הממונה המחוזי עולה כי הפער נובע מהעובדה שהתחנה הינה תחנה חדשה, יהיה עליו להציג למנהל התשתיות אישור סופי מטעמו לצורך הקמת מקבץ תחנות חדש (ראה גם הוראת עבודה "בדיקות לצורך קבלת החלטה על אישור השינוי בנספחי הרישיון" מס' 01.03.03-01).
     4. עם קבלת האישור הסופי להקמת מקבץ תחנות חדש מהממונה המחוזי, יוסיפו מנהל התשתיות למאגר התחנות.
     5. במקרה זה, ישלח מנהל התשתיות דואר אלקטרוני לכלל המפעילים ולממונה המחוזי הרלוונטי, המודיע על עדכון מאגר מקבצי התחנות.
  5. בתום הליך בדיקת ההתאמה, בהתאם לממצאים יעדכן מנהל התשתיות את שכבת מקבצי התחנות במערכת המידע הגיאוגרפית.
  6. שיוך תחנות למסלול קו
   1. מנהל התשתיות יודיע לממונה המחוזי/למפעיל באמצעות דואר אלקטרוני כי עדכן במערכת המידע הגיאוגרפית את שכבת מקבצי התחנות וכי ניתן לבצע שיוך בין המקבצים לבין מסלול הקו.
   2. המפעיל יבצע במערכת המידע הגיאוגרפית שיוך בין מסלול הקו לבין מקבצי התחנות.
   3. בכל מקבץ תחנה אשר ישוייך למסלול הקו, ישלים המפעיל את השדות המפרטים את מלל תמרור ב-56 ואת הפעילות אשר תבוצע בתחנה על פי מפרטי הקו/הפרוטוקול הרלוונטי.
  7. עם סיום הליך השיוך בין מסלול הקו לבין מקבצי התחנות במערכת המידע הגיאוגרפית יהיה המפעיל רשאי לגבש את נספחי רישיון הקו כמפורט בהוראות עבודה בפרק "גיבוש נספחים לצורך קבלת רישיון קו" מס' 01.02.