תימוכין

מסמכים או אסמכתאות אחרות התומכות בטיעוני המפעיל.