נספח 4 לרישיון קו

לוח זמנים מפורט, בחלוקה לכיווני הקו, לפי ימים ושעות.