נספח 1 לרישיון קו

תיאור כללי של המאפיינים של כל מזהה בקו (ראה סעיף ‏3.4).