שינוי לא מהותי

שינוי במערכת הרישוי, אשר אינו דורש את האישור של הממונה המחוזי בטרם ביצועו.