שינוי תקופתי

שינוי, המבוצע בתחילתה של תקופה קלנדארית (ראה הוראת עבודה "הגדרת תקופות ואירועים המצריכים שינוי בנספחי הרישיון מס' 01.03.01-01).