שינוי במערכת הרישוי

שינוי במרכיב כלשהו באחד הנספחים של רישיון הקו.