שימוש בתימוכין במהלך תגובת המפעיל לחריגה

 
סיווג:
ציבורי
מספר:
03.04-00-00
מהדורה:
01
 

  1. כללי

  1. מערך הבקרה התפעולית של משרד התחבורה מספק דיווחים על חריגות ממערך ההתחייבויות של מפעיל השירות.
  2. החריגות מוזנות אל מערכת האכיפה, ולמפעיל ישנה הזכות למתן תגובה באמצעות מערכת האכיפה הכוללת אפשרות להעלאת תימוכין לטענותיו בגין החריגות שהתקבלו.

  2. מטרה

  1. להנחות ולבאר את אופן תגובת המפעיל ואת סוג התימוכין שעל המפעיל להזין למערכת האכיפה, על פי סוג החריגה, ואת סדר הצגתם.

  3. הגדרות

  1. דיווח - מקבץ חריגות שנמצאו במסגרת ביצוע בקרה.
  2. חריגה - ממצא שמעיד על אי עמידה של המפעיל מתנאי מערך ההתחייבויות.
  3. מערך ההתחייבויות - מערך הסכמים, התחייבויות, חוקים, נהלים ורישיונות שאליהם מחויב מפעיל בתחבורה הציבורית.
  4. מערכת האכיפה - מערכת ממוחשבת המשרתת את הגורמים המעורבים בתהליכי הבקרה, ובה מתבצע מעקב על חריגות שנמצאו.
  5. תימוכין - מסמכים או אסמכתאות אחרות התומכות בטיעוני המפעיל.

  5. שיטה

  1. המפעיל יהיה רשאי להגיב על חריגות מתנאי מערך ההתחייבויות שדווחו על ידי מערך הבקרה והוזרמו אל מערכת האכיפה. תגובת המפעיל לחריגות אלה תהיה על פי הכללים המתוארים בנוהל זה.
  2. תגובת המפעיל תיעשה באמצעות מערכת האכיפה בלבד.
  3. מתן התגובות תחום בזמן. תגובות שלא יינתנו עד למועד האחרון שייקבע לא יטופלו.
  4. הגישה למערכת האכיפה תיעשה על ידי מורשים מטעם המפעיל שיאושרו על ידי משרד התחבורה (ראה נוהל "הגדרת גישת משתמשים מורשים למערכת האכיפה" מס' 12).
  5. למפעיל תהיה גישה לדיווחי החריגות שלו בלבד.
  6. טיפול המפעיל בחריגה יתנהל על פי הסדר הבא:
   1. המורשים מטעם המפעיל יקבלו הודעה באמצעות דואר אלקטרוני שיוגדר מראש במערכת האכיפה, כי הוזנה חריגה למערכת. ההודעה תישלח באמצעות מערכת האכיפה באופן אוטומטי מיד לאחר הזנת הדיווח.
   2. המפעיל יברר את החריגה שיוחסה לו באופן מלא ומפורט.
   3. המפעיל יזין את תגובתו למערכת האכיפה באופן הבא:
    1. ירשום הסבר מילולי הרלוונטי לחריגה, בשדות המתאימים לכך.
    2. יצרף לתגובתו לפחות את התימוכין הנדרשים על פי סוג החריגה, כמתואר בנספח א, "סוגי תימוכין".
   4. המפעיל יצרף תימוכין נוספים על פי דרישה שתתקבל מצוות האכיפה, ועל פי המקרה.
   5. המפעיל יגיב על חריגות שהוזנו למערכת האכיפה עד לשעה 24:00 ב-14 בחודש הקלנדרי העוקב שלאחר מועד הזנת החריגה למערכת (להלן מועד נעילת המערכת לתגובות). לדוגמה: במקרה שהוזנה חריגה בתאריך ה-25 בחודש אפריל, המפעיל יגיב על חריגה זו עד לתאריך ה-14 בחודש מאי בשעה 24:00.
   6. במקרים בהם לא הגיב המפעיל עד למועד נעילת המערכת לתגובות:
    1. יחשב הדבר להודאת המפעיל בביצוע החריגה.
    2. לא תינתן אפשרות להגיב במועד מאוחר יותר או לערער על צעדים שיינקטו בעקבות חריגה שלא הגיב עליה במועד.
  טבלת סוגי תימוכין
  חריגה ראשית סוג החריגה סוגי התימוכין הערות
  לוח זמנים איחור ·   סידור עבודה ממוחשב של הנהג·   טכוגרף רגיל או דיגיטלי·   דוח מיקומים*, בטווח של 30 דקות החל מ-15 דקות לפני תחילת החריגה.·   אישור מוסך או חשבונית ניידת שרות או גרר, במקרה של חריגה הנובעת מתקלה בכלי הרכב.·   במקרה של עבודות תשתית – אסמכתה מרשות התימרור המקומית ·   במקרים שבהם הסיבה לחריגה היא מגורם חיצוני כגון: עומסי תנועה המוכרים לממונה המחוזי, פגעי מזג אוויר.·   טכוגרף חייב להיות תקין ומכויל על פי האמור בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  לוח זמנים הקדמה ·   סידור עבודה ממוחשב של הנהג·   טכוגרף רגיל או דיגיטלי·   דוח מיקומים*, בטווח של 30 דקות החל מ-15 דקות לפני תחילת החריגה.·   אישור מוסך או חשבונית ניידת שרות או גרר, במקרה של חריגה הנובעת מתקלה בכלי הרכב.·   במקרה של עבודות תשתית – אסמכתה מרשות התימרור המקומית ·   במקרים שבהם הסיבה לחריגה היא מגורם חיצוני כגון: עומסי תנועה המוכרים לממונה המחוזי, פגעי מזג אוויר.·   טכוגרף חייב להיות תקין ומכויל על פי האמור בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  לוח זמנים אי ביצוע ·   סידור עבודה ממוחשב של הנהג·   טכוגרף רגיל או דיגיטלי·   דוח מיקומים*, בטווח של 30 דקות החל מ-15 דקות לפני תחילת החריגה.·   אישור מוסך או חשבונית ניידת שרות או גרר, במקרה של חריגה הנובעת מתקלה בכלי הרכב.·   במקרה של עבודות תשתית – אסמכתה מרשות התימרור המקומית ·   במקרים שבהם הסיבה לחריגה היא מגורם חיצוני כגון: עומסי תנועה המוכרים לממונה המחוזי, פגעי מזג אוויר.·   טכוגרף חייב להיות תקין ומכויל על פי האמור בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  אוטובוס מורשה האוטובוס אינו מופיע ברשימת המורשים שבידינו ·   נתוני שני  כלי הרכב** (מדווח ומבצע)·   נתוני  כלי הרכב המבצע ·   כאשר שני  כלי הרכב בהפעלת המפעיל ·   כאשר  כלי הרכב המדווח אינו מוכר למפעיל
  אוטובוס מורשה האוטובוס מורשה באשכול אחר של המפעיל ·   אישור העברת  כלי הרכב*** ·   במידה ואושר לטענת המפעיל
  התאמת האוטובוס לקו אוטובוס בינעירוני בקו עירוני. ·   נתוני שני  כלי הרכב** (מדווח ומבצע)  ·   במידה ומדובר בטעות- נתוני  כלי הרכב
  התאמת האוטובוס לקו אוטובוס עירוני בקו בינעירוני ·   נתוני שני  כלי הרכב** (מדווח ומבצע)  ·   במידה ומדובר בטעות- נתוני  כלי הרכב
  שילוט קו אין שילוט קו ואין שילוט נייר מקדימה ·   אישור מוסך·   צילום שילוט מתוקן + כולל תאריך  
  שילוט קו שילוט הקו אינו תקין, ואין שילוט נייר מקדימה ·   אישור מוסך·   צילום שילוט מתוקן + כולל תאריך  
  שילוט קו שילוט הקו שגוי , ואין שילוט נייר מקדימה ·   אישור מוסך·   צילום שילוט מתוקן + כולל תאריך  
  שילוט קו שילוט הקו אינו מואר ואין שילוט נייר מקדימה ·   אישור מוסך·   צילום שילוט מתוקן + כולל תאריך  

   

  באורים:

  * דוח מיקומים - דוח מבוסס מערכת מיקום בו כלולים נתונים ושדות לכל הפחות: תאריך, מס' רישוי של הרכב, זמן, מרחק, מהירות כלי הרכב, מיקום / כתובת ובחירת נסיעה.

  ** נתוני כלי הרכב - נתוני התכנון לכלי הרכב על פי סידור עבודה ממוחשב, ונתוני הביצוע בפועל.

  *** אישור העברת כלי הרכב - אישור הניתן למפעיל על ידי צוות האכיפה המאשר העברת כלי רכב מתיחום אחד לאחר, כגון: בין אשכולות.