נספח 2 לרישיון קו

תיאור מסלול הנסיעה של כל מזהה קו, באמצעות שמות מוקדים לאורכו.