חריגה

ממצא שמעיד על אי עמידה של המפעיל מתנאי מערך ההתחייבויות.