מפרטי קווים

נספחי רישיון הקו, כפי שמופיעים במסמכי המכרז לבחירת זכיין להפעלת אשכול תחבורה ציבורית.